Νέο Δελτίο Τιμών για 48 φαρμακευτικά προϊόντα (ινσουλίνες)

Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

Εκδόθηκε σήμερα το με αριθμό 2/2010 Δελτίο Τιμών Φαρμάκων που θα έχει ισχύ από 14/6/2010 και στο οποίο περιλαμβάνονται νέες τιμές σε 48 φαρμακευτικά προϊόντα (Ινσουλίνες), που υπολογίστηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα Αγορανομική Διάταξη. Πρόκειται για διορθωτικό Δελτίο, η έκδοση του οποίου προβλέπεται από το άρθρο 2 της υπ. Αριθ. 3/2010 Αγορανομικής Διάταξης. Με την έκδοση του Δελτίου Τιμών αντιμετωπίζεται οριστικά το πρόβλημα της εμφάνισης ελλείψεων των συγκεκριμένων σκευασμάτων στην αγορά. Το Δελτίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΓΓΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.gge.gr/37/index.asp

Διορθωτικό  Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης

INSULINS_11_6_2010