espa 260x100 

Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

progamma eidikou skopou aigaiou

equi fund

infogov

logo aepp

epixeirimatika parka

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΘΑΚΗ

 

ypourgeio-ktirioΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Βασικό στόχο αποτέλεσε η αξιοποίηση της δυνατότητας χρηματοδότησης από πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες, προκειμένου να μεταβούμε σε ένα καλύτερο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης

 • αφενός με την ενίσχυση της ρευστότητας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις (κυρίως τις μικρομεσαίες), και
 • αφετέρου, μέσω της τόνωσης της απασχόλησης.

(Προφανώς, από την πλευρά μας, επιδιώκουμε η χρηματοδότηση να κατευθυνθεί σε τομείς με συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως η αγροτική παραγωγή, οι μεταφορές, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.α., αλλά και σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας ακολουθώντας κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.)

Για τον λόγο αυτό:

 • Τον Μάιο του 2015 υπογράφηκε η «Συμφωνία Έδρας» μεταξύ της Ελλάδας και της Διεθνούς Αναπτυξιακής Τράπεζας EBRD, η οποία ενεργοποιεί την εκκίνηση της δραστηριοποίησης της Τράπεζας στη χώρα μας έως το 2020. Το ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει περίπου τα 3 δισ. ευρώ μέχρι το 2020. Με βάση εκτιμήσεις του ΥΠΟΙΚ αναμένεται μέση ετήσια αύξηση στο ΑΕΠ κατά 0,4% και δημιουργία 15.000 θέσεων απασχόλησης. Έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία για να ανοίξει το τοπικό γραφείο της Τράπεζας στην Αθήνα.
 • Επίσης τον Μάιο 2015, μετά από αίτημα της ελληνικής Κυβέρνησης, αποφασίστηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC) της Παγκόσμιας Τράπεζας η επαναδραστηριοποίησή του στην Ελλάδα.
 • Στο ίδιο διάστημα, αυξήθηκαν οι στόχοι χρηματοδότησης για την Ελλάδα της Παρευξείνιας Αναπτυξιακής Τράπεζας, για τη χρονική περίοδο 2015-2018. Η δραστηριοποίηση της EBRD και του IFC αναμένεται να δημιουργήσει συνέργειες και να δώσει ώθηση και σε αυτή την πηγή χρηματοδότησης.


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.  Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και συμπληρωματικά μέτρα αναφορικά με τον Κανονισμό 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών. Εφαρμόζεται σε διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν από συμβάσεις πωλήσεων ή συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μεταξύ προμηθευτή εγκατεστημένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καταναλωτή που κατοικεί στην Ένωση. Η επίλυση γίνεται διά μέσου ενός φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ορίστηκε ο Συνήγορος του Καταναλωτή) ο οποίος προτείνει λύση ή φέρνει τα μέρη σε επαφή για να διευκολυνθεί η εξεύρεση φιλικής λύσης.

2.  Τροποποίηση του νόμου 4264/2014 για το υπαίθριο εμπόριο, και συγκεκριμένα για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών:

- Παράταση της η προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την ανανέωση της σχετικής επαγγελματικής άδειας Λαϊκών Αγορών, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα προσαρμογής των ενδιαφερομένων και υπαγωγής τους στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

- Ρύθμιση ζητημάτων διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών των Λαϊκών Αγορών.

- Αύξηση του ποσοστού του ανταποδοτικού τέλους που διατίθεται για την ενίσχυση ευαίσθητων, οικονομικά και κοινωνικά, ομάδων.

- Βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των αρμόδιων Επιτροπών αλλά και των Διοικητικών Υπηρεσιών των Περιφερειών, έτσι ώστε να καταστεί περισσότερο λειτουργικό και αποτελεσματικό.

- Αποκατάσταση κατ' εξαίρεση, της ισχύος των αδειών επαγγελματιών πωλητών με υψηλό ποσοστό αναπηρίας ή τυφλότητα που λάμβαναν παράλληλα, για το λόγο αυτό, σύνταξη, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 4264/2014.

3.  Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή (ΕΣΚΑ), που παρέμενε ανενεργό από τη λήξη της θητείας του το Δεκέμβριο 2010.

4.  Ανασύσταση των Διοικητικών Επιτροπών Σημάτων.

5.  Έναρξη συνεργασίας της ΓΓΕΠΚ με τον Τομέα Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των ΠΑΕ-ΚΑΕ.

6.  Έναρξη διυπουργικής συνεργασίας (ΓΓΕΠΚ, Ναυτιλίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομικών, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Προστασίας του Πολίτη) για το συντονισμό των ελέγχων στην αγορά (παραεμπόριο, λαθρεμπόριο, φοροδιαφυγή, υγειονομικές και εργασιακές συνθήκες κλπ)

7.  Πρώτη ανάλυση και επεξεργασία των εθνικών θέσεων για την «Ενιαία Ψηφιακή Αγορά» που προτάσσει ως θέμα κομβικής σημασίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

8.  Συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τις Δημόσιες Συμβάσεις για τις Προμήθειες αγαθών, υπηρεσιών, μελετών και δημοσίων έργων, που επανεξετάζει το νομικό πλαίσιο, και ενσωματώνει τις Οδηγίες 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ. Αναμένεται να ολοκληρώσει μέχρι Οκτώβριο 2015.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

1.  Συνολική επανεξέταση θεσμικού πλαισίου για το υπαίθριο εμπόριο (νόμος 4264/2014), που αφορά σε θέματα Λαϊκών Αγορών, πλανόδιου εμπορίου, κινητών και στάσιμων καντινών κλπ, με έμφαση στον εξορθολογισμό της διαδικασίας χορήγησης αδειών. Θεσμοθέτηση των αγορών παραγωγών, επίλυση των ζητημάτων των υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (πχ Λούνα Παρκ).

2.  Αναθεώρηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. Βασική προτεραιότητα είναι η ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου των Επιμελητηρίων, προκειμένου να μετασχηματιστούν σε θεσμό ουσιαστικά χρήσιμο, για τα μέλη τους και για την Πολιτεία, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής. Βασική προτεραιότητα η βελτίωση των υπηρεσιών ΓΕΜΗ.

3.  Ολοκλήρωση της νομοθεσίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις για τις Προμήθειες αγαθών, υπηρεσιών, μελετών και δημοσίων έργων. Επέκταση και ανάπτυξη των ηλεκτρονικών διαδικασιών, με νέες διαλειτουργικότητες για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων (taxis, e-justice, ΠΔΕ), με νέα εργαλεία για τη διενέργεια διαγωνισμών (e-catalogs, δημοπρασίες κλπ), και την πλήρη παρακολούθηση της σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων (πχ. ηλεκτρονική τιμολόγηση).  Επέκταση του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού μηχανισμού για τις ηλεκτρονικές προμήθειες, σε συνεργασία με άλλους φορείς (Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι, Επιμελητήρια κλπ).

4.  Ενίσχυση της συνεργασίας για το συντονισμό των ελεγκτικών μηχανισμών, με την αξιοποίηση και του Συντονιστικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΑΠ).

5.  Δημιουργία νέων υπηρεσιών μίας-στάσης για τις επιχειρήσεις, εντός ενός ευρύτερου δικτύου εξυπηρέτησης επιχειρήσεων.

6.  Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας για τις εκπτώσεις - προσφορές - προωθητικές ενέργειες των εμπορικών επιχειρήσεων.


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Δ.Ι.Ε.

Η (απερχόμενη) πολιτική ηγεσία του Υπουργείου προσπάθησε να αναδιοργανώσει την Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ), να την στελεχώσει και με νέο προσωπικό, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά για την υποβοήθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

Είναι γνωστό ότι, το 2012, ύστερα από σχετικές καταγγελίες και ενδελεχή έρευνα των διωκτικών αρχών αναφορικά με περιπτώσεις χρηματισμού υπηρεσιακών παραγόντων, αναδείχθηκαν σημαντικά κρούσματα διαφθοράς, τα οποία οδήγησαν στην αρνητική αξιολόγηση της ΓΔΙΕ από τις εγχώριες, αλλά και τις κοινοτικές ελεγκτικές Αρχές. Τα περιστατικά αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την επιβολή έντονων αρνητικών συστάσεων στην Υπηρεσία, την αναστολή της εκ μέρους της δυνατότητας πληρωμών και την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων. Επιπλέον η κατάσταση αυτή είχε δημιουργήσει αφενός μεγάλο φόρτο εργασίας στην υπηρεσία λόγω των συνεχών ελέγχων από πλειάδα ελεγκτικών φορέων (όπως την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου –ΕΔΕΛ, OLAF, ΣΔΟΕ, και Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, κλπ.), αφετέρου ένα πολύ αρνητικό κλίμα μεταξύ των υπαλλήλων της ΓΔΙΕ (λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας, του «στίγματος» που είχε η υπηρεσία κλπ).

Κατόπιν επισταμένων ενεργειών της (απερχόμενης) ηγεσίας του υπουργείου Οικονομίας, σε άμεση συνεργασία και συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή της DG Regio Walter Deffaa, στις 15.6.2015 επικυρώθηκε η πρόσφατη θετική αξιολόγηση της ΓΔΙΕ από την ΕΔΕΛ και η επακόλουθη άρση της αναστολής πληρωμών. Έτσι, αποδεσμεύτηκαν προς όφελος της χώρας σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια, καθώς οι συγχρηματοδοτούμενες δαπάνες για επενδύσεις του αναπτυξιακού νόμου περιλαμβάνονται στα αιτήματα πληρωμών που υποβάλει η Ελλάδα στην Ε.Ε.

Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων βρίσκεται σε διαδικασία σύνταξης του νέου αναπτυξιακού νόμου με στόχο την επανεκκίνηση της ελληνική οικονομίας αλλά και τον αναπροσανατολισμό και την ανασυγκρότηση του ελληνικού παραγωγικού συστήματος.

Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής έχουν συσταθεί επιτροπές τόσο για την αξιολόγηση των παλιών επενδυτικών σχεδίων και την καταγραφή των προβλημάτων τους όσο και για την πρόταση νέων ιδεών για τον επικείμενο αναπτυξιακό νόμο.

Παράλληλα η ΓΓΣΙΕ βρίσκεται σε συνεχείς συζητήσεις με ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς ενώ έχει δημοσιευτεί ανοικτό κάλεσμα αποστολής προτάσεων ώστε να δοθεί η δυνατότητα πληρέστερης κατάθεσης απόψεων και θέσεων. 

Το προσχέδιο του επικείμενου νέου Αναπτυξιακού Νόμου της χώρας, που θα διαμορφωνόταν μετά την αξιολόγηση των προτάσεων και την ολοκλήρωση του εν εξελίξει διαλόγου με τους αρμόδιους φορείς, επρόκειτο να δημοσιευτεί για διαβούλευση με στόχο να εισαχθεί στην Βουλή τον Οκτώβριο του 2015

O αναπτυξιακός νόμος είναι ένα από τα εργαλεία (μαζί με το ΕΣΠΑ κλπ) που συμβάλλουν στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας. Είναι προφανές ότι λόγω του σχετικά περιορισμένου μεγέθους του δεν μπορεί να προσδιορίσει την πορεία της. Όμως, οι επιλογές του δείχνουν την κατεύθυνση ανάπτυξης, που προκρίνεται από την Κυβέρνηση για τη μελλοντική πορεία της χώρας.

Α. Βασικές προτεραιότητες του νέου αναπτυξιακού νόμου

Ο σχεδιασμός του νέου αναπτυξιακού νόμου πραγματοποιείται, ενώ η ελληνική οικονομία βρίσκεται ήδη σε επτά χρόνια συνεχούς ύφεσης και συνακόλουθης αποδιάρθρωσης του ελληνικού παραγωγικού συστήματος.

