Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Εκδόθηκε σήμερα το με αριθμό 1/2010 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων που θα έχει ισχύ από 3/5/2010. Στο Δελτίο περιλαμβάνονται:

α) Νέες τιμές σε 12.150 φαρμακευτικά προϊόντα, που υπολογίστηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της αριθ. 3/2010 Αγορανομικής Διάταξης, η οποία περιλαμβάνει μειώσεις τιμών έως 27%.

Η μεταβατική ρύθμιση αυτή έγινε για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών δυσχερειών της χώρας, λόγω του ύψους του δημοσίου ελλείμματος και του δημοσίου χρέους, γεγονός που δημιουργεί κινδύνους για τη βιωσιμότητα των Ασφαλιστικών Ταμείων, σε βάρος τόσο των ασφαλισμένων τους και γενικά της δημόσιας υγείας όσο και των συμφερόντων των ιδίων των φαρμακευτικών εταιρειών που είναι προμηθευτές των Ασφαλιστικών Ταμείων καθώς και της Εθνικής Οικονομίας και θα ισχύσει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανατιμολόγησης των φαρμάκων.

Οι νέες λιανικές τιμές υπολογίστηκαν με Φ.Π.Α 10%.

β) 44 διαγραφές φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις του Ε.Ο.Φ.

γ) 147 μεταβολές που αφορούν αλλαγή ονομασίας ή και υπευθύνου κυκλοφορίας και κωδικών Ε.Ο.Φ.

Το Δελτίο Τιμών Φαρμάκων βρίσκεται στην ιστοσελίδα:

http://www.gge.gr/37/index.asp