espa 260x100 

Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

deltio oikonomikon exelixeon

progamma eidikou skopou aigaiou

equi fund

infogov

logo aepp

epixeirimatika parka

Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του UNDP: «Pathways to opportunity: Overcoming barriers to human mobility»

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι  ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ ως Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για να συντονίσω τη συζήτηση που θα επακολουθήσει της παρουσίασης της ετήσιας Έκθεσης του UNDP με τίτλο «Ξεπερνώντας τα σύνορα : Ανθρώπινη κινητικότητα και Ανάπτυξη».

Πριν 2 χρόνια, με μια άλλη ιδιότητα, αυτή της Διευθύντριας του Κέντρου Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ, παρουσίαζα τα βασικά συμπεράσματα μιας πολυετούς αντίστοιχης πρωτοβουλίας γύρω από τις μεταναστευτικές ροές και τις προτεραιότητες πολιτικής για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση της κινητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα συμπεράσματα των δύο εκθέσεων είναι κατά πολύ κοινά :

1)      Για να ξεπεραστούν μύθοι, στερεότυπα και αγκυρώσεις γύρω από το ζήτημα και να προωθηθούν πιο αποτελεσματικές πολιτικές για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών αλλά και την ομαλή ένταξη των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες χρειάζεται πάνω απ΄ όλα συστηματική ενημέρωση των πολιτών τόσο στις χώρες αποστολής όσο και στις χώρες υποδοχής. Είναι σημαντικό π.χ. να συνειδητοποιήσουμε αυτό που επισημαίνει η Έκθεση, ότι το ποσοστό των μεταναστών που περνούν τα εθνικά σύνορα, στο σύνολο του πληθυσμού της γης, έχει παραμείνει σταθερό για τα τελευταία 50 χρόνια γύρω από το 3% και ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που μετακινούνται, περίπου 740 εκατομμύρια, μετακινούνται μέσα στην ίδια τους την πατρίδα ή και μεταξύ γειτονικών χωρών.

Είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ένα σύγχρονο, κοινό και  ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα καταγραφής των μεταναστευτικών ροών που θα παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες γύρω από το ζήτημα.

2)      Το δεύτερο συμπέρασμα αφορά στα οφέλη και το κόστος από την ανθρώπινη κινητικότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι τα καθαρά οφέλη είναι πολύ σημαντικά για τους περισσότερους μετανάστες και τις οικογένειές τους, που βλέπουν το εισόδημά τους να διευρύνεται και τις προοπτικές της ζωής τους να βελτιώνονται.

Το καθαρό όφελος είναι όμως επίσης σημαντικό για τις περισσότερες οικονομίες των χωρών υποδοχής αλλά και αποστολής. Για τις μεν χώρες υποδοχής, το συνολικό εισόδημα συνήθως αυξάνεται. Οι μετανάστες προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες και καλύπτουν κενά στην αγορά εργασίας και θέσεις που δεν καλύπτονται συνήθως από τους πολίτες της χώρας υποδοχής αυξάνοντας παράλληλα τα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία.

Το κόστος όμως, κυρίως κοινωνικό, μπορεί να είναι μεγάλο στις χώρες εκείνες που έχουν μεγάλο ποσοστό παράνομης μετανάστευσης και δεν έχουν αναπτύξει κατάλληλες πολιτικές διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και ομαλής ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες.

Για τις χώρες αποστολής, κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες, τα οφέλη είναι επίσης σημαντικά τόσο ως προς το εισόδημα από τα μεταναστευτικά εμβάσματα και την καταπολέμηση της φτώχειας, όσο και για τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας. Η  μετανάστευση και η παλιννόστηση επηρεάζουν καθοριστικά το ανθρώπινο κεφάλαιο, και κυρίως την επένδυση σε ανθρώπινες δεξιότητες αλλά και επιφέρουν συχνά σημαντικές βελτιώσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα και στο σύστημα υγείας.

Η διεθνής εμπειρία όμως έχει δείξει και σ΄ αυτή την περίπτωση ότι τόσο τα οφέλη όσο και το κόστος εξαρτώνται από τις πολιτικές που τίθενται σε εφαρμογή. Η απώλεια ενός μεγάλου αριθμού νοσηλευτών μπορεί π.χ. να οδηγήσει στην κατάρρευση του συστήματος υγείας μιας χώρας, αν δεν έχει προβλεφθεί και προγραμματιστεί η αναπλήρωση των κενών και η παράλληλη ανάπτυξη του συστήματος με αναβάθμιση των υποδομών και παροχή κατάλληλων κινήτρων για την σωστή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

  1. 3. Η αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών επιβάλλει την υιοθέτηση μιας καινούργιας αποτελεσματικής προσέγγισης, που αναδεικνύει και δομείται γύρω από τα κοινά συμφέροντα χωρών υποδοχής και αποστολής και προωθείται με μια ολοκληρωμένη δέσμη συμπληρωματικών μέτρων.

Οι έξι κατευθύνσεις πολιτικής που προτείνονται στην Έκθεση αποτελούν αφετηρία αυτής της νέας ατζέντας διαλόγου.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι απαιτείται :

α)      Η διεύρυνση των δυνατοτήτων νόμιμης μετανάστευσης περιλαμβανομένης της προσωρινής εποχιακής και κυκλικής μετανάστευσης σε πολλές χώρες υποδοχής ιδιαίτερα σε κείνες όπου το θεσμικό πλαίσιο είναι είτε ξεπερασμένο, είτε αναποτελεσματικό.

Στη χώρα μας επιβάλλεται π.χ. η αναθεώρηση των Ν. 2910/2001 και Ν. 3013/2002 και των συναφών προεδρικών διαταγμάτων, τουλάχιστον αναφορικά με τις πρόνοιες χορήγησης νέων αδειών για κάλυψη θέσεων εργασίας από αλλοδαπούς.

β)      Η κατοχύρωση των βασικών δικαιωμάτων των μεταναστών με υιοθέτηση των διεθνών συμβάσεων και συστηματική προώθηση πολιτικών προάσπισης των δικαιωμάτων αυτών. Μεταξύ δικαιωμάτων, το δικαίωμα στην εργασία αποτελεί προτεραιότητα και για τα μέλη των οικογενειών.

γ)       Η μείωση του κόστους των συναλλαγών για την απόκτηση και ανανέωση αδειών, διαβατηρίου και εγγράφων καθώς το κόστος εξακολουθεί να είναι απαγορευτικό σε πολλές χώρες και δημιουργεί κίνητρα για παράνομα κυκλώματα.

δ)      Η στήριξη της διαδικασίας ομαλής ένταξης στις τοπικές κοινωνίες με υποστηρικτικές υπηρεσίες εκμάθησης της γλώσσας, ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην αγορά εργασίας. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των δικτύων των μεταναστών είναι καθοριστικός γι΄ αυτό.

ε)       Η διευκόλυνση της εσωτερικής μετακίνησης με κατάργηση της πληθώρας των υφισταμένων θεσμικών περιορισμών και αντικινήτρων που την εμποδίζουν, αποτελεί προτεραιότητα για πολλές χώρες καθώς διευρύνει τις επιλογές των πολιτών, μειώνει τις ανισότητες και διευκολύνει την πλήρωση θέσεων. Τέλος,

στ)     Η μεταναστευτική πολιτική είναι απαραίτητο να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής κάθε χώρας. Η μετακίνηση πληθυσμού επηρεάζει καθοριστικά τον προϋπολογισμό, τις ανάγκες για επενδύσεις και όλα τα συστήματα παροχής υπηρεσιών.

Δεν είναι ζήτημα ενός υπουργείου. Είναι ζήτημα ολόκληρης της Κυβέρνησης και όλων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι η αποτελεσματική διαχείριση της ανθρώπινης κινητικότητας αποτελεί παγκόσμια πρόκληση. Ως τέτοια πρέπει ν΄ αντιμετωπισθεί και θεσμικά με τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα που απαιτείται.

Είναι οξύμωρο αν και πολιτικά κατανοητό το μεν παγκόσμιο εμπόριο να διέπεται από διεθνείς κανόνες και συμβάσεις, η ανθρώπινη όμως κινητικότητα να αποτελεί αποκλειστικό πεδίο των εθνικών κυβερνήσεων.

Είναι καιρός, πριν οξυνθούν τα προβλήματα,  ν΄ ανοίξει ο διάλογος και να αναληφθούν πρωτοβουλίες για περιφερειακές όσο και διεθνείς πρωτοβουλίες και θεσμικές λύσεις στο πλαίσιο του ΟΗΕ.

Το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Μετανάστευση και Ανάπτυξη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και η Έκθεση του UNDP που παρουσιάζεται σήμερα μια ιδιαίτερη χρήσιμη εισροή στο διάλογο αυτό.

Ευχαριστώ.banner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn