Δημόσια Διαβούλευση Επισήμανσης Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει ότι θέτει σε διαβούλευση σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών  με την οποία:

1. Ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 2009/121/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2009 περί των ονομασιών των  υφανσίμων. Η οδηγία  αυτή είναι τεχνικής φύσεως και εισάγει νέα υφάνσιμη ίνα στον κατάλογο των εγκεκριμένων ινών.

2.Κωδικοποιείται  και προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία σύμφωνα  με την  Οδηγία 2008/121/EK (αναδιατύπωση) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου της 14ης  Ιανουαρίου 2009 περί των ονομασιών των υφανσίμων. Η κωδικοποίηση κρίθηκε απαραίτητη για λόγους σαφήνειας και διευκόλυνσης τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ελεγκτών, δεδομένου ότι η ισχύουσα απόφαση Φ1- 6125/85 (ΦΕΚ 110/Β/86) για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα τροποποιήθηκε επανειλημμένα.

3.Στο σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης προβλέπεται η αναγραφή της σύνθεσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, κατά την προσφορά προς πώληση και την πώλησή τους στον τελικό καταναλωτή υποχρεωτικά  στην ελληνική γλώσσα (άρθρο 9). Καταργείται έτσι η εναλλακτική δυνατότητα αναγραφής  της σύνθεσης σε μία από τις εξής γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά ιταλικά, ισπανικά που ισχύει με το άρθρο 51 της Α.Δ.7/09.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει  μέχρι 12-05-2010 στην ιστοσελίδα www.opengov.gr