Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/υποβολής προσφορών για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης & Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής (ΕΥΔ&ΠΤΣ)»

Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Απόφαση

Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ανάθεση Έργου

Διαδικασία Ανάθεσης

Παραρτήματα