 1. Η πρώτη προτεραιότητα του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι η διευκόλυνση μετάβασης από μια οικονομία χαμηλής ανταγωνιστικότητας / τεχνολογικής εξειδίκευσης / καινοτομικότητας / εγχώριας προστιθέμενης αξίας, με προβληματικό εμπορικό ισοζύγιο και προβληματικό διεθνώς εμπορικό τομέα, στο ακριβώς αντίθετο. Στο διεθνές περιβάλλον με εντεινόμενες τις ανταγωνιστικές πιέσεις, καθώς οι χαμηλού κόστους παραγωγοί έχουν πλέον πολύ πιο εύκολη πρόσβαση σε κομμάτια υψηλής προστιθέμενης αξίας σε σχέση με το παρελθόν, η στρατηγική ανταγωνιστικότητας κόστους (ιδίως βέβαια του εργατικού κόστους), στρατηγική που δυστυχώς υιοθετήθηκε απόλυτα κατά την μνημονιακή περίοδο, αποτελεί ένα αποτυχημένο και δυνάμει καταστροφικό πλαίσιο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Σε μια εποχή που η πλειοψηφία του διεθνούς εμπορίου πραγματοποιείται μέσω διεθνών αλυσίδων αξίας, το ερώτημα μετατοπίζεται από το αν και κατά πόσο μια χώρα είναι ανταγωνιστική στις αγορές τελικών προϊόντων, προς το κατά πόσο οι επιχειρήσεις της ενσωματώνουν σημαντική προστιθέμενη αξία στις εισαγωγές άλλων χωρών. Στο παρελθόν η ελληνική μεταποίηση συμμετείχε σε τμήματα χαμηλής προστιθέμενης αξίας στις διεθνείς αξιακές αλυσίδες. Η Βασική στόχευση πρέπει να αποτελεί η προώθηση της ένταξης ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς αξιακές αλυσίδες, όχι όμως στις κατώτερες κλίμακές τους.

Η υλοποίηση του παραπάνω οράματος εκτιμάται ότι θα επιφέρει σημαντικές ωφέλειες με δύο κεντρικές και αλληλεξαρτώμενες διαστάσεις:

α. στην παραγωγή: αύξηση της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας του ελληνικού παραγωγικού συστήματος με τρόπο βιώσιμο,

β. στο ανθρώπινο δυναμικό: μείωση της ανεργίας, αύξηση της απασχόλησης των νέων και μείωση/αναστροφή της «εκροής εγκεφάλων».

 1. Η δεύτερη προτεραιότητα του νέου αναπτυξιακού νόμου αφορά σε πολιτικές ενίσχυσης υφιστάμενων παραγωγικών δομών, που αποτελούν και τον μεγάλο όγκο των περιπτώσεων, όπου η έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε:
  1. Πολιτικές διαφοροποίησης και προσαρμογής παραγωγικών δομών, στις οποίες διαπιστώνεται ότι υπάρχει τοπική ή κλαδική επιχειρηματική παράδοση που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις επικρατούσες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού, και
  2. Πολιτικές προστασίας παραγωγικών δομών, στις οποίες διαπιστώνονται κρίσιμες αδυναμίες και κίνδυνοι κατάρρευσης των τοπικών οικονομιών λόγω των δυσκολιών, που η επταετής ύφεση επισώρευσε επί του ελληνικού παραγωγικού ιστού.
 1. Η τρίτη προτεραιότητα έγκειται στην προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων, για την αξιοποίηση του υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού, των φυσικών πόρων και της γεωγραφικής θέσης της χώρας. Ουσιαστικής όμως σημασίας θεωρείται η ύπαρξη πολλαπλασιαστικών οφελών μέσω της διάχυσης της τεχνολογίας - καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, καθώς και των συνεργειών με τις εγχώριες επιχειρήσεις, ώστε να αποτελέσουν έναυσμα για περαιτέρω πραγματοποίηση εγχώριων επενδύσεων.

Ως εκ τούτου, οι προτεραιότητες εστιάζονται στην προσέλκυση κατεξοχήν νέων παραγωγικών επενδύσεων και στη συνέχεια σε εξαγορές υφιστάμενων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εάν υλοποιούν όχι μόνο αναδιάρθρωση, αλλά και επέκταση δραστηριοτήτων.

Βασική προτεραιότητα αποτελούν ο εντοπισμός και η προβολή των επενδυτικών ευκαιριών, καθώς και η διαμόρφωση σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την επένδυση διεθνών κεφαλαίων σε συνδυασμό με εθνική πολιτική για βελτιστοποίηση των ωφελημάτων που μπορούν να επιφέρουν. Για την υποβοήθηση των επενδυτών που έχουν στρατηγική σημασία για τη χώρα μας στις παραπάνω κατευθύνσεις, υπάρχουν ήδη υποστηρικτικές δομές, τόσο για την ενημέρωση, όσο και για τη διαδικασία αδειοδοτήσεων. Θα πρέπει, επομένως να διατηρηθεί η δυνατότητα υποβοήθησης (επιτάχυνση αδειοδοτικής διαδικασίας και διασφάλιση «ασφάλειας δικαίου») για τις επενδύσεις «στρατηγικού χαρακτήρα», ανεξάρτητα εάν αφορούν σε κεφάλαια από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό (από ξένους ή έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό), δημοσίου, μεικτού ή ιδιωτικού χαρακτήρα.

Β. Νέες πολιτικές προτεραιότητες, νέα παραγωγικά υποκείμενα

Ο αναπτυξιακός νόμος ως πολύ βασική προτεραιότητα έχει την κινητοποίηση νέων ομάδων δρώντων:

 1. Επιστήμονες: ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής επιχειρηματικότητας είναι το σχετικά χαμηλό μορφωτικό της επίπεδο, που παραπέμπει σε επιχειρηματικότητα ανάγκης· αντίθετα, οι πιο μορφωμένοι αξιοποιώντας την ασφάλεια πιο «θεσμικών» μορφών απασχόλησης προτιμούν τη μισθωτή εργασία, είτε στον ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο τομέα.
 2. Μέλη της διασποράς: εδώ ο στόχος είναι διττός, καθώς αφενός η κινητοποίηση σημαντικών κεφαλαίων Ελλήνων επιχειρηματιών, σε μια περίοδο στην οποία οι αποδόσεις στην Ελλάδα μέσο/μακροπρόθεσμα αναμένεται να υπερβούν αυτές του μέσου όρου των αναπτυγμένων χωρών· αφετέρου στη διασύνδεση του ελληνικού παραγωγικού/καινοτομικού συστήματος με διεθνή κέντρα αριστείας, στα οποία οι Έλληνες της διασποράς ήδη απασχολούνται.
 3. Πρωτοβουλίες / προσπάθειες κοινωνικής / αλληλέγγυας / εναλλακτικής / συνεταιριστικής οικονομίας: πρόκειται για έναν τομέα της Οικονομίας ο οποίος, ιδίως σε περίοδο κρίσης μπορεί να προσφέρει σημαντική απασχόληση, αλλά και καινοτομία. Ωστόσο, ο τομέας πάσχει από πρόσβαση σε χρηματοδότηση, αλλά και επιχειρηματικές δεξιότητες, και ως εκ τούτου απαιτείται ευρεία υποστήριξή του. 
 4. Επιχειρηματικά δίκτυα: Οι επενδύσεις δικτυώσεων, είτε από επιχειρήσεις που επιθυμούν οι ίδιες να δικτυωθούν, είτε από σχέδια παροχής υποδομών αφορούν σε αρκετά μεγάλες ομάδες επαγγελματιών, συχνά ιδιαίτερα εξωστρεφείς, όπως οι σχεδιαστές προϊόντων.
 5. Νεανική επιχειρηματικότητα: Είναι άμεση ανάγκη να κινητοποιηθεί το δυναμικό της ελληνικής νεολαίας, που παραμένει αργό ή υποαπασχολούμενο και σε σχέση με την επιχειρηματικότητα.
 6. Καινοτομικές / νεοφυείς επιχειρήσεις: Η καινοτομία ορίζεται εδώ ως μια ιδιαίτερα ευρεία έννοια περιλαμβάνοντας καινοτομία προϊόντων, αλλά και διαδικασιών παραγωγής εμπορίας κτλ. και αφορά στην παραγωγή εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Γ. Κρίσιμες συνιστώσες της εφαρμογής του νέου αναπτυξιακού νόμου

α. Πηγές και τρόποι ενίσχυσης

1ον Απομακρυνόμαστε από τη λογική των επιχορηγήσεων και χρησιμοποιούμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Οι παλαιότεροι νόμοι, οι οποίοι σκορπούσαν αλόγιστα και ανεξέλεγκτα επιχορηγήσεις, αναπαρήγαγαν χωρίς βελτίωση την υφιστάμενη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα, οι προηγούμενες κυβερνήσεις σώρευσαν τεράστιες οφειλές: υπάρχουν περίπου 6.300 ανολοκλήρωτα επενδυτικά σχέδια με το κατά προσέγγιση ύψος των συμβασιοποιημένων οφειλών του Δημοσίου να εγγίζει τα 5,7 δις (4 δις από το ΠΔΕ και 1,7 δις από το  ΕΣΠΑ). Με δεδομένες τις εξαιρετικά περιορισμένες δυνατότητες του ΠΔΕ, ένα μέρος αυτών των οφειλών θα μπορούσε να καλυφθεί με αντικατάσταση των οφειλόμενων επιχορηγήσεων με φοροαπαλλαγές ή με συμψηφισμούς χρεών προς το Δημόσιο.

Η εκτεταμένη χρήση των νέων εργαλείων είναι επιβεβλημένη· όχι μόνο λόγω της δυσχερούς δημοσιονομικής κατάστασης, αλλά κυρίως γιατί δίνουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες λογοδοσίας στη χρήση του δημόσιου χρήματος. Η τάση απομάκρυνσης από επιχορηγήσεις είναι εμφανής διεθνώς εδώ και πολλά χρόνια, καθώς η γενικευμένη χρήση τους επιφέρει σειρά αρνητικών επιπτώσεων, όπως η διατάραξη του ανταγωνισμού, η φθορά της επιχειρηματικότητας, αλλά και η δημιουργία προϋποθέσεων διαφθοράς.

2ον   Στηρίζουμε την προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας

Επειδή βρισκόμαστε σε περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης και υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα, παρέχουμε τη δυνατότητα ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο  για αγορά / συμμετοχή σε επιχειρήσεις με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που αναβιώνουν με νέα επενδυτικά κεφάλαια και επιχειρηματικό σχέδιο (businessplan) επικυρωμένο σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο το άρθρο 106β του Πτωχευτικού Κώδικα διαδικασία.

3ον Επιδιώκουμε μόχλευση των δημοσίων κεφαλαίων, προσέλκυση διεθνών και ελληνικών αποταμιεύσεων

Ένα από τα νέα προς ανάπτυξη χρηματοδοτικά εργαλεία είναι η δημιουργία Εισηγμένων Επενδυτικών Κεφαλαίων μέσω κρατικών ενισχύσεων επιχειρηματικού κινδύνου, για τη χρηματοδότηση ΜΜΕ σε κλάδους και με κριτήρια που θα προσδιορίζει ο αναπτυξιακός νόμος (αύξηση απασχόλησης, υψηλή προστιθέμενη αξία, σημαντικές διασυνδέσεις με την ελληνική οικονομία, εξωστρέφεια, καινοτομία, κλπ).

