Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64 /340/οικ.9911(ΦΕΚ Β’ 1799/11-05-2020 ΑΔΑ ΩΣ5346ΜΤΛ6-ΣΝΔ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών παρατείνεται έως 12-6-2020 η αναστολή των προθεσμιών που είχε δοθεί σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ.8196/23-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22-3-2020 ΚΥΑ και την από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’68).
Συνεπώς ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ που θεσπίζονται από το νόμο για τα σήματα και αφορούν σε αιτήματα πολιτών, όπως και σε ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της ΔΕΣ, καθώς και αυτές που έχουν τεθεί από εξεταστές και Προέδρους της ΔΕΣ και εκπνέουν εντός του κατωτέρω αναφερομένου χρονικού διαστήματος, άσχετα αν μπορούν ή όχι να τηρηθούν με χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων, ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ από 11-3-2020 έως 12-6-2020. Τυχόν σύντμηση ή παράταση του ως άνω χρονικού διαστήματος βάσει νεώτερης απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, θα ανακοινωθεί άμεσα από τη Διεύθυνση Σημάτων.
Η απόφαση του Γεν. Γραμ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή που απαγορεύει, από 16-3-2020, την είσοδο κοινού στη Διεύθυνση Σημάτων συνεχίζει να ισχύει. Οι συναλλασσόμενοι με τη Διεύθυνση Σημάτων μπορούν αλλά δεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα, προς τήρηση τυχόν προθεσμιών.

 


 

Ο νέος νόμος για τα εμπορικά σήματα (ν. 4679/2020 ΦΕΚ 71/Α/20-3-2020) επέφερε αλλαγές στα ποσά ορισμένων ηλεκτρονικών παραβόλων, κατάργηση των παραβόλων που αφορούν αλλαγή στοιχείων δικαιούχου σήματος ή περιορισμό προϊόντων / υπηρεσιών και διαφοροποιήσεις μεταξύ έγχαρτης και ηλεκτρονικής κατάθεσης ή ανανέωσης προστασίας σήματος. Τα ηλεκτρονικά εργαλεία που διαθέτει η Διεύθυνση Σημάτων στους χρήστες θα είναι συμβατά με τα νέα παράβολα από 22-4-2020.Οι χρήστες, πριν την έκδοση του σχετικού παραβόλου, θα πρέπει να συμβουλεύονται τα άρθρα 63, 70 και 87 του νέου νόμου (Νόμος 4679/2020 ), καθώς και τις σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα μας, ώστε να συμπληρώνουν το ενδεδειγμένο ποσό, όπου απαιτείται.

 


 

Η Διεύθυνση Σημάτων από 6/6/2019 και κάθε Πέμπτη δεν θα πραγματοποιεί οποιαδήποτε συναλλαγή με το κοινό.Η υποδοχή του κοινού θα πραγματοποιείται όλες τις εργάσιμες μέρες, πλην της Πέμπτης. Εντούτοις, σημειώνεται ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης θα λειτουργούν κανονικά σε 24/ωρη βάση, καθ’ όλες τις ημέρες, πλην αντιθέτου ανακοίνωσης. Το ίδιο ισχύει και για τις συνεδριάσεις της ΔΕΣ. Τυχόν εκπνοή προθεσμίας που έχει ταχθεί προς ενέργεια συγκεκριμένης πράξης και συμπίπτει με ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα με σχετική σημείωση του αρμόδιου υπαλλήλου.

 

 

 


 


Η Νομοθετική Μεταρρύθμιση για τα Εμπορικά Σήματα στην Ελλάδα

Πως να αποφύγετε την πληρωμή παραπλανητικών τιμολογίων

Trade Mark Opposition – Ανακοπή Σήματος

Εμπορικά Σήματα

Το εμπορικό σήμα αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου.

Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του με κάθε τρόπο, στα προϊόντα του, στις συσκευασίες και σε κάθε έντυπο υλικό. Έτσι συμβάλλει στην αναγνώριση της προέλευσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας από τον καταναλωτή.

Εισαγωγή

Η Διεύθυνση Σημάτων είναι αρμόδια για την εφαρμογή του Ν. 4679/2020 για τα σήματα (ΦΕΚ 71/Α/20-03-2020) με τον οποίο παρέχεται προστασία σε εθνικό επίπεδο του σήματος των επιχειρήσεων προς διάκριση προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

 

Τη Διεύθυνση Σημάτων συγκροτούν τα παρακάτω τμήματα:

α) Τμήμα Κατάθεσης Σημάτων και Θεσμικών Ρυθμίσεων.

β) Τμήμα Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων.

γ) Τμήμα Ελληνικού Σήματος Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Σημάτων αναφέρεται στα παρακάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:

α) Τμήμα κατάθεσης Σημάτων και Θεσμικών Ρυθμίσεων στο οποίο υπάγονται:

1) Η εφαρμογή της υφιστάμενης Νομοθεσίας σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης σημάτων.

2) Η παραλαβή και ο έλεγχος των δηλώσεων σημάτων (Εθνικών, Διεθνών, εκ Μετατροπής Κοινοτικού και εκ Μετατροπής Διεθνούς), η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων στα ειδικά βιβλία και ευρετηρίαση των σημάτων.

3) Η καταχώριση στα βιβλία των σχετικών μεταβολών επί των σημάτων, η χορήγηση πιστοποιητικών για τις πιο πάνω πράξεις, καθώς και η χορήγηση αντιγράφων σημάτων σε κάθε ενδιαφερόμενο ύστερα από αίτησή του.

4) Η μέριμνα τήρησης και λειτουργίας μηχανογραφικού αρχείου των σημάτων.

5) Η παρακολούθηση και η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που αφορούν τα αντικείμενα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η μελέτη και η εισήγηση σε θέματα επέκτασης της προστασίας με την κατάθεση και άλλων αντικειμένων αυτής.

β) Τμήμα Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων στο οποίο υπάγονται:

1) Η εφαρμογή της υφιστάμενης Νομοθεσίας για την παραδοχή των σημάτων.

2) Η δημοσίευση αποφάσεων των εξεταστών.

3) Η μέριμνα για τη λειτουργία των Διοικητικών Επιτροπών και των Γραμματειών τους.

4) Η δημοσίευση αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων επί των ενδίκων μέσων και κοινοποίηση αυτών στους ενδιαφερόμενους.

γ) Τμήμα Ελληνικού Σήματος Προϊόντων και Υπηρεσιών στο οποίο υπάγονται:

1)  Η υποστήριξη της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος.

2) Η μέριμνα για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του ελληνικού σήματος.

3) Η μέριμνα για την έκδοση νομοθετημάτων και κανονισμών.

4) Η διενέργεια δράσεων για την προώθηση και την προβολή του ελληνικού σήματος.

5) Η συνεργασία με άλλους φορείς.

Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος έχει ως  αντικείμενο την υποβολή προτάσεων προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης για την έκδοση κανονισμών και το συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του Σήματος Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4155/2013.

Νόμοι
Κοινές Ανακοινώσεις Euipo

Ανακοινώσεις σχετικά με την Ταξινόμηση Κλάσεων

 

Άλλες ανακοινώσεις:

 

 • Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων
 • Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την Κοινή Πρακτική για το Διακριτικό χαρακτήρα – Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία (Συχνές ερωτήσεις)
 • Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την κοινή πρακτική για τους Σχετικούς Λόγους Απαραδέκτου. Κίνδυνος Σύγχυσης (Επίπτωση των μη διακριτών/αδύναμων στοιχείων)
 • Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την κοινή πρακτική για το πεδίο προστασίας των ασπρόμαυρων σημάτων
 • Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων
Υλικό συνεδρίων / σεμιναρίων
 • Πρακτικά συνεδρίου (Ιούνιος 2014)- λήξη της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΕλληνικάΑγγλικά)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Εθνικά σήματα

Οδηγίες για την έγχαρτη ή ηλεκτρονική Κατάθεση Εθνικών, εκ Μετατροπής Κοινοτικών & εκ Μετατροπής Διεθνών Σημάτων

 

Ηλεκτρονική Κατάθεση Σημάτων (Νέες Οδηγίες)

 

Το εμπορικό σήμα αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου. Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του με κάθε τρόπο, στα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του, στις συσκευασίες και σε κάθε έντυπο υλικό. Έτσι συμβάλλει στην αναγνώριση της προέλευσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας από τον καταναλωτή. Η κατοχύρωση διαρκεί για δέκα (10) χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται ανά δεκαετία και για απεριόριστες δεκαετίες.

 

Η έγχαρτη Δήλωση Κατάθεσης Εθνικών, εκ Μετατροπής Κοινοτικών &  εκ Μετατροπής Διεθνών Σημάτων, είτε πρόκειται για απλά, είτε για συλλογικά σήματα, υποβάλλεται κατά περίπτωση σύμφωνα με τα άρθρα 20, 21, 22, 23, 64, 65, 82 και 84 του Ν. 4679/2020 «Εμπορικά σήματα-Ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων και της οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 71/Α/20-3-2020), στο Υπουργείο Ανάπτυξης  & Επενδύσεων (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή –   Δ/νση Σημάτων,  Πλατεία Κάνιγγος – 2ος όροφος – Γραφείο 224(β)-  Ώρες κοινού : καθημερινά 10:30-14:00 εκτός από Πέμπτη που δεν γίνονται καταθέσεις στην Υπηρεσία) σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες: 

 

*Κατεβάστε την Δήλωση Κατάθεσης Εθνικού Σήματος (σε μορφή Excel) και αποθηκεύστε τη στον Η/Υ σας.

