Νομοτεχνικές βελτιώσεις στο Ν/Σ "Απλοποίηση Διαδικασιών Σύστασης Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών Εταιριών και άλλες διατάξεις"

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του σχεδίου νόμου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ανέκυψαν μια σειρά από ζητήματα που τέθηκαν τόσο από τους παραγωγικούς φορείς όσο και από συναδέλφους του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και των υπόλοιπων κομμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, κατατίθενται σήμερα οι εξής νομοθετικές βελτιώσεις:

Πρώτον, στο άρθρο 4 παρ. 1, ικανοποιούμε το αίτημα των φορέων και του ΣΥΡΙΖΑ, και δίνουμε πλέον τη δυνατότητα στις υπηρεσίες μιας στάσης να διευκολύνουν σημαντικά πλέον και τους επιτηδευματίες. Δηλαδή, επιταχύνουμε δραστικά τα βήματα για την έναρξη εμπορίας επαγγελματικής οικονομικής δραστηριότητας από φυσικό πρόσωπο, όπως ο προέλεγχος, η κατοχύρωση επωνυμίας, και η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ και στο αρμόδιο Επιμελητήριο, καθώς όλα αυτά θα διενεργούνται μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης.

Δεύτερον, με τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 4, ικανοποιούμε το αίτημα των φορέων να μπορεί μελλοντικά ο θεσμός της Υπηρεσίας μιας Στάσης να  χρησιμοποιηθεί προκειμένου να μπορούν να συστήνονται και άλλοι υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ, όπως για παράδειγμα Ευρωπαϊκές Εταιρείες, συνεταιρισμοί και  κοινοπραξίες. Επίσης, διευρύνουμε τις υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν οι Υπηρεσίες μιας Στάσης και οι οποίες απαιτούν δημοσιότητα από την εμπορική νομοθεσία, όπως για παράδειγμα οι συγχωνεύσεις, οι τροποποιήσεις καταστατικών κλπ.

Επιπλέον, ανταποκρινόμαστε στο αίτημα της Ομοσπονδίας των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων, και προβλέπουμε ότι η πιστοποίηση των ΚΕΠ θα γίνει με χωριστή ΚΥΑ, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες επίτευξης των σκοπών του παρόντος σχεδίου νόμου. Τρίτον, στο άρθρο 13, αξιολογήσαμε θετικά το αίτημα τόσο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων όσο και της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων στα Επιμελητήρια να μην καταργηθεί το Εποπτικό Συμβούλιο ως όργανο εποπτείας του ΓΕΜΗ, και για το λόγο αυτό, προχωρήσαμε στην θεσμοθέτηση ενός ευέλικτου σε σχήμα και λειτουργία Εποπτικού Συμβουλίου.

Τέταρτον, με τη νομοθετική προσθήκη στο άρθρο 17 που αφορά στις εμπορικές μισθώσεις, ικανοποιούμε το αίτημα των παραγωγικών φορέων να παρέχεται η δυνατότητα  καταγγελίας της εμπορικής μίσθωσης και στην περίπτωση που έχει παραιτηθεί ο μισθωτής από το δικαίωμα καταγγελίας, καθώς επίσης και στην περίπτωση που η εμπορική μίσθωση αφορά ακίνητο που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο.

Αναγνωρίζοντας ότι η εν λόγω επέκταση συνδέεται με την αντιμετώπιση δυσχερειών που προκλήθηκαν εξαιτίας της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, η ισχύς των προστιθέμενων διατάξεων περιορίζεται μέχρι την 31.12.2012.

Τέλος, με νομοθετική προσθήκη που καταθέτουμε, ανταποκρινόμαστε στα επίμονα αιτήματα πολλών επιμελητηρίων της χώρας και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, και παρατείνεται κατά δύο μήνες, δηλαδή μέχρι την 30.7.2010, η προθεσμία για την προσκόμιση της φορολογικής και της ασφαλιστικής ενημερότητας για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν.3816/2010 «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις». Η παράταση αυτή κατέστη αναγκαία προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους δανειολήπτες να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του ΤΕΜΠΜΕ σε δάνεια για την εκπλήρωση υποχρεώσεων προς τις Δ.Ο.Υ. και τα ασφαλιστικά ταμεία. Λόγω της παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών, κρίνεται αναγκαία και η αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας αποπληρωμής του δέκα τοις εκατό των οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1.1.2005 και μέχρι την 30.6.2007 κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν. 3816/2010 από την 15.6.2010 στην 10.8.2010.