4ον Ξεπερνάμε το πρόβλημα κλίμακας: μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις;

Οι παλαιότεροι αναπτυξιακοί νόμοι διαχρονικά επιδίωξαν την αύξηση του μεγέθους της μέσης ελληνικής επιχείρησης. Οι λόγοι ήταν ποικίλοι, αλλά κυρίως αφορούσαν στη δυνατότητα επίτευξης οικονομιών κλίμακας από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, καθώς και τη μεγαλύτερη ροπή προς καινοτομία, την οποία το μεγάλο μέγεθος συνεπάγεται. Ωστόσο, αφενός η επίπτωση στην αύξηση του μεγέθους της μέσης ελληνικής επιχείρησης ήταν μικρή, αφετέρου δε, οι καινοτόμες επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων παρέμειναν χαμηλότερες των προσδοκιών. Στις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει εμφανές ότι οι οικονομίες κλίμακας μπορεί να παραμένουν πηγή εσωτερικών οικονομιών, αλλά με την αύξηση της σημασίας των εξωτερικών οικονομιών (συγκέντρωσης, αστικοποίησης κλπ), η σημασία των οποίων διευρύνεται λόγω της εντεινόμενης αποκαθετοποίησης, δεν αποτελούν πλέον τον μοναδικό τρόπο επίτευξης οικονομιών. Από την άλλη πλευρά η παραγωγή της καινοτομίας τείνει να πραγματοποιείται στα πλαίσια περισσότερο ή λιγότερο ανοιχτών και εξωτερικευμένων συστημάτων. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος οφείλει αφενός να απομακρυνθεί από το φετιχισμό του μεγέθους, χωρίς αυτό να σημαίνει αποκλεισμό των μεγάλων επενδύσεων, και αφετέρου να εστιάσει πέραν από το πιθανό αίτιο και προς το αιτιατό, που δεν είναι άλλο από την επίτευξη οικονομιών και προόδου στην παραγωγή και πρόσληψη καινοτομίας.

5ον   Υλοποιούμε τον επιτελικό σχεδιασμό

Προκειμένου η οικονομική πολιτική να μπορεί να ανταποκριθεί αποκτώντας τον απαιτούμενο δυναμισμό, προτείνεται η σύσταση ενός επιτελικού οργάνου εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής. Στόχοι του οργάνου αυτού θα είναι: α) η παρακολούθηση των εξελίξεων τόσο της ελληνικής οικονομίας, όσο και του ευρύτερου περιβάλλοντος, β) η διαρκής «σάρωση» του ελληνικού παραγωγικού συστήματος για αποτυχίες τόσο της κρατικής παρέμβασης, όσο και της αγοράς, γ) η δυνατότητα παρέμβασης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για την άρση των διαπιστωμένων προβλημάτων και δ) η διατύπωση αρχών στρατηγικής για την ανάπτυξη της χώρας.

β. Διοικητική και διαχειριστική οργάνωση

Μέχρι σήμερα, τόσο η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, όσο και οι έλεγχοι κατά την υλοποίηση τους και ως προς την τήρηση των μακροχρονίων υποχρεώσεών τους, ήταν ανεπαρκείς έως ανύπαρκτοι με αποτέλεσμα την παρουσία ενός αντιπαραγωγικού κλίματος καχυποψίας και αβεβαιότητας.

Η εγκαθίδρυση ενός λιτού, διαυγούς και λειτουργικού συστήματος παρακολούθησης το οποίο θα ελέγχει τις διαδικασίες με τρόπο συστηματικό και αντικειμενικό και, κυρίως, θα αποτελεί ένα πλαίσιο σταθερό χωρίς αλλεπάλληλες παρατάσεις και προσαρμογές, αποτελεί μια ακόμη κρίσιμη παράμετρο της εφαρμογής του Νόμου, μέσω των εγγυήσεων που θα παρέχει για την δίκαιη μεταχείριση των δικαιούχων, αλλά και την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου.


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΣΠΑ – Γενικό Σημείωμα

Το ΕΣΠΑ καλύπτει ένα πολύ ευρύ φάσμα έργων και παρεμβάσεων, από πολύ μικρές μέχρι μεγάλα έργα υποδομής. Ανεξαρτήτως του μεγέθους, το ΕΣΠΑ θα πρέπει να ιδωθεί ως εργαλείο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Κυβέρνησης για τη σταθεροποίηση και την παραγωγική ανασυγκρότηση – μέσο, όχι αυτοσκοπός. Σημαντικό ταυτόχρονα είναι να ξεφύγουμε από την λογική των σημειακών παρεμβάσεων που δεν εντάσσονται σε έναν συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και που πολύ συχνά συνδέονται με πελατειακά συμφέροντα.

Στόχος μας είναι, καταρχάς, η πλήρης αποκατάσταση της κανονικότητας στη ροή πληρωμών των έργων ΕΣΠΑ. Αυτό σε σημαντικό βαθμό έχει ήδη επιτευχθεί, καθώς η ημερήσια ροή της χρηματοδότησης είναι διαρκώς αυξανόμενη. Σε αυτή την κατεύθυνση, ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες οι διαδικασίες σύναψης ενισχυτικών δανειακών συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα βοηθήσουν πολύ, άμεσα, στην ενίσχυση της ρευστότητας των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων.

Τα έργα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 θα ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος με διπλό στόχο: τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση της νέας προγραμματικής περιόδου αλλά και του κρατικού προϋπολογισμού.

Το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 – 2020 αποτελεί μια από τις σημαντικότερες χρηματοδοτικές διεξόδους της χώρας, μακριά όμως από τις λογικές των προηγούμενων περιόδων χρηματοδότησης φαραωνικών, αντιαναπτυξιακών έργων.

Η αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας πρέπει να στηριχθεί σε μικρού και μεσαίου βεληνεκούς έργα με πολλαπλασιαστικό όμως χαρακτήρα και οικολογικό αποτύπωμα, να πριμοδοτεί τη νεανική επιχειρηματικότητα και να προβάλλει ένα νέο μοντέλο συνεργατικών σχημάτων και μορφών κοινωνικής και συνεταιριστικής οικονομίας.


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

                                                                                                                                 5 Αυγούστου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Η παρούσα ανακοίνωση αποτυπώνει αναλυτικά την πραγματική κατάσταση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και παράλληλα περιγράφει τους βασικούς αναπτυξιακούς στόχους του Υπουργείου Οικονομίας, τόσο για την άμεση επανεκκίνηση της οικονομίας όσο και σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

1. Για την ετοιμότητα υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Καταρχάς, πρέπει να διευκρινιστεί πως η εντύπωση ότι το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ήταν έτοιμο να ξεκινήσει αρχές του 2015 και πως «πάγωσε» λόγω λαθών και αβελτηριών της παρούσας κυβέρνησης είναι λάθος. Το ΕΣΠΑ 2014–2020 τυπικά και μόνο ήταν έτοιμο και προς υλοποίηση στις αρχές του 2015. Στην πραγματικότητα εξέλειπαν όλοι οι ουσιαστικοί παράγοντες πραγματικής ετοιμότητας και ενεργοποίησης: Οι Επιτροπές Παρακολούθησης των προγραμμάτων δεν είχαν συσταθεί και δεν είχαν συγκληθεί. Μεγάλο τμήμα του δευτερογενούς δικαίου που απαιτείται για την ενεργοποίηση των δράσεων δεν υπήρχε ή ήταν σε πρωτόλειο στάδιο. Πραγματικοί όροι εκτέλεσης και υλοποίησης των προγραμμάτων (επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, κριτήρια επιλογής πράξεων, Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου κλπ.) δεν πληρούνταν. Σημαντικές αιρεσιμότητες (conditionalities) και «αυτοδεσμεύσεις» προγραμμάτων δεν είχαν ικανοποιηθεί για να μπορούν απρόσκοπτα να προκηρύσσονται δράσεις  και να εκτελούνται δαπάνες. Όλες αυτές οι κρίσιμες ελλείψεις και ο μεγάλος βαθμός ανωριμότητας της νέας περιόδου «κληροδοτήθηκαν» ως κατάσταση από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Η νέα πολιτική διοίκηση των αναπτυξιακών πόρων ανέλαβε να επισπεύσει την ενεργοποίηση των ουσιαστικών παραγόντων, να συγκροτήσει τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και τους θεσμούς διακυβέρνησής τους, να άρει τις πιο σημαντικές αιρεσιμότητες, να προχωρήσει τα κριτήρια επιλογής πράξεων και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου κλπ. Στην παρούσα φάση όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες προχωρούν κανονικά και εντός χρονοδιαγράμματος. Τα προγράμματα βρίσκονται πλέον σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και εντός του αμέσως επόμενου διαστήματος θα εκδοθούν οι επόμενες προσκλήσεις.

2. Για την απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τον σχεδιασμό για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Το δεύτερο σημείο αφορά τη λάθος εντύπωση περί μιας δήθεν «καλπάζουσας» απορροφητικότητας των προηγούμενων χρόνων η οποία ανακόπηκε αιφνιδίως και λόγω της «οκνηρίας» της νέας κυβέρνησης. Ναι μεν η απορροφητικότητα είχε φτάσει, στα τέλη του 2014, κοντά στο 90%, αλλά με εξαιρετικά άνισα ποσοστά, από πρόγραμμα σε πρόγραμμα, και με «ακριβό αντίτιμο» μια δυσλειτουργική και επικίνδυνη υπερδέσμευση που φτάνει ακόμα και το 40%. Με λίγα λόγια ούτε οι πόροι έχουν διασφαλιστεί (λόγω της ανισορροπίας της απορρόφησης από πρόγραμμα σε πρόγραμμα) ενώ η επόμενη προγραμματική περίοδος 2014 – 2020 έχει υπερφορτωθεί με έργα που δεν θα προλάβουν να υλοποιηθούν μέχρι τέλους του 2015. Στόχος της κυβέρνησης είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη «ελάφρυνση» του δημοσιονομικού κόστους του αναποτελεσματικού  προγραμματισμού των προηγούμενων χρόνων αλλά και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφύλαξη της προγραμματικής αυτοτέλειας της επόμενης περιόδου 2014-2020. Στόχος της Γ.Γ. ΕΣΠΑ είναι, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, να παρουσιάσει ένα νέο αναπτυξιακό τοπίο «ξεκάθαρο» από «ουρές» έργων του παρελθόντος και με νέες προγραμματικές δυνατότητες που δεν θα επικαθορίζονται από το παρελθόν, ούτε πολιτικά αλλά ούτε και δημοσιονομικά.

3. Το ΕΣΠΑ και το πρόβλημα ρευστότητας

Όσον αφορά το πρόσφατο πρόβλημα της ρευστότητας που αποτελεί την αιτία για τις διαμαρτυρίες περί «παγώματος» του ΕΣΠΑ, σημειώνεται ότι δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Κατά την περίοδο 2011-2012 είχαν παρουσιαστεί ανάλογα φαινόμενα έντονης κρίσης ρευστότητας. Και τότε, όπως και τώρα, υπήρξαν ανάλογες καταστάσεις «παγώματος» των έργων, δυσκολίες έκδοσης εγγυητικών επιστολών, αδυναμία πληρωμής των προμηθευτών, διάλυσης εργολαβιών, αδυναμίας φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων κλπ. Είναι γνωστό πως το ΕΣΠΑ είναι τρωτό σε πολλούς εξωτερικούς παράγοντες όπως είναι η μεγάλη ύφεση, το μη αξιόχρεο του ελληνικού δημοσίου, η κρίση στον τραπεζικό τομέα κλπ. Όλα τα προηγούμενα χρόνια το ΠΔΕ μειώθηκε ως σύνολο εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων πόρων και επιπρόσθετα αποτέλεσε αντικείμενο έντονου λογιστικού χειρισμού για τον προσδιορισμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Ταυτόχρονα όμως αυξήθηκαν υπέρογκα οι απαιτήσεις σε κοινοτικές εισροές (παρουσίαση εσόδων από τα διαρθρωτικά ταμεία) για να παρουσιάζεται μειωμένο το έλλειμμα. Αυτή η δημοσιονομική πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με τις αδυναμίες του τραπεζικού συστήματος δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια στη χρηματοδότηση τη οικονομίας και καθιστά ακόμα πιο ευάλωτο το ΕΣΠΑ στις εξωγενείς επιδράσεις και στα σοκ ρευστότητας.

4. Τα πρώτα μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος της ρευστότητας και οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Γ.Γ. ΕΣΠΑ έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα μια εργώδη προσπάθεια αποκατάστασης της κανονικότητας στη ροή πληρωμών των έργων του ΕΣΠΑ. Σε συντονισμό με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η ημερήσια ροή της χρηματοδότησης έχει φτάσει πλέον τα 10 εκατ. € την ημέρα και βαίνει αυξανόμενη. Καθημερινά, σε συνεργασία με τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων,  εξετάζονται εξονυχιστικά οι δυνατότητες υλοποίησης των έργων και ιεραρχούνται οι πληρωμές ανάλογα με την ωριμότητα των έργων. Εκτιμάται ότι με τη συνέχιση αυτής της καθημερινής δουλειάς σε συνδυασμό με την εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης θα οδηγήσει στην πλήρη αποκατάσταση των πληρωμών στο αμέσως επόμενο διάστημα. Σε αυτή την κατεύθυνση η Γ.Γ. ΕΣΠΑ βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη σύναψη νέων δανειακών συμφωνιών που θα βοηθήσουν πολύ άμεσα στην ενίσχυση της ρευστότητας των προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Οικονομίας σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προχωράει στην εφαρμογή ρύθμισης που θα εξασφαλίσει ότι οι εισροές από τα διαρθρωτικά ταμεία θα κατευθύνονται αποκλειστικά στις πληρωμές των έργων του ΕΣΠΑ.

Επιπρόσθετα, το πρόβλημα ρευστότητας αντιμετωπίζεται και με τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και οι οποίες προβλέπουν: 

 • Αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης σε 100% για την περίοδο 2007-2013 (από 95% που ίσχυε μέχρι τώρα). Η αύξηση αυτή θα οδηγήσει στην εισροή περίπου 500 εκ. κοινοτικής συνδρομής.
 • Άμεση απόδοση του 5% του τρέχοντος ΕΣΠΑ που κανονικά παρακρατείται μέχρι τη δήλωση ολοκλήρωσης των προγραμμάτων τον Μάρτιο του 2017, μέτρο το οποίο μπορεί να προσθέσει άλλα 500 εκ. επιπλέον.
 • Ειδικότερα, για την προγραμματική περίοδο 2014-2010, η Επιτροπή προτείνει την αύξηση της προ-χρηματοδότησης (προκαταβολή) των προγραμμάτων Συνοχής κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, κάτι που μπορεί να προσθέσει 1 δισ. ευρώ στα διαθέσιμα κεφάλαια των πρώτων ετών της περιόδου.

Οι προτάσεις αυτές μπορούν να συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας εφόσον εγκριθούν από το  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Καθώς τα ανωτέρω ενδέχεται να μην αποδειχθούν αρκετά για την αποφυγή απώλειας πόρων, η ελληνική Κυβέρνηση θα συνεχίσει να διατυπώνει στο ανώτατο δυνατό επίπεδο το εύλογο αίτημα για την παράταση της καταβολής κοινοτικών δαπανών για τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013.

5. Οι στόχοι της Γ.Γ. ΕΣΠΑ και Δημοσίων Επενδύσεων για την επόμενη περίοδο

Α. Βραχυπρόθεσμα θα αποκατασταθεί πλήρως η ροή πληρωμών και υλοποίησης των έργων έτσι ώστε το ΕΣΠΑ 2007–2013 να ολοκληρωθεί χωρίς να επιβαρύνει υπέρμετρα τη δημοσιονομική βάση των επόμενων χρόνων. Ο στόχος είναι διπλός: η ομαλή ολοκλήρωση των προγραμμάτων με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση τόσο της νέας περιόδου όσο και του κρατικού προϋπολογισμού.

Β. Μεσοπρόθεσμα, θα εξασφαλιστεί η συνέχεια υλοποίησης κρίσιμων έργων της προηγούμενης περιόδου χωρίς όμως να θίγουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας περιόδου και χωρίς να καταργούν ολοκληρωτικά την προγραμματική αυτοτέλεια του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Γ. Στο μακροπρόθεσμο επίπεδο, στόχος είναι το ξεκαθάρισμα του αναπτυξιακού τοπίου από τις υποχρεώσεις και τις επιβαρύνσεις του παρελθόντος έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που θα στηρίζεται στα μικρά και μεσαία χρήσιμα έργα, στις παρεμβάσεις με έντονο πολλαπλασιαστικό και οικολογικό αποτύπωμα και σε μια νέα επιχειρηματικότητα που να συνδυάζει την παραγωγή υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών με μια νέα μορφή επιχειρηματικής διακυβέρνησης μέσα από συνεργατικά σχήματα και μορφές κοινωνικής και συνεταιριστικής οικονομίας.

Από το Γραφείο Τύπου


ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

                                                                                                                                13 Αυγούστου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ομαλοποιούνται οι ροές πληρωμών του ΕΣΠΑ 2007-13

Προχωρά η ομαλοποίηση των ροών πληρωμών του ΕΣΠΑ 2007-13, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και με βάση τη ρευστότητα που διατίθεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Το τελευταίο διάστημα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού έχει προχωρήσει, σε συνεργασία με τις Διαχειριστικές Αρχές, σε ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και προωθεί τις πληρωμές βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Στο παραπάνω πλαίσιο, την προηγούμενη εβδομάδα (3-9 Αυγούστου) πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 50 εκατ. ευρώ, ενώ την τρέχουσα εβδομάδα (10-16 Αυγούστου) οι πληρωμές θα ξεπεράσουν τα 100 εκατ. ευρώ. Αθροιστικά, λοιπόν, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου οι πληρωμές υπερβαίνουν τα 150 εκατ. ευρώ.

Το προσεχές διάστημα, η προσπάθεια ενίσχυσης των ροών πληρωμών θα συνεχιστεί και εντατικοποιηθεί, με στόχο να καλυφθούν άμεσα όλες οι ανάγκες των έργων του ΕΣΠΑ 2007-13. Άλλωστε η πρόσφατη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η υπογραφή, τις επόμενες ημέρες, νέας δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, διασφαλίζουν ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα υπάρξουν σημαντικές νέες εισροές πόρων για την κάλυψη όλων των αναγκών κλεισίματος των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-13 αλλά και της ενεργοποίησης του νέου Προγράμματος, για την περίοδο 2014-20.

                                                                                                                                   

                                                                                                                           Από το Γραφείο Τύπου


Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Όσον αφορά τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να σημειωθεί ότι αυτοί αξιοποιούνται σε συνεργασία με άλλα υπουργεία. Πρόκειται για δράσεις υψηλής σημασίας για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και το Υπουργείο Οικονομίας διασφαλίζει την έγκυρη και έγκαιρη υλοποίηση τους.

Όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΚΤ για την περίοδο 2007-2013 έχουν εισέλθει στην τελική φάση υλοποίησης τους. Δεν καταγράφονται προβλήματα και δεν θα υπάρξει καμία απώλεια πόρων.

Όσον αφορά την ενεργοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, στις Επιτροπές Παρακολούθησης του Ιουνίου εγκρίθηκε η εξειδίκευση των δράσεων και κατά συνέπεια είμαστε πλήρως καλυμμένοι για τους τομείς απόλυτης προτεραιότητας, όπως πχ. οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και η λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών. Είναι σημαντική επιτυχία ότι περνάμε από τη μία προγραμματική περίοδο στην επόμενη χωρίς κανένα χρονικό κενό.

Όσον αφορά ειδικότερα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΚΤ, θα αναφερθώ στο σχεδιασμό των επόμενων δύο μηνών:

 • Η πλήρης ενεργοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής αναφορικά με το θέμα της αντιμετώπισης της ανεργίας είναι προτεραιότητα και η αξιοποίηση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου συμβάλλει καταλυτικά στο θέμα αυτό.
 • Τη στιγμή που μιλάμε έχουν ενεργοποιηθεί (ή βρίσκονται στην τελική φάση) δράσεις στήριξης της απασχόλησης συνολικού π/υ 230 εκ. ευρώ που αφορούν 65.000 ανέργους.
 • Επιπρόσθετα, αμέσως μετά τις εκλογές θα ενεργοποιηθεί ειδική δράση ενίσχυσης της ρευστότητας και στήριξης της απασχόλησης, συνεργασία του Υπουργείου Οικονομίας με τον ΟΑΕΔ, συνολικού προϋπολογισμού 57 εκ ευρώ.

Ο αριθμός των εκτιμώμενων ωφελουμένων ανέρχεται σε 6.000 άτομα/επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε (α) Νέους Ελεύθερους Επαγγελματίες, πρώην ανέργους, που έκαναν έναρξη επαγγέλματος από την 1/1/2014 και μετά καθώς και σε (β) επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν καθαρή αύξηση της απασχόλησης μετά την 1/1/2015 προσλαμβάνοντας άνεργο. 

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, η δράση στόχο έχει να καλύψει αναδρομικά για το 2015 (με ανώτατο όριο τα 15.000 ευρώ) τις δαπάνες των νέων ελεύθερων επαγγελματιών (ενοίκια, πάγια, ασφαλιστικές εισφορές, ποσοστό επί του εξοπλισμού) ή να επιδοτήσει με 450 ευρώ μηνιαίως τη νέα θέση εργασίας που δημιουργήθηκε υπό την δέσμευση της επιχείρησης για διατήρηση της θέσης αυτής για αντίστοιχους μήνες.

 • Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα θα χρηματοδοτηθεί μια εξαιρετικά σημαντική δράση για ένα φλέγον ζήτημα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Πρόκειται για τη σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με στόχο την ενημέρωση και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές - δανειολήπτες και το συντονισμό του έργου όλων των συναρμοδίων φορέων.

Στο πλαίσιο αυτό θα προωθηθεί η σύσταση 30 Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών, με αρμοδιότητα την παροχή οικονομικών και νομικών συμβουλών των δανειοληπτών. Η στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών θα γίνει για πέντε έτη και θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από το ΕΠ Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα. Η σχετική πρόσκληση θα εκδοθεί το αργότερο έως τα μέσα Νοεμβρίου.

 • Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση αναφορικά με την ενεργοποίηση των δράσεων στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με έμφαση τους νέους επιστήμονες. Ειδικότερα:

ü    Έως τα τέλη Οκτωβρίου, θα αναρτηθούν προς δημόσια διαβούλευση προσκλήσεις για προγράμματα στήριξης υποψηφίων διδακτόρων και μετα-διδακτορικών ερευνητών. Τα συγκεκριμένα προγράμματα σχεδιάστηκαν μέσα από τη συνεργασία της Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας και του αρμόδιου Γ.Γ. Θ. Μαλούτα, του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας κ. Κ. Φωτάκη και της Ειδικής Γραμματείας ΕΚΤ του Υπουργείου Οικονομίας και στοχεύουν στην ανάσχεση της εκροής νέων επιστημόνων/ερευνητών στο εξωτερικό και στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλής ποιότητας. 

Με συνολικό π/υ 9,16 εκατ. €, ο πρώτος κύκλος της δράσης θα χορηγήσει 360 υποτροφίες διετούς και τριετούς διάρκειας σε υποψήφιους διδάκτορες και μετα-διδακτορικούς ερευνητές όλων των επιστημονικών πεδίων.

ü    Επιπρόσθετα, πριν το τέλος του χρόνου, θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση τα προσχέδια δύο ακόμα προσκλήσεων με αντικείμενο:

(α) την στήριξη ερευνητικών ομάδων αποτελούμενες από νέους ερευνητές (κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος και υπ. διδάκτορες). Σύμφωνα με τον σχεδιασμό από κάθε κύκλο θα ωφεληθούν 730 νέοι ερευνητές.

(β) την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους διδάκτορες. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό από κάθε κύκλο θα ωφεληθούν περίπου 2.000 νέοι ερευνητές.

Όσον αφορά τις λοιπές δράσεις άμεσης προτεραιότητας που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ:

 • Βρεφονηπιακοί: Έχει ενεργοποιηθεί πλήρως η δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» για το έτος 2015-2016. Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στα 184 εκατ. ευρώ, δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος ούτως ώστε να καλυφθεί ο ίδιος αριθμός ωφελούμενων ατόμων.

