Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν.

Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης / Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας  και Ναυτιλίας, πρόκειται να αναθέσει, με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ΠΔ 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης και διαχείριση των αντιστοίχων πόρων» (ΦΕΚ 3/14-01-2002) το έργο του καθαρισμού των χώρων γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας.

Προϋπολογισμός έργου: έως 24.000 € (πλέον ΦΠΑ).

Διάρκεια έργου: από 1/7/2010 μέχρι 30/6/2011

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 21/06/2010 ώρα 16:00

Τόπος υποβολής προσφορών: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ), Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, Αθήνα.

Πρόσκληση