*Ανοίγετε το αποθηκευμένο αρχείο της Δήλωσης και με το πλήκτρο ΤΑΒ μετακινείστε στα πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε.

*Για να εισάγετε μια απεικόνιση επιλέξτε Εισαγωγή –> Εικόνα (ή με την μέθοδο Drag and Drop) και τοποθετείστε την στο υπάρχον πλαίσιο της Δήλωσης, προσαρμόζοντας ανάλογα τις διαστάσεις της  (η απεικόνιση θα πρέπει  να είναι αρχείο  .tif  8x8)

*Κατά την διάρκεια συμπλήρωσης των κλάσεων εάν ο χώρος δεν είναι επαρκής συνεχίζεται σε μια σελίδα Word.

*Αφού συμπληρώσετε τα πεδία “σώζετε” την συμπληρωμένη Δήλωση σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (USB stick) ή σε ψηφιακό δίσκο (CD) και προσκομίζετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά:

 

1.  4 αντίγραφα διπλής όψης υπογεγραμμένα από το δικαιούχο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

2.  Παράβολο του Δημοσίου μεταβλητού ποσού (από το e-παράβολο) με κωδικό 8840  «Κατάθεση δήλωσης σήματος»  120€ για την πρώτη κλάση +20€ για κάθε επιπλέον κλάση.  (Σημαντικό: το όριο πληρωμής μέχρι και την 10η κλάση σύμφωνα με τον καταργηθέντα Ν. 4072/2012 δεν ισχύει πλέον).

3.  Πληρεξούσιο έγγραφο προς τον υπογράφοντα δικηγόρο (όχι απαραίτητα συμβολαιογραφικό), στην περίπτωση που ορίζεται δικηγόρος, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και αντίκλητος. Εάν δεν ορίζεται δικηγόρος, το πληρεξούσιο έγγραφο θα αφορά μόνο τον ορισμό αντικλήτου (Πληρεξούσιο Διορισμού Αντικλήτου). Το πληρεξούσιο έγγραφο φέρει το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του Δικαιούχου.

4.  Εξουσιοδότηση προς τον υποβάλλοντα τη Δήλωση, στην περίπτωση κατάθεσης από τρίτο πρόσωπο πλην του δικαιούχου.

5.  Αν ο δικαιούχος είναι Εταιρία (Ο.Ε. / A.Ε / E.E. / E.Π.Ε. / Ι.Κ.Ε.) υποβάλλονται ανάλογα με την μορφή της εταιρίας: το Καταστατικό ή το ΦΕΚ Εκπροσώπησης ή η Ανακοίνωση στο Γ.Ε.Μ.Η. ή άλλο σχετικό έγγραφο νομιμοποίησης του υπογράφοντος / Δήλωση / Εξουσιοδότηση ή το τυχόν πληρεξούσιο. Η Δήλωση ή Εξουσιοδότηση ή το Πληρεξούσιο απαραίτητα φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου αυτής.

6.  Στην περίπτωση αλλοδαπού δικαιούχου (όταν η κατοικία ή έδρα του καταθέτη είναι στην αλλοδαπή) πρέπει να υποβάλλεται δήλωση περί υπαγωγής αυτού στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

7.  Φάκελος Δικογραφίας ή ντοσιέ με πτερύγια.

8.  Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής και 4€ μεγαρόσημο, στην περίπτωση κατάθεσης από Πληρεξούσιο Δικηγόρο

9.  Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής Κοινοτικού απαιτείται παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8841» με εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την πρώτη κλάση + είκοσι (20) ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση μέχρι και την 45η,  η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα των ακολούθων εγγράφων: α) Αίτησης κοινοτικού σήματος β) Αίτησης μετατροπής γ) Εγγράφου του EUIPO που πιστοποιεί την ημερομηνία κατάθεσης του κοινοτικού σήματος δ) Απόφασης του EUIPO, κατά τα κυριότερα αυτής μέρη (αποσπασματική μετάφραση), απ’ όπου προκύπτει ο λόγος απόρριψης του κοινοτικού σήματος. Η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι δύο (2) μήνες και αρχίζει από την επομένη της ειδοποίησης του καταθέτη ή του τυχόν οριζομένου στην αίτηση μετατροπής Έλληνα δικηγόρου, με έγγραφο της Υπηρεσίας μας, επί αποδείξει παραλαβής.

10. Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής Διεθνούς απαιτείται παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8841» με εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την πρώτη κλάση + είκοσι (20) ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση μεχρι και την 45η, η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των ακολούθων εγγράφων: α) Εγγράφου του W.I.P.O απ’ όπου προκύπτει η ημερομηνία παύσης της ισχύος της διεθνούς καταχώρισης β) Εγγράφου του W.I.P.O με τα στοιχεία της διεθνούς καταχώρισης.

 

Ανανέωση Σήματος πραγματοποιείται με αίτηση του δικαιούχου το τελευταίο εξάμηνο της δεκαετούς προστασίας και μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στο:       http://efiling.gge.gr/sp-ui-eservices/

 

 • Το τέλος για την έγχαρτη ανανέωση αντιστοιχεί στο ποσό των εκατόν δέκα (110,00) ευρώ για μια κλάση προϊόντων ή υπηρεσιών, συν είκοσι (20,00) ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση.
 • Το τέλος της ηλεκτρονικής ανανέωσης αντιστοιχεί στο ποσό των ενενήντα (90,00) ευρώ για μια κλάση προϊόντων ή υπηρεσιών, συν είκοσι (20,00) ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση. Παρέχεται πρόσθετη προθεσμία ανανέωσης έξι (6) μηνών μετά τη λήξη της δεκαετίας  με αυξημένο κατά το ήμισυ τέλος ανανέωσης. Σε περίπτωση μη ανανέωσης παύει αυτοδικαίως η προστασία του σήματος.”

Σημειώσεις:

 • Συλλογικά σήματα κατατίθενται μόνο από Συνεταιρισμούς ή Οργανώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρόχων υπηρεσιών ή εμπόρων με νομική προσωπικότητα ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και η κατάθεσή τους συνοδεύεται από Κανονισμό Χρήσης εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών που απαιτούνται και για τα κοινά σήματα, τα δε τέλη κατάθεσης και ανανέωσης της προστασίας τους ορίζονται στο πενταπλάσιο των τελών που ισχύουν για τα υπόλοιπα σήματα (Άρθρα 64-70 Ν.4679/2020). Στην περίπτωση κατάθεσης συλλογικού σήματος απαιτείται παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8843» με εξακόσια (600) € για την πρώτη κλάση  + εκατό (100) € για κάθε επιπλέον κλάση.Στην περίπτωση κατάθεσης εκ μετατροπής συλλογικού κοινοτικού ή διεθνούς σήματος απαιτείται παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8844» με επτακόσια πενήντα (750) € για την πρώτη κλάση + εκατό (100) € για κάθε επιπλέον κλάση.
 • αν ο Δικαιούχος του Σήματος δηλώνει «Με ορισμένη έγχρωμη σύνθεση» τότε τα αντίγραφα θα πρέπει να είναι έγχρωμες εκτυπώσεις.
 • μετά το πέρας της κατάθεσης Σήματος το ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (USB stick) ή ο ψηφιακός δίσκος (CD) επιστρέφονται.
 • μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το TMclass και με την αναζήτηση όρου (ονομασία συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας) να εντοπίσετε και επιλέξετε τις κλάσεις που σας ενδιαφέρουν σύμφωνα με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες για τα οποία ζητάτε προστασία. Η επιλογή αποδεκτών όρων επιταχύνει τη διαδικασία εξέτασης του κατατεθέντος σήματος. Αν και μπορείτε να επιλέξετε γενικές ενδείξεις που περιλαμβάνονται στους τίτλους των κλάσεων της ταξινόμησης της Νίκαιας, όπως εμφαίνονται στο TΜclass, εντούτοις αυτοί θα καλύπτουν μόνο όσα προϊόντα ή υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο κυριολεκτικό νόημα τους και όχι απαραίτητα όσα περιλαμβάνονται στον αλφαβητικό κατάλογο της οικείας κλάσης. Συνεπώς, θα συνιστούσαμε να εξειδικεύετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία ζητάτε την προστασία του σήματός σας, διαβάζοντας προσεκτικά το άρθρο 23 του Ν.4679/2020.
 • οι κάτωθι κλάσεις χρήζουν εξειδίκευσης από τον αναλυτικό αλφαβητικό κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών, επειδή εμπεριέχουν ασαφείς όρους και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο τίτλος της κλάσης. Αυτές οι κλάσεις είναι οι εξής:
   • 7. Μηχανές
   • 37. Επισκευές. Υπηρεσίες εγκαταστάσεων.
   • 40. Επεξεργασία υλικών.
   • 45. Υπηρεσίες προσωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα  προσφερόμενες από τρίτους προς κάλυψη ατομικών αναγκών.

Πληρεξούσια-Εξουσιοδότηση:

Δήλωση Μετατροπής Κοινοτικού Σήματος

Προσοχή: Η Δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί και να εκτυπωθεί στη μορφή του υποδείγματος δήλωσης κατάθεσης (εκτύπωση διπλής όψης), διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή.

Δήλωση μετατροπής κοινοτικού σήματος

Δήλωση Μετατροπής Διεθνούς Σήματος

Δήλωση μετατροπής διεθνούς σήματος

 

Ώρες κατάθεσης : καθημερινά 10:30 με 14:00
Η Διεύθυνση Σημάτων από 6/6/2019 και κάθε Πέμπτη δεν πραγματοποιεί οποιαδήποτε συναλλαγή με το κοινό.

 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Διεύθυνση Σημάτων
Πλ. Κάνιγγος, (2ος όροφος / γραφείο 224 Β) 10181 Αθήνα
Τηλ: 210 3893419 – 2103893352
gkefalogiannis@gge.gr

Διεθνή σήματα

Διεθνή Σήματα
Οδηγίες για τον Έλεγχο Διεθνών Σημάτων
Έλεγχος Διεθνών Σημάτων
Πληροφορίες

Διεθνή Σήματα

Το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης, που αφορά την Διεθνή καταχώρηση σημάτων, τέθηκε σε εφαρμογή στην Ελλάδα στις 10/8/2000 (σχετικά νομοθετικά κείμενα Νόμος 4072/2012,ΦΕΚ Α’:86 /11-4-2012,Νόμος 2783/2000, ΦΕΚ Α: 1/7-1-2000 και Υπουργική απόφαση: Κ4-307/2-1-01 «ΦΕΚ Β’ αριθ. 31/18-1-2001».

 1. Προϋποθέσεις
 2. Διαδικασία
 3. Έλεγχος

1. Προϋποθέσεις

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται/συμπληρώνεται μέσω INTERNET στο site του Διεθνούς Γραφείου www.wipo.int και φέρει τον κωδικό στην άνω δεξιά γωνία ΜΜ2(E), αποτελείται δε από 6 σελίδες, σε κειμενογράφο WORD και παρέχεται σε δύο γλώσσες αγγλικά και γαλλικά.
Σε περίπτωση που ο καταθέτης επιθυμεί να κάνει διεθνή αίτηση για την Αμερική τότε πρέπει εκτός από το έντυπο ΜΜ2(Ε) να συμπληρώσει και το έντυπο ΜΜ18(Ε).

Η διαδικασία εύρεσης των αιτήσεων είναι η ακόλουθη:

1.Επιλέγουμε WIPO/MADRID: The international trademark system
2.Πάμε Key resources
3.Επιλέγουμε FORMS

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης διεθνούς σήματος είναι ο αιτών :

1.Να είναι Έλληνας υπήκοος ή να κατοικεί στην Ελλάδα, ή να είναι Εταιρεία με πραγματική και μόνιμη βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Ελλάδα &
2.Να έχει καταθέσει ή καταχωρήσει το ίδιο σήμα ως ελληνικό

Σε περίπτωση που η αίτηση για διεθνές σήμα γίνει μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία της εθνικής κατάθεσης, ο καταθέτης έχει δικαίωμα να ζητήσει προτεραιότητα.

2. Διαδικασία

1)Η κατάθεση της ανωτέρω αίτησης ΜΜ2(Ε) γίνεται στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γ.Γ.Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση Εμπορικής Ιδιοκτησίας, Τμήμα Κατάθεσης Διεθνών Σημάτων (γραφείο  212) εις διπλούν με πρωτότυπη σφραγίδα/υπογραφή του καταθέτη ή του εντολοδόχου, προσκομίζοντας:

– ένα παράβολο των 15 € (ευρώ), για αποστολή της αίτησης στο Διεθνές Γραφείο Σημάτων μέσα σε προθεσμία 2 μηνών

– ένα επίσημο αντίγραφο του Ημεδαπού Σήματος

– σε ηλεκτρονική μορφή το έντυπο της αίτησης με προσκομιδή στην αρμόδια υπηρεσία ψηφιακού δίσκου (CD) ή άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού αποθηκευτικού μέσου (άρθρο 167ν.4072/2012).

2)Το βασικό τέλος της αίτησης για το διεθνές σήμα ανέρχεται στο ποσό των 653 ελβετικών φράγκων για ασπρόμαυρο σήμα ή 903 ελβετικών φράγκων για έγχρωμο σήμα.

3) Ο δικαιούχος του σήματος έχει δικαίωμα να καταθέσει μόνος του την αίτηση. Η υπογραφήτηςαίτησηςδια μέσου δικηγόρουείναι προαιρετική και στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται πληρεξούσιο έγγραφο.

4) Στην 5η σελίδα της αίτησης υπάρχει κατάλογος επιλογής χωρών προορισμού όπου ο αιτών συμπληρώνει τις χώρες που επιθυμεί και αριστερά του εντύπου της αίτησης (όπως προβάλλεται στο site του wipo μέσω Η/Υ) με ονομασία FEES (έξοδα) αναφέρονται αναλυτικά οι χώρες που έχουν ατομικά τέλη (individual fees) ή συμπληρωματικά τέλη (complementary fees) καθώς και τα έξοδα ανά κλάση για τις χώρες αυτές.

O υπολογισμός των τελών γίνεται ως εξής:

1. Επιλέγουμε WIPO/MADRID: The international trademark system

2. Πάμε Key resources

3. Επιλέγουμε Fee calculator

 – στο πεδίο FEE CALCULATOR (υπολογιστής εξόδων) συμπληρώνουμε την/τις χώρα/ες προορισμού, την/τις κλάση/σεις των προϊόντων, αν είναι ασπρόμαυρο ή έγχρωμο το σήμα καθώς και αν το σήμα είναι απεικονιστικό και αυτόματα υπολογίζει αναλυτικά όλα τα έξοδα ανά χώρα.

– Το αναλυτικό αποτέλεσμα των εξόδων (σε Ελβετικά Φράγκα) συμπληρώνεται στη σελίδα 6 της αίτησης και το συνολικό ποσό ο αιτών οφείλει να το καταβάλει στο Διεθνές Γραφείο, επιλέγοντας έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης.

3. Έλεγχος

Ο έλεγχος των διεθνών σημάτων γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wipo.int.

1.Επιλέγουμε WIPO/MADRID: The international trademark system
2.Πάμε Key resources
3.Επιλέγουμε ROMARIN
4.Στο πεδίο MARK δίνουμε την επωνυμία ή μέρος της επωνυμίας του σήματος που ερευνούμε βάζοντας στο τέλος το σύμβολο * (αστερίσκος), το οποίο έχει την έννοια του «περιέχει».
5.Εάν επιθυμούμε να δούμε αν ένα εμπορικό σήμα έχει έρθει στην Ελλάδα προς κατoχύρωση από κάποια χώρα του εξωτερικού, τότε στο τελευταίο πεδίο (Designated Contracting Parties) γράφουμε τα αρχικά της Ελλάδας δηλ. GR

Οδηγίες για τον Έλεγχο Διεθνών Σημάτων

Είναι ένα αρχείο σε μορφή EXCEL, με όλα τα Διεθνή Σήματα που έχουν ζητήσει προστασία στην Ελλάδα.
1. Επιλέγουμε το κελί Β1 ΣΗΜΑ και κάνουμε κλικ στο βελάκι
2. Επιλέγουμε (Προσαρμογή…) και περιέχει
3. Επιλέγουμε το ΣΗΜΑ που θέλουμε να ελέγξουμε
4. Πατάμε ΟΚ
5. Εμφανίζονται όλα τα Διεθνή Σήματα που έχουν έρθει στην Ελλάδα, δηλαδή
-Ελληνικό νούμερο
-Διεθνές νούμερο
-Κλάσεις
-Λήξη 18μήνου

Βρίσκουμε το Ελληνικό νούμερο και ανατρέχουμε στα αντίστοιχα πράσινα βιβλία.

Οδηγίες αίτησης κατάθεσης διεθνούς σήματος σε χώρες σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Μαδρίτης

Το έντυπο της αίτησης ΜΜ2(Ε)  συμπληρώνεται μέσω INTERNET στο site του Διεθνούς Γραφείου www.wipo.int

Οδηγίες  για την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων:

 1. Greece
 2. Καταθέτης
 3. Προϋποθέσεις κατάθεσης σήματος
 4. Δικηγόρος
 5. Κατάθεση ή καταχώρηση
 6. Δήλωση προτεραιότητας
 7. Σήμα
 8. Δήλωση χρώματος
 9. Παρατηρήσεις
 10. Προϊόντα και υπηρεσίες
 11. Κατάλογος χωρών όπου ζητείται προστασία του σήματος
 12. Υπογραφή του Καταθέτη ή του αντιπροσώπου του – Σφραγίδα – Ημερομηνία
 13. Συμπληρώνεται από την υπηρεσία
 14. Υπολογισμός δαπανών
 15. Εκτύπωση αίτησης

2. Καταθέτης

(a) ΟΝΟΜΑ: Επώνυμο-Όνομα (για φυσικό πρόσωπο) με λατινικούς χαρακτήρες ή η επωνυμία επιχείρησης (για νομικό πρόσωπο) μεταφρασμένη αγγλικά ή γαλλικά.
(b) Δ/ΝΣΗ: Δ/νση φυσικού ή νομικού προσώπου
(c) Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: Συμπληρώνεται μόνο εάν η θέση 4 είναι κενή και ισχύει διαφορετική δ/νση από τη 2. (b) αλλιώς μένει κενή.
(d) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Τηλέφωνο φυσικού ή νομικού προσώπου
FAX: Fax φυσικού ή νομικού προσώπου
EMAIL: Email φυσικού ή νομικού προσώπου

Δηλώνεται εάν θέλετε να έχετε ηλεκτρονική επικοινωνία.
Δηλώνεται:
(i) κάθε περαιτέρω αλληλογραφία από το Διεθνές Γραφείο σχετικά με αυτήν την διεθνή αίτηση και προκύπτει διεθνή καταχώριση θα σταλεί μόνο ηλεκτρονικά
(ii) κάθε περαιτέρω αλληλογραφία από το Διεθνές Γραφείο σχέση με άλλες διεθνείς αιτήσεις ή διεθνείς καταχωρίσεις για τις οποίες έχει δηλωθεί η ιδία διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά.

Σημείωση: ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΙΤΗΣΗ
(e) Δηλώνεται η γλώσσα αλληλογραφίας
(f)
(i) Υπηκοότητα του φυσικού προσώπου.
(ii) – Δήλωση νομικής μορφής νομικού προσώπου
– Δεν συμπληρώνεται

3. Προϋποθέσεις κατάθεσης σήματος

Συμπληρώνεται ένα από τα τρία :
3. (a) (i) Αν ο καταθέτης είναι έλληνας υπήκοος
(ii) Δεν συμπληρώνεται
(iii) Αν ο καταθέτης κατοικεί στην Ελλάδα.
(iv) Αν ο καταθέτης έχει πραγματική και μόνιμη βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Ελλάδα.

3. (b) (i) Όπου η δ/νση του καταθέτη (2.(b)) δεν είναι στην Ελλάδα και έχει επιλεγεί το
3.(a)(iii)δηλώνεται η δ/νση του στη Ελλάδα.
(ii) Όπου η δ/νση του καταθέτη (2. (b)) δεν είναι στην Ελλάδα και έχει επιλεγεί το
3.(a)(iv)δηλώνεται η δ/νση της βιομηχανικής ή εμπορικής εγκατάστασης του στην Ελλάδα.

4. Δικηγόρος

(όπου υφίσταται) Συμπληρώνονται τα ατομικά του στοιχεία.
Δηλώνεται εάν θέλετε να έχετε ηλεκτρονική επικοινωνία.
Δηλώνεται:
(i) κάθε περαιτέρω αλληλογραφία από το Διεθνές Γραφείο σχετικά με αυτήν την διεθνή αίτηση και προκύπτει διεθνή καταχώριση θα σταλεί μόνο ηλεκτρονικά
(ii) κάθε περαιτέρω αλληλογραφία από το Διεθνές Γραφείο σχέση με άλλες διεθνείς αιτήσεις ή διεθνείς καταχωρίσεις για τις οποίες έχει δηλωθεί η ιδία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά.
Σημείωση: ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΙΤΗΣΗ

5. Κατάθεση ή καταχώρηση

Αριθμός κατάθεσης Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης
(συμπληρώνονται εφόσον υπάρχει εθνική κατάθεση που δεν έχει ακόμα εκδικαστεί)
Αριθμός καταχώρησης Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης
(συμπληρώνονται εφόσον υπάρχει εθνική κατάθεση που έχει γίνει δεκτή με αμετάκλητη απόφαση)

6. Δήλωση προτεραιότητας

Συμπληρώνεται μόνο αν στη θέση 5 έχει σημειωθεί αριθμός και ημερομηνία κατάθεσης αίτησης και η ημερομηνία αυτή απέχει από την ημερομηνία κατάθεσης της διεθνούς αίτησης λιγότερο από 6 μήνες.
Εθνικό γραφείο: Ministry of Economy Competitiveness & Shipping, General Secretariat of Commerce, Direction of Commercial & Industrial Property, Greece.
Αριθμός κατάθεσης (από θέση 5)
Ημερομηνία κατάθεσης (από θέση 5)
Αν η αίτηση με προτεραιότητα δεν αφορά όλα τα αγαθά ή τα προϊόντα που αναφέρονται στη θέση 10, σημειώστε τα αγαθά και τα προϊόντα τις οποίες αφορά.
Αν υπάρχουν περισσότερες της μίας προτεραιότητες, σημειώστε και χρησιμοποιήστε το τελευταίο φύλλο για τις απαραίτητες διευκρινήσεις ανά προτεραιότητα.

7. Σήμα

(a) Τοποθετήστε το σήμα στο παρακάτω πλαίσιο όπως ακριβώς εμφανίζεται στην εθνική αίτηση κατάθεσης ή στη βασική αίτηση καταχώρησης.
(b) Όπου το σήμα του (a) είναι ασπρόμαυρο και δηλώνεται χρώμα στο 8, τοποθετήστε το έγχρωμο σήμα στο παρακάτω πλαίσιο.
(c) Δηλώστε αν επιθυμείτε το λεκτικό σήμα να εμφανίζεται με arial χαρακτήρες.
(d) Δηλώστε αν το σήμα αποτελείται από ένα χρώμα ή από συνδυασμό χρωμάτων

8. Δήλωση χρώματος

(a) Ο καταθέτης δηλώνει ότι το χρώμα αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του σήματος
Δηλώστε χρώμα ή συνδυασμό χρωμάτων ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(b) Δηλώστε σε ποια βασικά μέρη του σήματος βρίσκεται το κάθε χρώμα _________________________________________________________________

9. Παρατηρήσεις

(a) Μεταγραφή φωνητικού αλφαβήτου (όπου υφίσταται) π.χ. ΑΝΕΜΟΣ-ANEMOS
(b) Μετάφραση του σήματος
(c) Αν οι λέξεις του σήματος δεν έχουν κάποιο νόημα (και συνεπώς δεν μπορούν να μεταφραστούν)
(d) Σημειώσατε ανάλογα
Τρισδιάστατο σήμα Ηχητικό σήμα Συλλογικό σήμα
(e) Δεν συμπληρώνεται
(f) Λεκτικά στοιχεία του σήματος
(g) Ο καταθέτης δηλώνει αν επιθυμεί προστασία μόνο των κάτωθι στοιχείων του σήματος:
____________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Προϊόντα και υπηρεσίες

(a) Προϊόντα και υπηρεσίες για τις οποίες ο καταθέτης επιθυμεί να αποκτήσει προστασία (Δηλώνονται όλες οι κλάσεις ή μέρος τους όπως ακριβώς εμφανίζονται στο εθνικό σήμα σε γραμματοσειρά «Courier new> ή και σε μέγεθος 12 και πάνω. ).
(b) Προϊόντα και υπηρεσίες για τις οποίες ο καταθέτης επιθυμεί να προχωρήσει σε περιορισμό των κλάσεων. (σε γραμματοσειρά «Courier new> ή και σε μέγεθος 12 και πάνω.)

11. Κατάλογος των χωρών όπου ζητείται προστασία σήματος

Σημειώσατε αναλόγως.
1. Σημειώνοντας την Ιρλανδία, τη Σιγκαπούρη ή το Ηνωμένο Βασίλειο, ο καταθέτης δηλώνει ότι προτίθεται το σήμα να χρησιμοποιηθεί από αυτόν ή με την άδεια του στη συγκεκριμένη χώρα όσον αφορά στα αγαθά και στις υπηρεσίες όπως ορίζονται στην παρούσα αίτηση.
2. Εάν προσδιορίζεται οι ΗΠΑ ως χώρα που ζητείται η προστασία του σήματος πρέπει να προσαρτηθεί στην παρούσα διεθνή αίτηση το έντυπο ΜΜ18

Υπολογισμός δαπανών

Στη διεύθυνση http://www.wipo.int/και ακολουθώντας τα βήματα About Intellectual Property/Trademarks/Madrid System for the International Registration of Marks/ Fee Calculator/ Office of Origin, επιλογή: Greece, αριθμός κλάσεων, έγχρωμο, συλλογικό, απεικονιστικό και αφού συμπληρωθούν οι χώρες επιλογής , εξάγεται ένας πίνακας κόστους του οποίου τα στοιχεία εισάγονται στο σημείο αυτό της αίτησης
Συμπληρώνεται κατάλληλα ένας από τους 3 τρόπους πληρωμής.
Εάν επιλεχθεί ως τρόπος επιλογής τότε το αντίστοιχο ποσό προκαταβάλλεται και γράφετε το σχετικό νούμερο της κατάθεσης πληρωμής.