Μολονότι οι οικονομικές παράμετροι δεν αλλάζουν, η επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού επέβαλε να γίνει αναπροσαρμογή της δράσης στα κοινωνικά δεδομένα προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα αφενός στις επισφαλώς εργαζόμενες και απειλούμενες με ανεργία μητέρες (μερικής ή ορισμένης απασχόλησης, ή συμμετέχουσες σε προγράμματα βραχυχρόνιας απασχόλησης του ΟΑΕΔ) και στις άνεργες, αφετέρου στις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.

 • Αναπληρωτές: Έχουν ήδη εκδοθεί οι σχετικές προσκλήσεις για την πρόσληψη εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2015-2016.
 • Τέλος, σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε τα διαθέσιμα κονδύλια στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια ύψους 57 εκ. ευρώ περίπου.


Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΑ

Δράσεις των Τομεακών Προγραμμάτων ΕΠΑνΕΚ και ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την περίοδο 2014-2020

 1. Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

Στόχος

Εκσυγχρονισμός, ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του στρατηγικού τομέα προτεραιότητας του Τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Φορείς υλοποίησης

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού  (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του Τουρισμού.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός

Από 30.000€ έως 300.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: 50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.

Επιλέξιμες   Ενέργειες

 • Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών
 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος
 • Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ)
 • Πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών
 • Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
 • Αμοιβές Συμβούλων
 • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

Προϋπολογισμός δράσης

Σύνολο: 50 εκατ. € (σε 2 κύκλους 25 εκ. € έκαστος)

με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων

Από 600 έως 700 Τουριστικές Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις (ανάλογα με τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων Επενδυτικών σχεδίων)

Χρονοδιάγραμμα

 • Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
 • Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015
 • Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015 - Μάρτιος 2016
 • Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος  2016
 • Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη
   
 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Στόχος

 • H ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους.
 • H ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Φορείς υλοποίησης

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας

Δικαιούχοι

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών κατά την υποβολή της αίτησης  είναι:

 • άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης  ή
 • φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας που θα  δραστηριοποιηθούν ή  δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις, σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός

Από 5.000 έως 25.000 € (100% ενίσχυση )

Καλυπτόμενες δραστηριότητες  & δαπάνες

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α.

Ειδικότερα οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν σε:

 • επαγγελματικό εξοπλισμό 
 • λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)
 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης
 • κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση  πρόσληψης υπαλλήλου)
 • αμοιβές τρίτων,  γενικό εξοπλισμό 

Προϋπολογισμός δράσης

 • 50 εκατ. € ,  σε δύο (2) κύκλους των 25 εκατ. € (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016)

με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων-

 • νέες θέσεις εργασίας από όσους προσληφθούν

Χρονοδιάγραμμα

 • Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
 • Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015
 • Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015- Μάρτιος 2016
 • Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος  2016
 • Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη
 1. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Στόχος

Η ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στοχεύει:

 • Στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και
 • Στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου  

Φορείς υλοποίησης

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών  που κατά την υποβολή της αίτησης που:

 • είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή
 • ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Εισοδηματικά κριτήρια θα τεθούν στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός

Έως 50.000 € (100% ενίσχυση)

Καλυπτόμενες δραστηριότητες  & δαπάνες

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά – Κατασκευές.

Ειδικότερα:

 • παραγωγικός  εξοπλισμός, 
 • λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης
 • κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
 • αμοιβές τρίτων,  γενικός εξοπλισμός 

Προϋπολογισμός

 δράσης

 • 120 εκατ. €,  σε δύο (2) κύκλους των 60 εκατ. € (1ος κύκλος το 2015 και 2ος κύκλος το 2016),

με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και με ρήτρα ευελιξίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων-

 • 2500 νέες επιχειρήσεις
 • 4500 νέες θέσεις εργασίας

Χρονοδιάγραμμα

 • Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015
 • Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015
 • Προκήρυξη - Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015- Μάρτιος 2016
 • Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος  2016
 • Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη


Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Το Επενδυτικό Σχέδιο έργων 2 δισ. συνοπτικά ως ακολούθως:

 • 015 - 2015: Ολοκλήρωση κατασκευής 8 έργων ΣΔΙΤ (0,5 δισ)
 • 2015 - 2016: Ολοκλήρωση κατασκευής 20 έργων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης μέσω Jessica (0,25 δισ)
 • 2015 -2020: Νέα έργα ΣΔΙΤ κοινωνικών υποδομών (0,75 δισ)
 • 2015 - 2020: Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης για έργα μικρής και μεσαίας κλίμακας (0,5 δισ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015 – 2020

Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ – «Επενδυτικό Σχέδιο Έργων 2 δισ. ευρώ»

 1. Κατευθύνσεις Πολιτικής

Η στόχευση του Επενδυτικού Σχεδίου αφορά σε έργα υψηλής αναπτυξιακής και κοινωνικής προτεραιότητας, με παράλληλη διασφάλιση του ισχυρού ρόλου του Δημοσίου και προς όφελος των πολιτών, της υγιούς επιχειρηματικότητας και του δημόσιου συμφέροντος. Οι μακροχρόνιες συμβάσεις περιλαμβάνουν μεταφορά ρίσκου στον ιδιωτικό τομέα, αναφορικά με το χρόνο κατασκευής, την ποιότητα κατασκευής και τη σε βάθος χρόνου αποτελεσματικότητα του έργου. Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα είναι σταθερό, ολοκληρωμένο, διαφανές, απλό και ευέλικτο και έχει θετικά αποτελέσματα.

Το νέο Επενδυτικό Σχέδιο 2015-2020 θα αφορά στη χρηματοδότηση, κατασκευή και λειτουργία έργων συνολικής αξίας 2 δις ευρώ.

 • 2015-2016: Ολοκλήρωση Κατασκευής Έργων 750 εκ. ευρώ
  • Ολοκλήρωση επενδύσεων, αξίας 0,5 δις ευρώ, σε 8 έργα ΣΔΙΤ που υλοποιούνται
  • Ολοκλήρωση επενδύσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, αξίας 250 εκ. ευρώ, μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA
  • 2015-2020: Νέα έργα ΣΔΙΤ αξίας 750 εκ. ευρώ
  • 2015-2020: Έργα βιώσιμης ανάπτυξης μικρής και μεσαίας κλίμακας, αξίας 0,5 δις ευρώ, μέσω νέου Χρηματοδοτικού Εργαλείου Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Για την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών και κοινωνικών υποδομών ενεργοποιούνται όλοι οι δυνατοί μηχανισμών χρηματοδότησης: ευρωπαϊκοί πόροι, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), χρηματοδοτικό εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης και υποδομών ΣΔΙΤ, ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ιδιωτικοί πόροι.

 1. Επιχειρησιακό Σχέδιο

Α. Ολοκλήρωση κατασκευής έργων 750 εκ. ευρώ

Αi) Ολοκλήρωση κατασκευής 8 έργων ΣΔΙΤ (0,5 δις ευρώ)

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός αφορά, πρώτον, στην ολοκλήρωση κατασκευής των υπογεγραμμένων και υπό εξέλιξη έργων ΣΔΙΤ.

- 2 έργα για την υλοποίηση και διαχείριση 24 δημόσιων σχολικών μονάδων στην Αττική

- 1 έργο για την υλοποίηση συστήματος τηλεματικής για την πληροφόρηση επιβατών στις αστικές συγκοινωνίες Αττικής

- 1 έργο για την υλοποίηση συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου στις αστικές συγκοινωνίες Αττικής

- 3 έργα για την υλοποίηση ευρυζωνικού δικτύου σε απομακρυσμένες περιοχές στο σύνολο της χώρας

- 1 έργο για την υλοποίηση υποδομών του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αii) Ολοκλήρωση κατασκευής έργων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης μέσω χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA (250 εκ. ευρώ)

Δεύτερον, ο επιχειρησιακός σχεδιασμός περιλαμβάνει την ολοκλήρωση 20 έργων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης συνολικής αξίας 250 εκ. ευρώ, τα οποία αξιοποιούν πόρους του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA. Μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου επιτυγχάνεται μόχλευση ( x 2,7) των ευρωπαϊκών πόρων σε έργα αστικής ανάπλασης, όπως το επιχειρηματικό πάρκο Χανίων, έργα περιβάλλοντος, έργα αναβάθμισης εγκαταλελειμμένων κτιρίων και αστικής αναβάθμισης, κ.ά.

Β. Νέα έργα ΣΔΙΤ (750 εκ. ευρώ)

Επιπλέον, προβλέπει την υλοποίηση νέων έργων ΣΔΙΤ κοινωνικών υποδομών αξίας 750 εκ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται νέα αναπτυξιακά και κοινωνικά έργα υποδομών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε έργα υποδομών τα οποία αποτελούν προτεραιότητα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ενδεικτικά έργα ΣΔΙΤ είναι τα εξής:

 • Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
 • Δημόσια σχολεία σε περιοχές όπου παρατηρείται έλλειψη
 • Έργα οδοφωτισμού
 • Έργα ενεργειακής εξοικονόμησης
 • Ψηφιακά έργα για το Δημόσιο με προδιαγραφές αποτελεσματικότητας
 • Άλλα έργα υψηλής προτεραιότητας.

Γ. Έργα βιώσιμης ανάπτυξης μικρής και μεσαίας κλίμακας μέσω νέου Χρηματοδοτικού Εργαλείου Βιώσιμης Ανάπτυξης (0,5 δις ευρώ)

Τέλος, προβλέπονται έργα βιώσιμης ανάπτυξης μικρής και μεσαίας κλίμακας, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων ύψους 200 εκ. ευρώ για ενεργοποίηση συνολικών επενδύσεων ύψους 0,5 διςευρώ, σε τομείς όπως:

 • Έργα ενεργειακής αναβάθμισης
  •  Έργα περιβάλλοντος
  •  Έργα επιχειρηματικών πάρκων
  • Έργα ΣΔΙΤ κοινωνικών υποδομών
   • Έργα τουριστικών λιμένων
   • Έργα ΑΠΕ
   • Έργα αστικής ανάπτυξης
 
 1. Χρηματοδότηση πολιτικών

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγραμματισμού είναι η διασφάλιση των αναγκαίων πόρων χρηματοδότησης. Προς αυτή την κατεύθυνση θα υλοποιηθούν τα εξής:

 • Ενεργή συνεργασία με Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων –και στο πλαίσιο του JunckerPlan– αναφορικά με την αξιολόγηση και χρηματοδότηση έργων ΣΔΙΤ.
 • Ενεργοποίηση Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση έργων ΣΔΙΤ, παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
 • Συνεργασία με ελληνικό τραπεζικό σύστημα με στόχο την ενεργό συμμετοχή του στη χρηματοδότηση.
 • Ενεργοποίηση νέου χρηματοδοτικού εργαλείου βιώσιμης ανάπτυξης, ύψους 200 εκ. ευρώ. Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, με την απαραίτητη μόχλευση ιδιωτικών και λοιπών πόρων, θα χρηματοδοτήσει συνολικό επενδυτικό σχέδιο ύψους 0,5 δις ευρώ, το οποίο θα αφορά σε μικρά και μεσαία έργα βιώσιμης ανάπτυξης και υποδομών.
 1. Βασικές Αρχές Επενδυτικού Σχεδίου Juncker

Βάσει του Επενδυτικού Σχεδίου Juncker (εφεξής JunckerPlan / EFSI), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) 28 δις ευρώ ως εγγυήσεις ώστε η ΕΤΕπ να προβεί σε χρηματοδοτήσεις της τάξης των 60 δις ευρώ. Η στόχευση είναι οι χρηματοδοτήσεις αυτές, με λοιπή χρηματοδότηση από άλλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες (π.χ. EuropeanBankforReconstructionandDevelopment), εμπορικές τράπεζες και ιδιώτες επενδυτές, να επενδυθούν σε έργα αξίας περίπου 300 δις ευρώ. Τα 28 δις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελούν πακέτο εγγυήσεων προς την ΕΤΕπ, το οποίο θα επιτρέψει στην ΕΤΕπ να προχωρήσει στις χρηματοδοτήσεις των 60 δις με ευνοϊκότερους όρους. Το JunckerPlan (EFSI) απευθύνεται ουσιαστικά σε αμιγώς ιδιωτικές επενδύσεις ή σε Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (εφεξής ΣΔΙΤ), αναφορικά με το Δημόσιο τομέα. Δεν υπάρχει κατανομή ανά χώρα και κάθε μία επένδυση αξιολογείται αυτόνομα από την ΕΤΕπ. Επομένως, το JunckerPlan (EFSI) αναφορικά με τις δημόσιες υποδομές δύναται να αξιοποιηθεί με έργα ΣΔΙΤ μέσω χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ.

Το JunckerPlan (EFSI) βρίσκει την Ελλάδα και το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε ετοιμότητα να το αξιοποιήσουν με στόχο το δημόσιο όφελος, με αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων και του ιδιωτικού τομέα και με παράλληλο συνεχή εποπτικό έλεγχο του Δημοσίου.

Επόμενες ενέργειες για την αξιοποίηση του JunckerPlan (EFSI):

 1. Δημόσια πρόσκληση σε Περιφέρειες και Υπουργεία για την αποστολή αρχικών προτάσεων έργων υψηλής προτεραιότητας
 2. Αξιολόγηση της ωριμότητας των έργων αυτών
 3. Πρόταξη σε επίπεδο Διυπουργικής Επιτροπής των έργων τα οποία βάσει σκοπιμότητας και ωριμότητας δύνανται να δημοπρατηθούν εντός του 2015
 4. Παράθεση σε λίστα των έργων τα οποία δύνανται να δημοπρατηθούν το 2016 – 2017.

ENTERPRISEGREECE - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015

Κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2015 η Μονάδα Προσέλκυσης Επενδύσεων του EnterpriseGreece πραγματοποίησε σειρά αποστολών στο εξωτερικό με σκοπό την προώθηση της επενδυτικής πρότασης της χώρας και την ανάδειξη επενδυτικών ευκαιριών σε τομείς όπου η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα. Συγκεκριμένα στους τομείς: τουρισμό και ακίνητα, αγροτική παραγωγή και μεταποίηση τροφίμων, τεχνολογία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξαγωγική μεταποίηση.

Επίσης, υποδέχτηκε αντιπροσωπείες από επιχειρήσεις και φορείς του εξωτερικού, κυρίως από Κίνα, Ρωσία, Σκανδιναβία και Αραβικές χώρες αλλά και της εγχώριας αγοράς, τις οποίες ενημέρωσε διεξοδικά για το επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και τις διαθέσιμες επενδυτικές ευκαιρίες.

Επιπλέον, διαχειρίστηκε πάνω από 400 αιτήματα μέσω της υπηρεσίας FrontOffice που λειτουργεί στον Οργανισμό από χώρε όπως ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, ΗΑΕ, Κατάρ, Σ. Αραβία, Γερμανία, Γαλλία στους τομείς: τουρισμός και ακίνητα, τεχνολογία, τρόφιμα και αγροτική παραγωγή, ενέργεια και υποδομές.

Διοργάνωση Αποστολών

Διοργανώθηκαν εννέα (9) αποστολές σε χώρες BRICS,  Αραβικής χερσονήσου, ΕΕ και Ελβετία στις οποίες ήλθαμε σε επαφή με πάνω από 300 διεθνείς επενδυτές με ενδιαφέρον να επενδύσουν στην ΝΑ Ευρώπη.

Αξίζει ιδιαίτερης μνείας η διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής υπό τον Πρωθυπουργό κο Αλέξη Τσίπρα στην Αγία Πετρούπολη, στις 18-20/6/2015 - St. PetersburgInternationalEconomicForum (SPIEF 2015), του σημαντικότερου οικονομικού Forum που λαμβάνει χώρα στη Ρωσία και στο οποίο η Ελλάδα ήταν τιμώμενη χώρα.

Στην αποστολή συμμετείχαν 35 άτομα, στελέχη ανώτατα στην ιεραρχία, από 28 εταιρείες συνολικά, από τους κλάδους της ενέργειας, των δομικών υλικών, της βιομηχανίας, της τεχνολογίας, των τροφίμων-ποτών, των υπηρεσιών, του τουρισμού και των ακινήτων, και του λιανικού εμπορίου οι οποίες πραγματοποίησαν πληθώρα συναντήσεων και υπέγραψαν εμπορικές συμφωνίες για εξαγωγές στον κλάδο των τροφίμων (σταφίδα) και του ενδύματος (γούνα) και επιχειρηματικές επαφές δον τομέα του τουρισμού.

Ενδεικτικές μεγάλες επενδύσεις ξένων εταιρειών στην Ελλάδα το 2015

 • Η BCPartners (Ηνωμένο Βασίλειο) με €500 εκ. για εξαγορά πελιοψηφικού πακέτου μετοχών της φαρμακευτικής Pharmathen
 • Οι επενδυτικές εταιρείες AnchorageCapitalGroupLLC & MountKellettCapitalLLC (ΗΠΑ) με επενδυτικό πρόγραμμα €300 εκ. στην WINDHellas, στις τηλεπικοινωνίες
 • HDohaProperties (Κατάρ) με επενδύσεις €125 εκ. για αγορά ακινήτων στην χώρα μας
 • Η DeutscheTelecom (Γερμανία) με επενδυτικό πρόγραμμα €100 εκ. στην OTETV, στις τηλεπικοινωνίες
 • Η Fairfax (Καναδάς) μέσω της GrivaliaProperties, €60 εκ. για αγορά ακινήτων της ΜΑΚΡΟ
 • Εξαγορά ξενοδοχείου στην Χαλκιδική από Ρώσους επενδυτές.

(Με συνολικό ύψος επενδύσεων άνω του 1 δισ. ευρώ)

Εκθέσεις για το 2015

 • Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, η Ελλάδα (μέσω της EnterpriseGreece) συμμετείχε, με μεγάλη επιτυχία στις 18 μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις προβολής και προώθησης των ελληνικών προϊόντων σε Ευρώπη, Ασία/ Μέση Ανατολή, Αμερική: (GULFOOD 2015 DUBAI, PROWEIN 2015 ΚΟΛΩΝΙΑ, SUMMERFANCY 2015 NEWYORK, COSMOPROF 2015 BOLOGNA, BIG 5 SAUDIARABIA, κλπ) 
 • Η συμμετοχή των Ελλήνων εκθετών ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με το 2014 κατά τουλάχιστον 20% και ήδη εκδήλωσαν ενδιαφέρον για ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή για το 2016.
 • Στη Διεθνή Έκθεση ANUGA 2015 τον ερχόμενο Οκτώβριο, η Ελλάδα θα είναι φέτος η τιμώμενη χώρα (partnercountry), γεγονός που θα ωφελήσει τα μέγιστα στην προβολή τόσο των ελληνικών τροφίμων όσο και της ίδιας της χώρας μας.
 • Για πρώτη φορά φέτος διοργανώθηκε η Ελληνική συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις υψηλής τεχνολογίας και αμυντικού εξοπλισμού. Ξεχώρισε η Εθνική συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση τεχνολογίας MOBILEWORLDCONGRESS που έγινε το Φεβρουάριο στη Βαρκελώνη σε συνεργασία με τον αρμόδιο σύνδεσμο ΣΕΚΕΕ και τη συμμετοχή 20 επιχειρήσεων.
 • Σύμφωνα με τους έλληνες εξαγωγείς που συμμετέχουν στις εκθέσεις προβολής και προώθησης των ελληνικών προϊόντων, παρά την πολύ δύσκολή συγκυρία, οι εξαγωγές τους το 2015 αυξάνονται με σταθερό ρυθμό στις περισσότερες αγορές (π.χ Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή). Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το α΄ εξάμηνο του 2015,  οι Ελληνικές Εξαγωγές, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών αυξήθηκαν κατά 250 εκ Ευρώ.
 • Στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2015 να ολοκληρωθούν με επιτυχία όλες οι προγραμματισμένες δράσεις προβολής και προώθησης στις οποίες θα συμμετέχουν και θα ωφεληθούν από τη συμμετοχή τους 600 περίπου εξαγωγικές επιχειρήσεις.

 

-> ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΠΑ (excel)

 

==================================

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΘΑΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Γεια σας. Θα ξεκινήσουμε με την ενημέρωση από τον Υπουργό Οικονομίας τον κ. Σταθάκη, στη συνέχεια θα δεχτεί ερωτήσεις και οι Γενικοί Γραμματείς επίσης, αλλά μόνο σε σχέση με το αντικείμενο του Υπουργείου. Επίσης να προσθέσουμε ότι θα σας σταλεί με e-mail ένα κείμενο σχετικά με τις δράσεις του Υπουργείου αυτούς τους επτά μήνες, θα το πάρετε στον υπολογιστή σας. Ευχαριστώ.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να σας ευχαριστήσω κατ' αρχάς για την παρουσία σας και να αποσαφηνίσω ότι η βασική επιδίωξη της σημερινής συζήτησης είναι να καταστεί σαφές ότι εν μέσω μιας πολιτικής συγκυρίας που έχει τη διάσταση των εκλογών, ότι το Υπουργείο Οικονομίας θέλει να δώσει μια πλήρη εικόνα των πραγμάτων τα οποία κάνει και έχουν τεράστια επίδραση φυσικά στην αγορά και στον επιχειρηματικό κόσμο και στην πραγματική οικονομία, με βασική πρόθεση να καταδείξουμε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, τουλάχιστον στους βασικούς άξονες με τους οποίους ασχολείται το Υπουργείο μας, προκειμένου να υπάρξει μια πολύ ομαλή συνέχιση των βασικών πλευρών, που τη δραστηριότητά του το Υπουργείο μας.
Να υπενθυμίσω, και εκεί θα επικεντρωθώ, τα έξι σημεία τα οποία αποτελούν τους βασικούς τομείς που ως Κυβέρνηση τον Ιανουάριο παραλάβαμε μια δεδομένη κατάσταση και την οποία χειριστήκαμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο κάθε ένα από αυτούς τους τομείς και στη συνέχεια να καταδείξουμε τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησαν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από την οικονομική συγκυρία όπως διαμορφώθηκε τους προηγούμενους μήνες και επαναλαμβάνω την εξέλιξη των πραγμάτων σε σχέση με τη σημερινή πολιτική συγκυρία.
Θα δώσω έξι τίτλους με τους οποίους θα σταθώ λίγο πιο αναλυτικά σε κάθε ένα από αυτούς.
• Το Υπουργείο Οικονομίας όπως ξέρετε έχει τις ιδιωτικές επενδύσεις της χώρας, οι οποίες χειρίζονται μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο κατά κύριο λόγο.
• Δεύτερον διαχειρίζεται το ΕΣΠΑ και το ΕΣΠΑ το διαχειριστήκαμε εν μέσω μιας μετάβασης, κλείνει το παλιό ΕΣΠΑ και ξεκινάει το καινούργιο.
• Το τρίτο θέμα αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία εξασφαλίσαμε την περίοδο αυτή και τα οποία θα έχουν ένα ισχυρό αντίκτυπο την περίοδο τουλάχιστον μέχρι το 2020.
• Ο τέταρτος τομέας είναι ο τομέας του εμπορίου το οποίο καλύπτει αυτή τη στιγμή όχι μόνο θέμα καταναλωτή αλλά και ομαλής λειτουργίας της αγοράς, αλλά και πολύ σημαντικά θέματα όπως είναι οι δημόσιες προμήθειες.
• Ο πέμπτος τομέας αφορά την λειτουργία των ΣΔΙΤ των στρατηγικών δηλαδή κοινών δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.
• Και το έκτο και τελευταίο θέμα αφορά ένα επίμαχο θέμα το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων, που είναι η διαχείριση των κόκκινων δανείων και των προβλημάτων που προκύπτουν από το μείζον αυτό θέμα, στο οποίο είχαμε μια συμβολή δεν είναι αποκλειστικό θέμα του Υπουργείου μας.
Θα ξεκινήσω από το πρώτο θέμα τις ιδιωτικές επενδύσεις. Υπενθυμίζω σε όλους ότι όταν αναλάβαμε την Κυβέρνηση ο Αναπτυξιακός Νόμος ήταν πρακτικά παγωμένος. Υπενθυμίζω ότι οι δύο Αναπτυξιακοί Νόμοι από το παρελθόν οι οποίοι είναι εν λειτουργία, είχαν δεσμεύσεις περίπου 4,5 δις διαθέσιμα χρήματα μόλις 1,2 δις και αυτό το 1,2 δις ήταν παγωμένο τον Φεβρουάριο, είχαν παγώσει τα χρήματα αυτά, εξ αιτίας των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η Υπηρεσία στο παρελθόν, το ’10-’11 και τα λοιπά.
Εμείς κάναμε τρία πράγματα ως προς αυτό. Πρώτον, ξεπαγώσαμε το 1,2 δις, αλλάξαμε δηλαδή με ένα σχέδιο δράσης που υποβάλλαμε στην αντίστοιχη Υπηρεσία της Κομισιόν, προσπαθήσαμε να αναβαθμολογήσουμε την Υπηρεσία και να μπορεί να χρησιμοποιεί τους πόρους. Αυτό ήταν μια επίμονη διαδικασία και επίπονη σε ένα βαθμό, το καταφέραμε όμως, οπότε από τον Μάιο και μετά ουσιαστικά η Υπηρεσία επανήλθε στη δυνατότητά της να χρησιμοποιήσει αυτούς τους πόρους.
Η δεύτερη διάσταση ήταν ότι προσπαθούσαμε και προσπαθούμε να λύσουμε αυτή τη δυσαναλογία πόρων ανάμεσα στις δεσμεύσεις τα 4,5 περίπου δις και το 1,2 δις επαναξιολογώντας δυνατότητες που υπάρχουν, είτε για να περάσουν σε άλλη μορφή κινήτρων φορολογικών για παράδειγμα, κάποιες από αυτές τις επενδύσεις, ή αναζητώντας επιπρόσθετους πόρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμένου να στηριχθεί αυτό το κενό.
Το τρίτο πράγμα που κάναμε ήταν ότι αποτρέψαμε περαιτέρω παρατάσεις των παλιών νόμων, το οποίο ήταν μια πρακτική η οποία αναπαρήγαγε το πρόβλημα. Όπως ξέρετε οι δυο παλιοί Αναπτυξιακοί Νόμοι έπαιρναν διαδοχικές παρατάσεις έχοντας φτάσει πλέον σε πλήρες αδιέξοδο και στη θέση των παρατάσεων θέσαμε σε διαβούλευση το νέο Αναπτυξιακό Νόμο που προτείνουμε, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διαβούλευση και ο οποίος πρόθεσή μας ήταν –δεν ολοκληρώθηκε ακόμη, γιατί έχει άλλα δυο στάδια και μετά τη διαβούλευση- να έχουμε ένα νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Υπολογίζαμε περίπου τον Οκτώβρη ότι μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
Ο δεύτερος άξονας, η δεύτερη θεματική, αφορά τα ΕΣΠΑ. Υπενθυμίζω ότι το έτος 2015 ήταν ένα μεταβατικό έτος, το οποίο πρώτον έπρεπε να κλείσει το παλιό πρόγραμμα το 2007-2014 μέχρι 31/12. Δεύτερον έπρεπε να ξεκινήσει το καινούργιο πρόγραμμα το 2014-2020 με αφετηρία την 1η Ιουλίου και ενόψει αυτού του μεταβατικού σταδίου, έπρεπε να εξασφαλίσουμε πρώτον την πλήρη ει δυνατόν απορρόφηση των πόρων του παλιού ΕΣΠΑ και ταυτόχρονα να ξεκινήσει ομαλά ο σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ και να εξασφαλίσει την πιο ομαλή χρηματοδότηση.
Για το παλιό ΕΣΠΑ κάναμε τρία πράγματα. Χωρίσαμε δηλαδή όλα τα έργα του παλιού ΕΣΠΑ σε τρεις κατηγορίες:
1. Σε αυτά που θα ολοκληρωθούν εντός του ’15,
2. σε αυτά τα οποία θα συνεχίσουν και μπορούν να συνεχίσουν στο επόμενο ΕΣΠΑ,
3. σε αυτά που έπρεπε να απενταχτούν. Διότι δεν θα ολοκληρώνονταν μέσα στην περίοδο αυτή και δεύτερον δεν μπορούσαν να συνεχίσουν στο επόμενο.
Αυτή η τρίτη κατηγορία προέκυπτε και από ένα απλό γεγονός ότι τα περισσότερα προγράμματα είχαν πολύ υψηλό ποσοστό overbooking, δηλαδή για 100 € ήταν ενταγμένα έργα 140, 160, 120 σε ορισμένες περιπτώσεις. Άρα εκ των πραγμάτων ήταν αναγκαστικό και για λόγους overbooking.
Το δεύτερο που επιχειρήσαμε να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε την πλήρη απορροφητικότητα. Ήδη τα περισσότερα προγράμματα με εξαίρεση δύο, την «Ψηφιακή Σύγκλιση» και το περιβαλλοντικό, όλα τα άλλα προγράμματα τρέχουν με απορροφητικότητες περίπου 90% άρα έχουν πολύ υψηλή απορροφητικότητα.
Το τρίτο που επιδιώξαμε είναι να γίνει ει δυνατό όσο πιο ομαλή χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση όπως ξέρετε επηρεάστηκε από τη συγκυρία των τριών τελευταίων μηνών, εντούτοις από την 1η Αυγούστου και με δεδομένη τη βελτίωση της ρευστότητας στην οικονομία και τη διαθεσιμότητα πόρων στην Τράπεζα της Ελλάδος, έχουμε καταφέρει να έχουμε από την 1η Αυγούστου απορροφητικότητα για το ΕΣΠΑ, δηλαδή παίρνουμε χρήματα από την Τράπεζα της Ελλάδος με ρυθμό 10 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα, το οποίο με λογικούς ρυθμούς τις επόμενες 40 μέρες, μέχρι τις 10 Σεπτέμβρη περίπου, θα έχει υποκαταστήσει πλήρως την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ με τους πόρους που είχαμε τους προηγούμενους τρεις μήνες.
Τελευταίο σημείο και πολύ σημαντικό είναι η πρωτοβουλία που έγινε από κοινού με την Κομισιόν και η οποία επικυρώθηκε στη συνάντηση που είχαμε στις Βρυξέλλες με τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν τον κ. Ντομπρόβσκις και τους αρμόδιους Επιτρόπους. Το γνωρίζετε, αφορά δυο θέματα:
1. Την υποκατάσταση του 5% της εθνικής συμμετοχής από ευρωπαϊκούς πόρους.
2. Το διπλασιασμό της προκαταβολής για το νέο ΕΣΠΑ από 7 σε 14%.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η προκαταβολή του νέου ΕΣΠΑ που γίνεται με την έναρξη κάθε προγράμματος και άρα είναι πόροι που λογικά θα εισρεύσουν μέσα στο ’15 αρχές του ’16 το αργότερο, περίπου από 1,4 δις γίνονται 2,8 δις, το οποίο αποτελεί μια τεράστια ώθηση για την έναρξη του νέου ΕΣΠΑ.
Αυτή η απόφαση και για τα δυο θέματα θα επικυρωθεί στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι γίνεται κατ’ εξαίρεση των κανονισμών στις 3 Σεπτεμβρίου.
Το τελευταίο θέμα που αφορούσε τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ είναι η αναζήτηση και η επιτυχής αναζήτηση αφού το καταφέραμε, είναι να υπάρξει έκτακτος νέος δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση ορισμένων κατηγοριών έργων, τα οποία δεν μπορούν να συνεχίσουν την επόμενη περίοδο. Αναφέρομαι στα μεγάλα οδικά έργα για παράδειγμα, όπου εξασφαλίστηκε νέος επιπρόσθετος δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Ο τρίτος άξονας είναι τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, που δεν υπήρχαν και που τα αναζητήσαμε προκειμένου να υπάρξουν επιπρόσθετοι πόροι διαθέσιμοι στην ελληνική οικονομία. Εκεί κάναμε δυο βασικά πράγματα. Το πρώτο είναι η ενεργοποίηση της EBRD της Αναπτυξιακής Τράπεζας δηλαδή η οποία λειτουργούσε κατά κανόνα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Μάιο του ’15 υπογράψαμε συμφωνία με την EBRD να δραστηριοποιηθεί και στην Ελλάδα για την περίοδο 2015-2020 χρησιμοποιώντας μάλιστα την Ελλάδα με συμφωνία έδρας, ανοίγοντας δηλαδή και γραφείο στην Ελλάδα και με στόχο κατά μέσο όρο τη διαθεσιμότητα περίπου 3 δις για τη χρηματοδότηση πρωτίστως μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Επίσης το Μάιο του ’15 μετά από αίτημα της Ελληνικής Κυβέρνησης αποφασίστηκε από το διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης τον IFC της Παγκόσμιας Τράπεζας η επαναδραστηριοποίησή της στην Ελλάδα.
Τέλος η Ελλάδα συμμετέχει όπως ξέρετε στην Παρευξείνια Αναπτυξιακή Τράπεζα. Διασφαλίσαμε στην τελευταία Συνέλευση μια σημαντική αύξηση της συμμετοχής της Ελλάδας στο δανεισμό που κάνει η Τράπεζα και στην κατανομή που έχει ανάμεσα σε διάφορες χώρες που συμμετέχουν σε αυτήν.
Τέλος και ίσως το πιο σημαντικό είναι η προετοιμασία που γίνεται για τη συμμετοχή της χώρας στο σχέδιο Γιούνκερ. Αυτό όπως ξέρετε είναι μια νέα χρηματοδότηση ύψους περίπου 60 δις, δεν έχει κατανομή ανά χώρα, εντούτοις αποτελεί ένα νέο πεδίο, το οποίο ο βασικός του μηχανισμός είναι η δυνατότητα μέσω εγγυητικών μηχανισμών και διασφάλισης ενδιάμεσων Οργανισμών, να υπάρχει χαμηλότοκος δανεισμός για έργα κυρίως στον ιδιωτικό τομέα και κατά δεύτερον σε κοινά προγράμματα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Ο τέταρτος τομέας αφορά το εμπόριο και τις δραστηριότητες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Υπενθυμίζω εδώ ότι έργο αυτής της Γραμματείας ανάμεσα στα άλλα είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που αφορά τη νομοθεσία για την ενοποίηση όλου του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες αγαθών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων, το οποίο έχει δεσμευτεί η χώρα ότι θα ολοκληρώσει μέχρι το Δεκέμβριο του ’15.
