Συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων της 20ης Αυγούστου 2010

Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2010

Τη διαδικασία ανατιμολόγησης του συνόλου των φαρμακευτικών σκευασμάτων που διατίθενται στην ελληνική αγορά, μέσω του Παρατηρητηρίου Τιμών Φαρμάκων, εξέτασε στη σημερινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Κατά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε η αποστολή τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Φαρμάκων για μεγάλο αριθμό φαρμακευτικών προϊόντων στις ενδιαφερόμενες εταιρείες, προκειμένου να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

Η Επιτροπή Τιμών Φαρμάκων εξέτασε διεξοδικά τη διαδικασία ανατιμολόγησης και αποφασίσθηκε, για τη διασφάλιση της διαφάνειας, η κοινοποίηση στις εταιρείες του κλάδου της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για τον υπολογισμό των τιμών από το Παρατηρητήριο Τιμών Φαρμάκων.

Στα μέλη της Επιτροπής Τιμών και τις εταιρείες δόθηκαν:

1.       Οι επίσημες πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία τιμών από τις ευρωπαϊκές χώρες,

2.       Οι πίνακες των φαρμακοτεχνικών μορφών που χρησιμοποιήθηκαν, οι οποίοι διαμορφώθηκαν σε συνεργασία με τον ΕΟΦ και το ΙΦΕΤ,

3.       Οι πίνακες αναγωγής και απομείωσης στα διάφορα επίπεδα τιμών (χονδρικής, λιανικής, ex-factory).

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν, επίσης, οι κανονιστικές πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου, όπως το νέο Προεδρικό Διάταγμα για την τιμολόγηση φαρμάκων, καθώς και οι τροποποιήσεις των υπαρχουσών Αγορανομικών Διατάξεων. Τέλος, καθορίστηκε το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που θα ακολουθήσουν, ενόψει της έκδοσης του συνόλου των νέων τιμών φαρμάκων την 1η Σεπτεμβρίου.