Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Παροχή εμπειρογνωμοσύνης για την υποστήριξη της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ στη διαμόρφωση και διαχείριση της υλοποίησης μιας ειδικής (ad-hoc) επικοινωνιακής στρατηγικής πληροφόρησης και δημ

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας / Εθνική Αρχή Συντονισμού μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, η οποία είναι η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013», προτίθεται να αναθέσει με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 3 Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α’ 3) για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης, το έργο με τίτλο: «Παροχή εμπειρογνωμοσύνης για την υποστήριξη της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ στη διαμόρφωση και διαχείριση της υλοποίησης μιας ειδικής (ad-hoc) επικοινωνιακής στρατηγικής πληροφόρησης και δημοσιότητας του ΕΣΠΑ, για την άμεση συμβολή του στην ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς οικονομικής κρίσης».

Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στο πλαίσιο του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013».

Προϋπολογισμός έργου: έως 125.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

Διάρκεια έργου:               9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνει το έργο κατά 3 μήνες -εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν- χωρίς αλλαγή του αντικειμένου και χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 29/06/2010 ώρα 16:00

Τόπος υποβολής προσφορών: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, Αθήνα.

Πρόσκληση