Εκτύπωση

Κατά την εκτύπωση να εκτυπώνεται μία μόνο σελίδα της αίτησης ανά φύλλο χαρτιού.

Πληροφορίες για Διεθνή Σήματα

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2131514-469
Γραφείο : 212

Σήματα της Ε.Ε.

Οδηγίες και Έλεγχος Σημάτων της Ε.Ε. (Κοινοτικών Σημάτων)

 

Για τη διαδικασία κατάθεσης σήματος της ΕΕ, συνδεθείτε στο ακόλουθο link: https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/help , όπου θα βρείτε Οδηγίες, σε μορφή Συχνών Ερωτήσεων -Απαντήσεων, για τις διάφορες διαδικασίες που αφορούν σήμα της ΕΕ. Επίσης, μπορείτε να απευθύνεστε στο ακόλουθο link : https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/contact-us και στα τηλέφωνα : +34 965 139 100 και +34 965 139 400.

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Σημάτων, Γραφείο Σήματος της Ε.Ε. (Κοινοτικών Σημάτων), στα τηλέφωνα 210-3893395 & 210-3893444.

Εκπαιδευτικά Videos

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ VIDEOS ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οδηγίες & απαιτούμενα δικαιολογητικά για αιτήσεις μεταβολών επί σημάτων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μεταβολών επί Σήματος (Νέες Οδηγίες, Μάιος 2020)

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Παράτασης Προστασίας Σήματος (Νέες Οδηγίες, Μάιος 2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Εισαγωγή

Η Διεύθυνση Σημάτων είναι αρμόδια για την εφαρμογή του Ν. 4679/2020 για τα σήματα (ΦΕΚ 71/Α/20-03-2020) με τον οποίο παρέχεται προστασία σε εθνικό επίπεδο του σήματος των επιχειρήσεων προς διάκριση προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

 

Τη Διεύθυνση Σημάτων συγκροτούν τα παρακάτω τμήματα:

α) Τμήμα Κατάθεσης Σημάτων και Θεσμικών Ρυθμίσεων.

β) Τμήμα Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων.

γ) Τμήμα Ελληνικού Σήματος Προϊόντων και Υπηρεσιών.

Η αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Σημάτων αναφέρεται στα παρακάτω θέματα, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:

α) Τμήμα κατάθεσης Σημάτων και Θεσμικών Ρυθμίσεων στο οποίο υπάγονται:

1) Η εφαρμογή της υφιστάμενης Νομοθεσίας σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης σημάτων.

2) Η παραλαβή και ο έλεγχος των δηλώσεων σημάτων (Εθνικών, Διεθνών, εκ Μετατροπής Κοινοτικού και εκ Μετατροπής Διεθνούς), η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων στα ειδικά βιβλία και ευρετηρίαση των σημάτων.

3) Η καταχώριση στα βιβλία των σχετικών μεταβολών επί των σημάτων, η χορήγηση πιστοποιητικών για τις πιο πάνω πράξεις, καθώς και η χορήγηση αντιγράφων σημάτων σε κάθε ενδιαφερόμενο ύστερα από αίτησή του.

4) Η μέριμνα τήρησης και λειτουργίας μηχανογραφικού αρχείου των σημάτων.

5) Η παρακολούθηση και η εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που αφορούν τα αντικείμενα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η μελέτη και η εισήγηση σε θέματα επέκτασης της προστασίας με την κατάθεση και άλλων αντικειμένων αυτής.

β) Τμήμα Ελέγχου και Παραδοχής Σημάτων στο οποίο υπάγονται:

1) Η εφαρμογή της υφιστάμενης Νομοθεσίας για την παραδοχή των σημάτων.

2) Η δημοσίευση αποφάσεων των εξεταστών.

3) Η μέριμνα για τη λειτουργία των Διοικητικών Επιτροπών και των Γραμματειών τους.

4) Η δημοσίευση αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων επί των ενδίκων μέσων και κοινοποίηση αυτών στους ενδιαφερόμενους.

γ) Τμήμα Ελληνικού Σήματος Προϊόντων και Υπηρεσιών στο οποίο υπάγονται:

1)  Η υποστήριξη της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος.

2) Η μέριμνα για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του ελληνικού σήματος.

3) Η μέριμνα για την έκδοση νομοθετημάτων και κανονισμών.

4) Η διενέργεια δράσεων για την προώθηση και την προβολή του ελληνικού σήματος.

5) Η συνεργασία με άλλους φορείς.

Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος έχει ως  αντικείμενο την υποβολή προτάσεων προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης για την έκδοση κανονισμών και το συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του Σήματος Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4155/2013.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Νόμοι
Κοινές Ανακοινώσεις Euipo

Ανακοινώσεις σχετικά με την Ταξινόμηση Κλάσεων

 

Άλλες ανακοινώσεις:

 

 • Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων
 • Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την Κοινή Πρακτική για το Διακριτικό χαρακτήρα – Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία (Συχνές ερωτήσεις)
 • Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την κοινή πρακτική για τους Σχετικούς Λόγους Απαραδέκτου. Κίνδυνος Σύγχυσης (Επίπτωση των μη διακριτών/αδύναμων στοιχείων)
 • Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την κοινή πρακτική για το πεδίο προστασίας των ασπρόμαυρων σημάτων
 • Κοινή ανακοίνωση σχετικά με την αναπαράσταση νέων ειδών σημάτων
Υλικό συνεδρίων / σεμιναρίων
 • Πρακτικά συνεδρίου (Ιούνιος 2014)- λήξη της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΕλληνικάΑγγλικά)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
Εθνικά σήματα

Οδηγίες για την έγχαρτη ή ηλεκτρονική Κατάθεση Εθνικών, εκ Μετατροπής Κοινοτικών & εκ Μετατροπής Διεθνών Σημάτων

 

Ηλεκτρονική Κατάθεση Σημάτων (Νέες Οδηγίες)

 

Το εμπορικό σήμα αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσιακό στοιχείο του δικαιούχου. Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του με κάθε τρόπο, στα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του, στις συσκευασίες και σε κάθε έντυπο υλικό. Έτσι συμβάλλει στην αναγνώριση της προέλευσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας από τον καταναλωτή. Η κατοχύρωση διαρκεί για δέκα (10) χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται ανά δεκαετία και για απεριόριστες δεκαετίες.

 

Η έγχαρτη Δήλωση Κατάθεσης Εθνικών, εκ Μετατροπής Κοινοτικών &  εκ Μετατροπής Διεθνών Σημάτων, είτε πρόκειται για απλά, είτε για συλλογικά σήματα, υποβάλλεται κατά περίπτωση σύμφωνα με τα άρθρα 20, 21, 22, 23, 64, 65, 82 και 84 του Ν. 4679/2020 «Εμπορικά σήματα-Ενσωμάτωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων και της οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 71/Α/20-3-2020), στο Υπουργείο Ανάπτυξης  & Επενδύσεων (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή –   Δ/νση Σημάτων,  Πλατεία Κάνιγγος – 2ος όροφος – Γραφείο 224(β)-  Ώρες κοινού : καθημερινά 10:30-14:00 εκτός από Πέμπτη που δεν γίνονται καταθέσεις στην Υπηρεσία) σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες: 

 

*Κατεβάστε την Δήλωση Κατάθεσης Εθνικού Σήματος (σε μορφή Excel) και αποθηκεύστε τη στον Η/Υ σας.

*Ανοίγετε το αποθηκευμένο αρχείο της Δήλωσης και με το πλήκτρο ΤΑΒ μετακινείστε στα πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε.

*Για να εισάγετε μια απεικόνιση επιλέξτε Εισαγωγή –> Εικόνα (ή με την μέθοδο Drag and Drop) και τοποθετείστε την στο υπάρχον πλαίσιο της Δήλωσης, προσαρμόζοντας ανάλογα τις διαστάσεις της  (η απεικόνιση θα πρέπει  να είναι αρχείο  .tif  8x8)

*Κατά την διάρκεια συμπλήρωσης των κλάσεων εάν ο χώρος δεν είναι επαρκής συνεχίζεται σε μια σελίδα Word.

*Αφού συμπληρώσετε τα πεδία “σώζετε” την συμπληρωμένη Δήλωση σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (USB stick) ή σε ψηφιακό δίσκο (CD) και προσκομίζετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά:

 

1.  4 αντίγραφα διπλής όψης υπογεγραμμένα από το δικαιούχο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

2.  Παράβολο του Δημοσίου μεταβλητού ποσού (από το e-παράβολο) με κωδικό 8840  «Κατάθεση δήλωσης σήματος»  120€ για την πρώτη κλάση +20€ για κάθε επιπλέον κλάση.  (Σημαντικό: το όριο πληρωμής μέχρι και την 10η κλάση σύμφωνα με τον καταργηθέντα Ν. 4072/2012 δεν ισχύει πλέον).

