Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)»

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Η Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να αναθέσει, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 4/2002 και σύμφωνα με τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους, το έργο με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΣΑΕ 019/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα το έργο 2009ΣΕ01980014.

Προϋπολογισμός έργου: έως 31.200 € (πλέον ΦΠΑ). Το σύνολο προϋπολογισμού βασικής Σύμβασης και του εκτιμώμενου κόστους των νέων υπηρεσιών δύναται να ανέρχεται έως τις 62.400 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 25/06/2010 ώρα 14:00

Τόπος υποβολής προσφορών: Νίκης 10, 7ος όροφος, 105 63 Αθήνα, (γραφείο Γραμματείας - Πρωτόκολλο)

Πρόσκληση