"Ρύθμιση των Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων"

Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις