Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: Ολοκληρωμένη Μελέτη για την εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου στην ελληνική ακτοπλοΐα, με έμφαση στα δρομολόγια άγονων γραμμών, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ»

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας / Εθνική Αρχή Συντονισμού μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, η οποία είναι η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013», προτίθεται να αναθέσει με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 3 Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α’ 3) για την εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης, το έργο με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Μελέτη για την εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου στην ελληνική ακτοπλοΐα, με έμφαση στα δρομολόγια άγονων γραμμών, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ».

Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 2007-2013».

Προϋπολογισμός έργου: έως 125.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

Διάρκεια έργου: επτά μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 28/06/2010 ώρα 16:00

Τόπος υποβολής προσφορών: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, Αθήνα.

Προκήρυξη