Αγορανομική διάταξη για την τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων

Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Η αγορανομική διάταξη αλλάζει σε σχέση με το παρελθόν το νομοθετικό πλαίσιο τιμολόγησης 6.500 φαρμακευτικών προϊόντων. Θεσμοθετούνται νέες πρακτικές και μέθοδοι στο πλαίσιο μιας συνολικής πολιτικής για το φάρμακο, που περιλαμβάνει:

Α) νέο σύστημα τιμολόγησης

Β) επαναφορά της λίστας συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών προϊόντων

Γ) υιοθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Αποτέλεσμα της νέας μεθόδου τιμολόγησης είναι:

  • η μείωση της τιμής 6.500 φαρμάκων μέσα στο 2010 κατά 25% περίπου, και,
  • η μείωση της ιδιωτικής φαρμακευτικής δαπάνης και των δαπανών των ασφαλιστικών ταμείων που αναμένεται να ξεπεράσει το 1,4 δις ευρώ ετησίως.
  • η διαφάνεια στη διαδικασία προσδιορισμού τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων μέσω της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Τιμών Φαρμάκου αντί της προσκόμισης των τιμών από τις φαρμακοβιομηχανίες, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

Η τιμολόγηση γίνεται με βάση τις 3 χαμηλότερες τιμές των χωρών της Ε.Ε. που εκδίδουν και ανακοινώνουν επίσημα στοιχεία, ενώ οι τιμές όλων των φαρμακευτικών προϊόντων επανεξετάζονται και ανατιμολογούνται από την Υπηρεσία τρεις φορές το χρόνο. Οι χώρες για τις οποίες υφίστανται επίσημα στοιχεία ανακοινώνονται στο 1ο Δελτίο κάθε έτους.

Οι τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων όμοιας δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής καθορίζονται κατά μέγιστο σε ποσοστό εβδομήντα δύο τοις εκατό (72%) της τιμής πώλησης του αντίστοιχου πρωτοτύπου, έναντι του ογδόντα τοις εκατό (80%) που ίσχυε μέχρι και σήμερα.

  • Οι φαρμακευτικές εταιρείες υποχρεούνται πλέον να υποβάλουν στην Υπηρεσία τον αριθμό του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας των φαρμακευτικών προϊόντων τους (για τον αυστηρότερο έλεγχο της λήξης της πατέντας του συνόλου των πρωτοτύπων φαρμάκων και την άμεση μείωση της τιμής τους). Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο.
  • Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας αγορανομικής διάταξης και μέχρι 31/12/2010, η μέγιστη μείωση στις ισχύουσες κατ’ αυτήν τιμές χονδρικής των φαρμακευτικών προϊόντων που θα προκύψουν από την εφαρμογή της, θα προσδιορίζονται βάσει της ακόλουθης κλίμακας:
Χονδρική Τιμή Φαρμακευτικού Προϊόντος Μέγιστη μείωση τιμών Μέγιστη αύξηση τιμών
>50,01€ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα στην αγορανομική διάταξη 0%
20,01-50€ 30% 0%
5,01-20€ 25% 0%
0-5€ 3% 5%
  • Οι τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων που ισχύουν κατά τον χρόνο έναρξης της παρούσης αγορανομικής διάταξης, εξακολουθούν να ισχύουν για χρονικό διάστημα είκοσι μία (21) ημερών για τις φαρμακαποθήκες και εξήντα (60) ημερών για τα φαρμακεία, από την έναρξη ισχύος του πρώτου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, για τα τυχόν υφιστάμενα αποθέματά τους.

Φάρμακα_-_Τροποποίηση_ΑΔ