3.  Πληρεξούσιο έγγραφο προς τον υπογράφοντα δικηγόρο (όχι απαραίτητα συμβολαιογραφικό), στην περίπτωση που ορίζεται δικηγόρος, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και αντίκλητος. Εάν δεν ορίζεται δικηγόρος, το πληρεξούσιο έγγραφο θα αφορά μόνο τον ορισμό αντικλήτου (Πληρεξούσιο Διορισμού Αντικλήτου). Το πληρεξούσιο έγγραφο φέρει το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του Δικαιούχου.

4.  Εξουσιοδότηση προς τον υποβάλλοντα τη Δήλωση, στην περίπτωση κατάθεσης από τρίτο πρόσωπο πλην του δικαιούχου.

5.  Αν ο δικαιούχος είναι Εταιρία (Ο.Ε. / A.Ε / E.E. / E.Π.Ε. / Ι.Κ.Ε.) υποβάλλονται ανάλογα με την μορφή της εταιρίας: το Καταστατικό ή το ΦΕΚ Εκπροσώπησης ή η Ανακοίνωση στο Γ.Ε.Μ.Η. ή άλλο σχετικό έγγραφο νομιμοποίησης του υπογράφοντος / Δήλωση / Εξουσιοδότηση ή το τυχόν πληρεξούσιο. Η Δήλωση ή Εξουσιοδότηση ή το Πληρεξούσιο απαραίτητα φέρουν τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου αυτής.

6.  Στην περίπτωση αλλοδαπού δικαιούχου (όταν η κατοικία ή έδρα του καταθέτη είναι στην αλλοδαπή) πρέπει να υποβάλλεται δήλωση περί υπαγωγής αυτού στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

7.  Φάκελος Δικογραφίας ή ντοσιέ με πτερύγια.

8.  Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής και 4€ μεγαρόσημο, στην περίπτωση κατάθεσης από Πληρεξούσιο Δικηγόρο

9.  Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής Κοινοτικού απαιτείται παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8841» με εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την πρώτη κλάση + είκοσι (20) ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση μέχρι και την 45η,  η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα των ακολούθων εγγράφων: α) Αίτησης κοινοτικού σήματος β) Αίτησης μετατροπής γ) Εγγράφου του EUIPO που πιστοποιεί την ημερομηνία κατάθεσης του κοινοτικού σήματος δ) Απόφασης του EUIPO, κατά τα κυριότερα αυτής μέρη (αποσπασματική μετάφραση), απ’ όπου προκύπτει ο λόγος απόρριψης του κοινοτικού σήματος. Η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι δύο (2) μήνες και αρχίζει από την επομένη της ειδοποίησης του καταθέτη ή του τυχόν οριζομένου στην αίτηση μετατροπής Έλληνα δικηγόρου, με έγγραφο της Υπηρεσίας μας, επί αποδείξει παραλαβής.

10. Όταν πρόκειται για κατάθεση Σήματος εκ Μετατροπής Διεθνούς απαιτείται παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8841» με εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την πρώτη κλάση + είκοσι (20) ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση μεχρι και την 45η, η συμπλήρωση ειδικού εντύπου δήλωσης, καθώς και η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των ακολούθων εγγράφων: α) Εγγράφου του W.I.P.O απ’ όπου προκύπτει η ημερομηνία παύσης της ισχύος της διεθνούς καταχώρισης β) Εγγράφου του W.I.P.O με τα στοιχεία της διεθνούς καταχώρισης.

 

Ανανέωση Σήματος πραγματοποιείται με αίτηση του δικαιούχου το τελευταίο εξάμηνο της δεκαετούς προστασίας και μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στο:       http://efiling.gge.gr/sp-ui-eservices/

 

 • Το τέλος για την έγχαρτη ανανέωση αντιστοιχεί στο ποσό των εκατόν δέκα (110,00) ευρώ για μια κλάση προϊόντων ή υπηρεσιών, συν είκοσι (20,00) ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση.
 • Το τέλος της ηλεκτρονικής ανανέωσης αντιστοιχεί στο ποσό των ενενήντα (90,00) ευρώ για μια κλάση προϊόντων ή υπηρεσιών, συν είκοσι (20,00) ευρώ για κάθε επιπλέον κλάση. Παρέχεται πρόσθετη προθεσμία ανανέωσης έξι (6) μηνών μετά τη λήξη της δεκαετίας  με αυξημένο κατά το ήμισυ τέλος ανανέωσης. Σε περίπτωση μη ανανέωσης παύει αυτοδικαίως η προστασία του σήματος.”

Σημειώσεις:

 • Συλλογικά σήματα κατατίθενται μόνο από Συνεταιρισμούς ή Οργανώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρόχων υπηρεσιών ή εμπόρων με νομική προσωπικότητα ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και η κατάθεσή τους συνοδεύεται από Κανονισμό Χρήσης εκτός των υπολοίπων δικαιολογητικών που απαιτούνται και για τα κοινά σήματα, τα δε τέλη κατάθεσης και ανανέωσης της προστασίας τους ορίζονται στο πενταπλάσιο των τελών που ισχύουν για τα υπόλοιπα σήματα (Άρθρα 64-70 Ν.4679/2020). Στην περίπτωση κατάθεσης συλλογικού σήματος απαιτείται παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8843» με εξακόσια (600) € για την πρώτη κλάση  + εκατό (100) € για κάθε επιπλέον κλάση.Στην περίπτωση κατάθεσης εκ μετατροπής συλλογικού κοινοτικού ή διεθνούς σήματος απαιτείται παράβολο μεταβλητού ποσού «κωδ. 8844» με επτακόσια πενήντα (750) € για την πρώτη κλάση + εκατό (100) € για κάθε επιπλέον κλάση.
 • αν ο Δικαιούχος του Σήματος δηλώνει «Με ορισμένη έγχρωμη σύνθεση» τότε τα αντίγραφα θα πρέπει να είναι έγχρωμες εκτυπώσεις.
 • μετά το πέρας της κατάθεσης Σήματος το ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (USB stick) ή ο ψηφιακός δίσκος (CD) επιστρέφονται.
 • μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το TMclass και με την αναζήτηση όρου (ονομασία συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας) να εντοπίσετε και επιλέξετε τις κλάσεις που σας ενδιαφέρουν σύμφωνα με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες για τα οποία ζητάτε προστασία. Η επιλογή αποδεκτών όρων επιταχύνει τη διαδικασία εξέτασης του κατατεθέντος σήματος. Αν και μπορείτε να επιλέξετε γενικές ενδείξεις που περιλαμβάνονται στους τίτλους των κλάσεων της ταξινόμησης της Νίκαιας, όπως εμφαίνονται στο TΜclass, εντούτοις αυτοί θα καλύπτουν μόνο όσα προϊόντα ή υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο κυριολεκτικό νόημα τους και όχι απαραίτητα όσα περιλαμβάνονται στον αλφαβητικό κατάλογο της οικείας κλάσης. Συνεπώς, θα συνιστούσαμε να εξειδικεύετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία ζητάτε την προστασία του σήματός σας, διαβάζοντας προσεκτικά το άρθρο 23 του Ν.4679/2020.
 • οι κάτωθι κλάσεις χρήζουν εξειδίκευσης από τον αναλυτικό αλφαβητικό κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών, επειδή εμπεριέχουν ασαφείς όρους και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο τίτλος της κλάσης. Αυτές οι κλάσεις είναι οι εξής:
   • 7. Μηχανές
   • 37. Επισκευές. Υπηρεσίες εγκαταστάσεων.
   • 40. Επεξεργασία υλικών.
   • 45. Υπηρεσίες προσωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα  προσφερόμενες από τρίτους προς κάλυψη ατομικών αναγκών.

Πληρεξούσια-Εξουσιοδότηση:

Δήλωση Μετατροπής Κοινοτικού Σήματος

Προσοχή: Η Δήλωση πρέπει να συμπληρωθεί και να εκτυπωθεί στη μορφή του υποδείγματος δήλωσης κατάθεσης (εκτύπωση διπλής όψης), διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή.

Δήλωση μετατροπής κοινοτικού σήματος

Δήλωση Μετατροπής Διεθνούς Σήματος

Δήλωση μετατροπής διεθνούς σήματος

 

Ώρες κατάθεσης : καθημερινά 10:30 με 14:00
Η Διεύθυνση Σημάτων από 6/6/2019 και κάθε Πέμπτη δεν πραγματοποιεί οποιαδήποτε συναλλαγή με το κοινό.

 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Διεύθυνση Σημάτων
Πλ. Κάνιγγος, (2ος όροφος / γραφείο 224 Β) 10181 Αθήνα
Τηλ: 210 3893419 – 2103893352
gkefalogiannis@gge.gr

Διεθνή σήματα

Διεθνή Σήματα
Οδηγίες για τον Έλεγχο Διεθνών Σημάτων
Έλεγχος Διεθνών Σημάτων
Πληροφορίες

Διεθνή Σήματα

Το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης, που αφορά την Διεθνή καταχώρηση σημάτων, τέθηκε σε εφαρμογή στην Ελλάδα στις 10/8/2000 (σχετικά νομοθετικά κείμενα Νόμος 4072/2012,ΦΕΚ Α’:86 /11-4-2012,Νόμος 2783/2000, ΦΕΚ Α: 1/7-1-2000 και Υπουργική απόφαση: Κ4-307/2-1-01 «ΦΕΚ Β’ αριθ. 31/18-1-2001».

 1. Προϋποθέσεις
 2. Διαδικασία
 3. Έλεγχος

1. Προϋποθέσεις

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται/συμπληρώνεται μέσω INTERNET στο site του Διεθνούς Γραφείου www.wipo.int και φέρει τον κωδικό στην άνω δεξιά γωνία ΜΜ2(E), αποτελείται δε από 6 σελίδες, σε κειμενογράφο WORD και παρέχεται σε δύο γλώσσες αγγλικά και γαλλικά.
Σε περίπτωση που ο καταθέτης επιθυμεί να κάνει διεθνή αίτηση για την Αμερική τότε πρέπει εκτός από το έντυπο ΜΜ2(Ε) να συμπληρώσει και το έντυπο ΜΜ18(Ε).

Η διαδικασία εύρεσης των αιτήσεων είναι η ακόλουθη:

1.Επιλέγουμε WIPO/MADRID: The international trademark system
2.Πάμε Key resources
3.Επιλέγουμε FORMS

Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης διεθνούς σήματος είναι ο αιτών :

1.Να είναι Έλληνας υπήκοος ή να κατοικεί στην Ελλάδα, ή να είναι Εταιρεία με πραγματική και μόνιμη βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Ελλάδα &
2.Να έχει καταθέσει ή καταχωρήσει το ίδιο σήμα ως ελληνικό

Σε περίπτωση που η αίτηση για διεθνές σήμα γίνει μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία της εθνικής κατάθεσης, ο καταθέτης έχει δικαίωμα να ζητήσει προτεραιότητα.

2. Διαδικασία

1)Η κατάθεση της ανωτέρω αίτησης ΜΜ2(Ε) γίνεται στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης – Γ.Γ.Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Δ/νση Εμπορικής Ιδιοκτησίας, Τμήμα Κατάθεσης Διεθνών Σημάτων (γραφείο  212) εις διπλούν με πρωτότυπη σφραγίδα/υπογραφή του καταθέτη ή του εντολοδόχου, προσκομίζοντας:

– ένα παράβολο των 15 € (ευρώ), για αποστολή της αίτησης στο Διεθνές Γραφείο Σημάτων μέσα σε προθεσμία 2 μηνών

– ένα επίσημο αντίγραφο του Ημεδαπού Σήματος

– σε ηλεκτρονική μορφή το έντυπο της αίτησης με προσκομιδή στην αρμόδια υπηρεσία ψηφιακού δίσκου (CD) ή άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού αποθηκευτικού μέσου (άρθρο 167ν.4072/2012).

2)Το βασικό τέλος της αίτησης για το διεθνές σήμα ανέρχεται στο ποσό των 653 ελβετικών φράγκων για ασπρόμαυρο σήμα ή 903 ελβετικών φράγκων για έγχρωμο σήμα.

3) Ο δικαιούχος του σήματος έχει δικαίωμα να καταθέσει μόνος του την αίτηση. Η υπογραφήτηςαίτησηςδια μέσου δικηγόρουείναι προαιρετική και στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται πληρεξούσιο έγγραφο.

4) Στην 5η σελίδα της αίτησης υπάρχει κατάλογος επιλογής χωρών προορισμού όπου ο αιτών συμπληρώνει τις χώρες που επιθυμεί και αριστερά του εντύπου της αίτησης (όπως προβάλλεται στο site του wipo μέσω Η/Υ) με ονομασία FEES (έξοδα) αναφέρονται αναλυτικά οι χώρες που έχουν ατομικά τέλη (individual fees) ή συμπληρωματικά τέλη (complementary fees) καθώς και τα έξοδα ανά κλάση για τις χώρες αυτές.

O υπολογισμός των τελών γίνεται ως εξής:

1. Επιλέγουμε WIPO/MADRID: The international trademark system

2. Πάμε Key resources

3. Επιλέγουμε Fee calculator

 – στο πεδίο FEE CALCULATOR (υπολογιστής εξόδων) συμπληρώνουμε την/τις χώρα/ες προορισμού, την/τις κλάση/σεις των προϊόντων, αν είναι ασπρόμαυρο ή έγχρωμο το σήμα καθώς και αν το σήμα είναι απεικονιστικό και αυτόματα υπολογίζει αναλυτικά όλα τα έξοδα ανά χώρα.

– Το αναλυτικό αποτέλεσμα των εξόδων (σε Ελβετικά Φράγκα) συμπληρώνεται στη σελίδα 6 της αίτησης και το συνολικό ποσό ο αιτών οφείλει να το καταβάλει στο Διεθνές Γραφείο, επιλέγοντας έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης.

3. Έλεγχος

Ο έλεγχος των διεθνών σημάτων γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.wipo.int.

1.Επιλέγουμε WIPO/MADRID: The international trademark system
2.Πάμε Key resources
3.Επιλέγουμε ROMARIN
4.Στο πεδίο MARK δίνουμε την επωνυμία ή μέρος της επωνυμίας του σήματος που ερευνούμε βάζοντας στο τέλος το σύμβολο * (αστερίσκος), το οποίο έχει την έννοια του «περιέχει».
5.Εάν επιθυμούμε να δούμε αν ένα εμπορικό σήμα έχει έρθει στην Ελλάδα προς κατoχύρωση από κάποια χώρα του εξωτερικού, τότε στο τελευταίο πεδίο (Designated Contracting Parties) γράφουμε τα αρχικά της Ελλάδας δηλ. GR

Οδηγίες για τον Έλεγχο Διεθνών Σημάτων

Είναι ένα αρχείο σε μορφή EXCEL, με όλα τα Διεθνή Σήματα που έχουν ζητήσει προστασία στην Ελλάδα.
1. Επιλέγουμε το κελί Β1 ΣΗΜΑ και κάνουμε κλικ στο βελάκι
2. Επιλέγουμε (Προσαρμογή…) και περιέχει
3. Επιλέγουμε το ΣΗΜΑ που θέλουμε να ελέγξουμε
4. Πατάμε ΟΚ
5. Εμφανίζονται όλα τα Διεθνή Σήματα που έχουν έρθει στην Ελλάδα, δηλαδή
-Ελληνικό νούμερο
-Διεθνές νούμερο
-Κλάσεις
-Λήξη 18μήνου

Βρίσκουμε το Ελληνικό νούμερο και ανατρέχουμε στα αντίστοιχα πράσινα βιβλία.

Οδηγίες αίτησης κατάθεσης διεθνούς σήματος σε χώρες σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Μαδρίτης

Το έντυπο της αίτησης ΜΜ2(Ε)  συμπληρώνεται μέσω INTERNET στο site του Διεθνούς Γραφείου www.wipo.int

Οδηγίες  για την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων:

 1. Greece
 2. Καταθέτης
 3. Προϋποθέσεις κατάθεσης σήματος
 4. Δικηγόρος
 5. Κατάθεση ή καταχώρηση
 6. Δήλωση προτεραιότητας
 7. Σήμα
 8. Δήλωση χρώματος
 9. Παρατηρήσεις
 10. Προϊόντα και υπηρεσίες
 11. Κατάλογος χωρών όπου ζητείται προστασία του σήματος
 12. Υπογραφή του Καταθέτη ή του αντιπροσώπου του – Σφραγίδα – Ημερομηνία
 13. Συμπληρώνεται από την υπηρεσία
 14. Υπολογισμός δαπανών
 15. Εκτύπωση αίτησης

2. Καταθέτης

(a) ΟΝΟΜΑ: Επώνυμο-Όνομα (για φυσικό πρόσωπο) με λατινικούς χαρακτήρες ή η επωνυμία επιχείρησης (για νομικό πρόσωπο) μεταφρασμένη αγγλικά ή γαλλικά.
(b) Δ/ΝΣΗ: Δ/νση φυσικού ή νομικού προσώπου
(c) Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: Συμπληρώνεται μόνο εάν η θέση 4 είναι κενή και ισχύει διαφορετική δ/νση από τη 2. (b) αλλιώς μένει κενή.
(d) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Τηλέφωνο φυσικού ή νομικού προσώπου
FAX: Fax φυσικού ή νομικού προσώπου
EMAIL: Email φυσικού ή νομικού προσώπου

Δηλώνεται εάν θέλετε να έχετε ηλεκτρονική επικοινωνία.
Δηλώνεται:
(i) κάθε περαιτέρω αλληλογραφία από το Διεθνές Γραφείο σχετικά με αυτήν την διεθνή αίτηση και προκύπτει διεθνή καταχώριση θα σταλεί μόνο ηλεκτρονικά
(ii) κάθε περαιτέρω αλληλογραφία από το Διεθνές Γραφείο σχέση με άλλες διεθνείς αιτήσεις ή διεθνείς καταχωρίσεις για τις οποίες έχει δηλωθεί η ιδία διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά.

Σημείωση: ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΙΤΗΣΗ
(e) Δηλώνεται η γλώσσα αλληλογραφίας
(f)
(i) Υπηκοότητα του φυσικού προσώπου.
(ii) – Δήλωση νομικής μορφής νομικού προσώπου
– Δεν συμπληρώνεται

3. Προϋποθέσεις κατάθεσης σήματος

Συμπληρώνεται ένα από τα τρία :
3. (a) (i) Αν ο καταθέτης είναι έλληνας υπήκοος
(ii) Δεν συμπληρώνεται
(iii) Αν ο καταθέτης κατοικεί στην Ελλάδα.
(iv) Αν ο καταθέτης έχει πραγματική και μόνιμη βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Ελλάδα.

3. (b) (i) Όπου η δ/νση του καταθέτη (2.(b)) δεν είναι στην Ελλάδα και έχει επιλεγεί το
3.(a)(iii)δηλώνεται η δ/νση του στη Ελλάδα.
(ii) Όπου η δ/νση του καταθέτη (2. (b)) δεν είναι στην Ελλάδα και έχει επιλεγεί το
3.(a)(iv)δηλώνεται η δ/νση της βιομηχανικής ή εμπορικής εγκατάστασης του στην Ελλάδα.

4. Δικηγόρος

(όπου υφίσταται) Συμπληρώνονται τα ατομικά του στοιχεία.
Δηλώνεται εάν θέλετε να έχετε ηλεκτρονική επικοινωνία.
Δηλώνεται:
(i) κάθε περαιτέρω αλληλογραφία από το Διεθνές Γραφείο σχετικά με αυτήν την διεθνή αίτηση και προκύπτει διεθνή καταχώριση θα σταλεί μόνο ηλεκτρονικά
(ii) κάθε περαιτέρω αλληλογραφία από το Διεθνές Γραφείο σχέση με άλλες διεθνείς αιτήσεις ή διεθνείς καταχωρίσεις για τις οποίες έχει δηλωθεί η ιδία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά.
Σημείωση: ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ E-MAIL ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΙΤΗΣΗ

5. Κατάθεση ή καταχώρηση

Αριθμός κατάθεσης Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης
(συμπληρώνονται εφόσον υπάρχει εθνική κατάθεση που δεν έχει ακόμα εκδικαστεί)
Αριθμός καταχώρησης Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης
(συμπληρώνονται εφόσον υπάρχει εθνική κατάθεση που έχει γίνει δεκτή με αμετάκλητη απόφαση)

6. Δήλωση προτεραιότητας

Συμπληρώνεται μόνο αν στη θέση 5 έχει σημειωθεί αριθμός και ημερομηνία κατάθεσης αίτησης και η ημερομηνία αυτή απέχει από την ημερομηνία κατάθεσης της διεθνούς αίτησης λιγότερο από 6 μήνες.
Εθνικό γραφείο: Ministry of Economy Competitiveness & Shipping, General Secretariat of Commerce, Direction of Commercial & Industrial Property, Greece.
Αριθμός κατάθεσης (από θέση 5)
Ημερομηνία κατάθεσης (από θέση 5)
Αν η αίτηση με προτεραιότητα δεν αφορά όλα τα αγαθά ή τα προϊόντα που αναφέρονται στη θέση 10, σημειώστε τα αγαθά και τα προϊόντα τις οποίες αφορά.
Αν υπάρχουν περισσότερες της μίας προτεραιότητες, σημειώστε και χρησιμοποιήστε το τελευταίο φύλλο για τις απαραίτητες διευκρινήσεις ανά προτεραιότητα.

7. Σήμα

(a) Τοποθετήστε το σήμα στο παρακάτω πλαίσιο όπως ακριβώς εμφανίζεται στην εθνική αίτηση κατάθεσης ή στη βασική αίτηση καταχώρησης.
(b) Όπου το σήμα του (a) είναι ασπρόμαυρο και δηλώνεται χρώμα στο 8, τοποθετήστε το έγχρωμο σήμα στο παρακάτω πλαίσιο.
(c) Δηλώστε αν επιθυμείτε το λεκτικό σήμα να εμφανίζεται με arial χαρακτήρες.
(d) Δηλώστε αν το σήμα αποτελείται από ένα χρώμα ή από συνδυασμό χρωμάτων

8. Δήλωση χρώματος

(a) Ο καταθέτης δηλώνει ότι το χρώμα αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του σήματος
Δηλώστε χρώμα ή συνδυασμό χρωμάτων ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(b) Δηλώστε σε ποια βασικά μέρη του σήματος βρίσκεται το κάθε χρώμα _________________________________________________________________

9. Παρατηρήσεις

(a) Μεταγραφή φωνητικού αλφαβήτου (όπου υφίσταται) π.χ. ΑΝΕΜΟΣ-ANEMOS
(b) Μετάφραση του σήματος
(c) Αν οι λέξεις του σήματος δεν έχουν κάποιο νόημα (και συνεπώς δεν μπορούν να μεταφραστούν)
(d) Σημειώσατε ανάλογα
Τρισδιάστατο σήμα Ηχητικό σήμα Συλλογικό σήμα
(e) Δεν συμπληρώνεται
(f) Λεκτικά στοιχεία του σήματος
(g) Ο καταθέτης δηλώνει αν επιθυμεί προστασία μόνο των κάτωθι στοιχείων του σήματος:
____________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Προϊόντα και υπηρεσίες

(a) Προϊόντα και υπηρεσίες για τις οποίες ο καταθέτης επιθυμεί να αποκτήσει προστασία (Δηλώνονται όλες οι κλάσεις ή μέρος τους όπως ακριβώς εμφανίζονται στο εθνικό σήμα σε γραμματοσειρά «Courier new> ή και σε μέγεθος 12 και πάνω. ).
(b) Προϊόντα και υπηρεσίες για τις οποίες ο καταθέτης επιθυμεί να προχωρήσει σε περιορισμό των κλάσεων. (σε γραμματοσειρά «Courier new> ή και σε μέγεθος 12 και πάνω.)

11. Κατάλογος των χωρών όπου ζητείται προστασία σήματος

Σημειώσατε αναλόγως.
1. Σημειώνοντας την Ιρλανδία, τη Σιγκαπούρη ή το Ηνωμένο Βασίλειο, ο καταθέτης δηλώνει ότι προτίθεται το σήμα να χρησιμοποιηθεί από αυτόν ή με την άδεια του στη συγκεκριμένη χώρα όσον αφορά στα αγαθά και στις υπηρεσίες όπως ορίζονται στην παρούσα αίτηση.
2. Εάν προσδιορίζεται οι ΗΠΑ ως χώρα που ζητείται η προστασία του σήματος πρέπει να προσαρτηθεί στην παρούσα διεθνή αίτηση το έντυπο ΜΜ18

Υπολογισμός δαπανών

Στη διεύθυνση http://www.wipo.int/και ακολουθώντας τα βήματα About Intellectual Property/Trademarks/Madrid System for the International Registration of Marks/ Fee Calculator/ Office of Origin, επιλογή: Greece, αριθμός κλάσεων, έγχρωμο, συλλογικό, απεικονιστικό και αφού συμπληρωθούν οι χώρες επιλογής , εξάγεται ένας πίνακας κόστους του οποίου τα στοιχεία εισάγονται στο σημείο αυτό της αίτησης
Συμπληρώνεται κατάλληλα ένας από τους 3 τρόπους πληρωμής.
Εάν επιλεχθεί ως τρόπος επιλογής τότε το αντίστοιχο ποσό προκαταβάλλεται και γράφετε το σχετικό νούμερο της κατάθεσης πληρωμής.

Εκτύπωση

Κατά την εκτύπωση να εκτυπώνεται μία μόνο σελίδα της αίτησης ανά φύλλο χαρτιού.

Πληροφορίες για Διεθνή Σήματα

Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2131514-469
Γραφείο : 212

Σήματα της Ε.Ε.

Οδηγίες και Έλεγχος Σημάτων της Ε.Ε. (Κοινοτικών Σημάτων)

 

Για τη διαδικασία κατάθεσης σήματος της ΕΕ, συνδεθείτε στο ακόλουθο link: https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/help , όπου θα βρείτε Οδηγίες, σε μορφή Συχνών Ερωτήσεων -Απαντήσεων, για τις διάφορες διαδικασίες που αφορούν σήμα της ΕΕ. Επίσης, μπορείτε να απευθύνεστε στο ακόλουθο link : https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/contact-us και στα τηλέφωνα : +34 965 139 100 και +34 965 139 400.

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Σημάτων, Γραφείο Σήματος της Ε.Ε. (Κοινοτικών Σημάτων), στα τηλέφωνα 210-3893395 & 210-3893444.

Εκπαιδευτικά Videos

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ VIDEOS ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΠΙ ΣΗΜΑΤΩΝ

Οδηγίες & απαιτούμενα δικαιολογητικά για αιτήσεις μεταβολών επί σημάτων

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μεταβολών επί Σήματος (Νέες Οδηγίες, Μάιος 2020)

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Παράτασης Προστασίας Σήματος (Νέες Οδηγίες, Μάιος 2020)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΗΜΑΤΩΝ