Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Χορήγηση ενισχύσεων σε ιδιωτικές επενδύσεις για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την περιφερειακή σύγκλιση και άλλες διατάξεις»

Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2010

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έθεσε σήμερα, Δευτέρα 9 Αυγούστου 2010, σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Χορήγηση ενισχύσεων σε ιδιωτικές επενδύσεις για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την περιφερειακή σύγκλιση και άλλες διατάξεις» στην ιστοσελίδα: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=1180

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 23 Αυγούστου 2010.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος έρχεται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την ελληνική οικονομία, στο βαθμό που η ανάγκη για δράσεις με κατεύθυνση την αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού της χώρας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στο διεθνές περιβάλλον, είναι επιτακτική. Ο νόμος αυτός αποτελεί βασικό εργαλείο προώθησης των ιδιωτικών επενδύσεων και επικεντρώνεται στη στήριξη της ποιοτικής και αποτελεσματικής παραγωγής στη χώρα μας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο νέος νόμος δίνει έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επενδύσεων, προωθώντας ένα νέο επιχειρηματικό πρότυπο, το οποίο βασίζεται:

 • στην ανταγωνιστικότητα,
  • στην ποιότητα,
  • στην εξωστρέφεια,
  • στην καινοτομία,
  • στην παραγωγική αναδιάρθρωση,
  • στην πράσινη επιχειρηματικότητα και,
  • στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης στη χώρα.

Επιπλέον, ο νέος νόμος εισάγει πρωτοποριακές για τα ελληνικά δεδομένα διαδικασίες ελέγχου, οι οποίες υπηρετούν τη διαφάνεια σε όλα τα στάδια και διασφαλίζουν την αξιοπιστία στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.

Η σημαντικότερη τομή ως προς τις μορφές ενίσχυσης, που προβλέπει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, αφορά στο φορολογικό κίνητρο, όπου τροποποιείται τόσο ο τρόπος ενίσχυσης όσο και η επιλεξιμότητα των σχεδίων,  που μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς αυτό.

Οι προτάσεις υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Δυνατότητα υποβολής προτάσεων έχουν όλοι σχεδόν οι κλάδοι, καθώς και εκείνοι που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα. Εξαιρούνται κλάδοι με δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κοινοτική νομοθεσία, και άλλοι που αφορούν στην παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. Η διαδικασία προσκλήσεων θα διενεργείται δύο φορές ετησίως, εντός δύο εξαμηνιαίων περιόδων με τις αιτήσεις υπαγωγής να υποβάλλονται τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο κάθε έτους.

Μια σημαντική καινοτομία του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι ότι η καταβολή των ενισχύσεων γίνεται σε τέσσερις φάσεις με αποτέλεσμα να παρακολουθείται η λειτουργία της ενισχυόμενης επιχείρησης ακόμη και μετά την ολοκλήρωση, γεγονός που καθιστά το νέο νόμο ενεργητικό και όχι παθητικό, όπως ήταν ο προηγούμενος.

Για όλα τα επενδυτικά σχέδια τηρούνται τα όρια του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2007-2013 αλλά ταυτόχρονα ενισχύεται και η περιφερειακή σύγκλιση, ανάλογα με το κατά κεφαλή ΑΕΠ κάθε νομού.

Ο νέος νόμος προβλέπει, πέρα από τη δημιουργία του μητρώου αξιολογητών, ενέργειες που διασφαλίζουν την προαγωγή της διαφάνειας : Σύσταση Σώματος Εσωτερικών Ελεγκτών και Συμβούλιου Παρακολούθησης & Αξιολόγησης της Εφαρμογής του Νόμου, αλλά και  ανάρτηση και παρακολούθηση των επενδυτικών σχεδίων στο διαδίκτυο.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στο νέο νόμο αυξήθηκε το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό του επενδυτικού σχεδίου στα 200.000 ευρώ, δεδομένου ότι επενδύσεις χαμηλότερες δύναται να καλυφθούν από άλλα αναπτυξιακά εργαλεία.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΥΠΟΙΑΝ και όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η Υπουργός, κ. Λούκα Τ. Κατσέλη, η ετήσια εκταμίευση για το 2011 προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 1,3-1,7 δις €, για το 2012 στο ποσό των 1,5-2 δις € και για το 2013 στο ποσό των 1,5-2 δις €. Για την περίοδο 2011-2013 προβλέπεται, δηλαδή, η συνολική εκταμίευση του ποσού των 4,3 - 5,7 δις €.