Δημόσια διαβούλευση για τις βασικές αρχές του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις βασικές αρχές του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου στη διεύθυνση www.opengov.gr/ypoian

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (ΝΑΝ) εντάσσεται σε μία νέα στρατηγική για την ανάπτυξη της οικονομίας και την προώθηση ενός νέου επιχειρηματικού προτύπου. Στοχεύει σε μία δυναμική και βιώσιμη οικονομία με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, τον παραγωγικό μετασχηματισμό, την απασχόληση και την περιφερειακή σύγκλιση.

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος εισάγει τρεις βασικές μεταρρυθμίσεις

  1. Διαγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων βάσει μίας σειράς ποιοτικών χαρακτηριστικών
  2. Ένταξη όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, με εξαίρεση αυτές οι οποίες ρητά απαγορεύονται είτε από το νόμο, είτε από αποφάσεις ή κανονισμούς της Εθνικής ή Κοινοτικής Νομοθεσίας.
  3. Σύσταση επενδυτικού συμβουλίου το οποίο θα εποπτεύει την εφαρμογή του νόμου και θα εισηγείται βελτιώσεις και αλλαγές για προσαρμογή στις εκάστοτε νέες προκλήσεις

Η διαβούλευση για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο λήγει την 25 Μαίου 2010.