Υπάρχει ένα ευρύ πεδίο χρησιμοποίησης ηλεκτρονικών μέσων για την ολοκλήρωση και ταυτόχρονα υπήρξαν πρωτοβουλίες που αφορούν πρωτίστως τα θέματα κατ' εξοχήν αρμοδιότητας της Γραμματείας που είναι ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης, που αφορά το σύνολο των λαϊκών υπαίθριων και αγορών χωρίς μεσάζοντες. Ένα νέο πλαίσιο για τα Επιμελητήρια, το οποίο θα αναβαθμίσει το ρόλο τους και μια σειρά από άλλες νομοθετικές πρωτοβουλίες που είναι σε ώριμο στάδιο.
Επιτρέψτε μου να επισημάνω ένα σημείο, διότι ήταν πολύ σημαντικό και προέκυψε μετά την επιβολή των capital controls και αφορά την ομαλή ροή των εισαγωγών στη χώρα. Συμμετείχαμε δραστήρια στην κοινή προσπάθεια της Κυβέρνησης και της Τράπεζας της Ελλάδος προκειμένου να υπάρξει ο ελάχιστος δυνατός αντίκτυπος στην ομαλή ροή εισαγωγών στην ελληνική οικονομία και ταυτόχρονα να υπάρξει ικανοποιητικός έλεγχος στην αγορά, προκειμένου να αποτραπούν οποιασδήποτε μορφής κερδοσκοπικά φαινόμενα.
Νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι χειρισμοί αυτοί συνολικά, αναφέρομαι δηλαδή στη γρήγορη υποκατάσταση της κεντρικής Αρχής αδειοδότησης από την επιστροφή στο τραπεζικό σύστημα του μεγάλου όγκου των εισαγωγών μέχρι 150.000 ημερησίως για κάθε επιχείρηση, είχαμε μια σύντομη ομαλοποίηση όλου του συστήματος των εισαγωγών και διατήρηση της κεντρικής διαδικασίας αδειοδότησης για μεγάλες εισαγωγές αποκλειστικά.
Αυτό διευκόλυνε πάρα πολύ τη διαδικασία, σχεδόν την είχε αυτοματοποιήσει στις Τράπεζες με πολύ ελάχιστη καθυστέρηση και ταυτόχρονα δημιουργεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο το επόμενο φθινόπωρο δεν θα υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα.
Το πέμπτο θέμα αφορά την ολοκλήρωση και την ομαλή πορεία των ΣΔΙΤ τα οποία ήταν εν εξελίξει ως προγράμματα. Εκεί προχωρήσαμε τα προγράμματα όπως είχαν σχεδιαστεί, περιλαμβάνουν μια σειρά από δραστηριότητες, αφορούν κοινωνικές υποδομές, σχολεία στην Αττική, ηλεκτρονικό εισιτήριο και πολλά άλλα προγράμματα, είναι περίπου 1 δις, την ανακύκλωση απορριμμάτων στη δυτική Μακεδονία και μερικά άλλα προγράμματα τα οποία ολοκληρώθηκαν ή ολοκληρώνονται κατά την εξέλιξη αυτή.
Το τελευταίο θέμα που θα ήθελα, το έκτο θέμα αφορά τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Υπενθυμίζω ότι το Υπουργείο συμμετείχε και στις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις μια και ήταν κατ' εξοχήν θέμα των συζητήσεων στις Βρυξέλλες από την αρχή των διαπραγματεύσεων.
Συμμετείχαμε από την αρχή ενεργά σε αυτή τη διαδικασία, αναλάβαμε ένα συντονιστικό ρόλο κατά το τελευταίο στάδιο της συζήτησης, από κοινού με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, την Τράπεζα της Ελλάδος κι άλλους εμπλεκόμενους φορείς. συγκροτήσαμε μια κοινή Επιτροπή, αναθέσαμε και ολοκληρώθηκε μια μελέτη που αφορά αυτό το θέμα από μια εταιρεία μελετών και ταυτόχρονα συγκροτήσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων με διάφορες πλευρές, που επικεντρώνεται στη χρήση των υπαρχόντων νόμων Κατσέλη και άλλους, την ενεργοποίηση νέων και την αναζήτηση νέων εργαλείων που δεν υπήρχαν.
Αυτό όπως ξέρετε έγινε αντικείμενο διαπραγμάτευσης και στην τελική εκδοχή του τρίτου προγράμματος. Έχει καθοριστεί ένα πλαίσιο και με βάση αυτό το πλαίσιο έχουν γίνει τα πρώτα βήματα, αυτά που έγιναν και ψηφίστηκαν αναφορικά με το Νόμο Κατσέλη, δηλαδή δυνατότητα να εντάσσονται και τα χρέη προς την Εφορία σε ένα υπερχρεωμένο νοικοκυριό, ίδρυση νέων υποστηρικτικών δομών υπέρ των δανειοληπτών (30 Κέντρα σε όλη την Ελλάδα) και μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες που πήραμε.
Αυτό είναι μόνο το ένα κομμάτι, το όλο θέμα έχει ακόμη αρκετή διαδικασία προκειμένου να υλοποιηθεί στο σύνολό του. Το πλαίσιο το οποίο αποφασίστηκε θα έχει και νέο κύκλο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, πριν αυτό οριστικοποιηθεί.
Μπαίνω στο τελευταίο θέμα που αφορά τις τρέχουσες εξελίξεις. Είναι ιδιαίτερη σημασία να υπάρχει η αίσθηση ότι τα επίμαχα θέματα από όλη αυτή την δραστηριότητα στους έξι αυτούς τομείς και πρέπει να είναι σαφές προς όλους, είναι τρία τέσσερα θέματα αιχμής, τα οποία στη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων και των εκλογών, πρέπει να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία τους.
Πρώτα απ' όλα το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ επαναλαμβάνω από την 1η Αυγούστου έχει πολύ ικανοποιητικό ρυθμό χρηματοδότησης, λόγω της βελτίωσης των συνθηκών. Αυτό θα συνεχιστεί και πρέπει να συνεχιστεί, προκειμένου να μην υπάρξει οποιαδήποτε καθυστέρηση σε οποιοδήποτε έργο σε ολόκληρη τη χώρα.
Επαναλαμβάνω ότι με τα χρηματοδοτικά δεδομένα που έχει το ΕΣΠΑ, αναφέρομαι στις προκαταβολές, στο διπλασιασμό στην εθνική συμμετοχή και στην υπερεπάρκεια πόρων για το τελευταίο τρίμηνο του ’15, έχει ιδιαίτερη σημασία η εκτέλεση των έργων να συνεχιστεί χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση και αναφέρομαι και στα μικρά και στα μεσαία και στα μεγάλα έργα και στα περιφερειακά και στα τομεακά. Άρα πρώτη προτεραιότητα είναι να συνεχίσει ομαλά αυτή η διαδικασία.
Το δεύτερο θέμα αιχμής αφορά την ίδια τη διαδικασία ομαλής ροής εισαγωγών-εξαγωγών στη χώρα και αυτό επαναλαμβάνω είναι υψίστης σημασίας να μην υπάρξει οποιαδήποτε αρρυθμία στον τομέα αυτό. Νομίζω ότι η επάρκεια των υπηρεσιών και των θεσμών που ασχολούνται εντός του Υπουργείου με αυτά τα θέματα διασφαλίζει ότι και στις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξει μια πολύ ομαλή συνέχεια στο συγκεκριμένο θέμα.
Θα σταματήσω και να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας, δύο είπα και έχω και άλλα δύο που θα τα πούμε στη συνέχεια. Είναι οι δημόσιες προμήθειες που πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο της Επιτροπής μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν σε σχέση με την εφαρμοστική λειτουργία των κόκκινων δανείων και ούτω καθεξής.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούμε. Αν δε θέλει κάποιος άλλος από τους Γενικούς και τους Ειδικούς Γραμματείς να τοποθετηθεί να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις. Ο κ. Χαροντάκης από το Βήμα έχει το λόγο.
Δ. ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ («ΒΗΜΑ»): Κύριε Υπουργέ, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ορισμένες διευκρινίσεις όχι τόσο για τον απολογισμό τον οποίο κάνατε, όσο για θέματα τα οποία ψηφίστηκαν στο τελευταίο μνημόνιο και αφορούν ή τη συναρμοδιότητα ή αρμοδιότητα δική σας, διότι υπάρχει μία ασάφεια.
Το toolkit 1, η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, η πρώτη εργαλειοθήκη, η εργαλειοθήκη Χατζηδάκη για να είμαι και λίγο πιο σαφής, που περιλαμβάνει μέσα το γάλα, αρτοποιία, αυτά ψηφίστηκαν από τη Βουλή. Πότε έχουν εφαρμογή; Χρειάζεται κάποια νομοθετική ρύθμιση, κάποια υπουργική απόφαση ή μπορούν από την επόμενη μέρα από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ να τεθούν σε εφαρμογή; Ευχαριστώ.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτά είναι συναρμοδιότητα όπως ξέρετε, γιατί η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανήκει πλέον σε άλλο Υπουργείο, άρα κάποια από αυτά είναι αποκλειστικά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Η γνώμη μου είναι ότι κατά περίπτωση χρειάζονται κάποια επιπρόσθετα, υπουργικές αποφάσεις για παράδειγμα και σε ορισμένα θέματα δε χρειάζεται.
Δ. ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ («ΒΗΜΑ»): Στο γάλα χρειάζεται;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Στο γάλα χρειάζεται.
Δ. ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ («ΒΗΜΑ»): Και υπάρχει χρονικό περιθώριο ως το Δεκέμβριο;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Βεβαίως, μέχρι το Δεκέμβρη ή Οκτώβρη λογικά, Οκτώβρη. Άρα έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε.
Χ. ΚΟΛΩΝΑΣ («ΕΘΝΟΣ»): Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Είδα στον απολογισμό σας ότι αναφερθήκατε στο έργο που κάνατε εκτός του νέου μνημονίου, αυτά που δεν συμπεριλαμβάνονται στο μνημόνιο. Αυτά που συμπεριλαμβάνονται στο μνημόνιο δεν αφορούν τον απολογισμό του έργου σας;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Νομίζω ότι τα θέματα του Υπουργείου που εμπλέκονται με το μνημόνιο ήταν ουσιαστικά τα κόκκινα δάνεια που αποτελούσαν μέρος και επαναλαμβάνω ότι είχαμε μια εμπλοκή ως συναρμοδιότητα για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων και των προϊόντων, δεν είναι πλέον αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου μας. Και άρα δεν υπήρχε κάτι το οποίο να αφορά αυτό καθ΄ εαυτό το έργο του Υπουργείου το οποίο να ενεπλάκη σε αυτή τη συζήτηση.
Χ. ΚΟΛΩΝΑΣ («ΕΘΝΟΣ»): (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δε νομίζω, νομίζω ότι είναι σαφές ότι οι κύριες δραστηριότητες, δηλαδή το σύστημα δημοσίων προμηθειών υπάρχει ως δέσμευση, αλλά υπάρχει και ανεξάρτητα νομίζω. Απλώς ενεγράφη και στο τρίτο πρόγραμμα ως δέσμευση, άρα δε θεωρώ ότι υπήρξε κάποια θεματική που δεν αναφέρθηκα.
Σ. ΖΗΣΙΜΟΥ («ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»): Κύριε Υπουργέ, μπορείτε να μας πείτε ακριβώς ποιο είναι το υπολειπόμενο ποσό στο πλαίσιο του τρέχοντος ΕΣΠΑ που θα πρέπει να καλυφθεί ώστε να έχουμε 100% απορρόφηση; Και στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν πρόκειται να υπάρξει η απορρόφηση στο 100% θα αιτηθούμε παράταση;
Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα, θα απαντήσω στην ερώτησή σας χωρίς να δώσω νούμερο, απλώς να εξηγήσω ακριβώς ποια είναι η διαδικασία.
Αυτή τη στιγμή όλα τα προγράμματα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2007-2013 βρίσκονται σε μια διαδικασία αναθεώρησης και εξυγίανσης των προγραμμάτων βάσει συγκεκριμένων κανόνων και βάσει μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι νέες ρυθμίσεις, οι οποίες μετά από διαπραγμάτευση του Υπουργείου με την Επιτροπή όπως είπε και ο κ. Υπουργός προωθούνται προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς ψήφιση.
Αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται 30 Σεπτέμβρη, όταν και πρέπει να υποβληθούν τα νέα προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τότε θα έχουμε και την πλήρη εικόνα των ποσών τα οποία απαιτούνται για το κλείσιμο των προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση το σενάριο το οποίο εμείς τρέχουμε βάσει αυτών των νέων ρυθμίσεων είναι ότι το κλείσιμο των προγραμμάτων μέχρι τέλους του 2015 θα διασφαλίσει ότι δε θα χαθούν καθόλου κοινοτικοί πόροι που προβλέπονται για τη χώρα μας για την περίοδο 2007-2013.
Αυτός είναι ο στόχος, πάνω σε αυτό το στόχο δουλεύουμε και η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, η πλήρης εικόνα όπως είπα θα είναι διαθέσιμη στο τέλος Σεπτέμβρη, δείχνει ότι ο στόχος αυτός είναι απόλυτα επιτεύξιμος.
Σ. ΖΗΣΙΜΟΥ («ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»): (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Το σύνολο του προγράμματος είναι αυτό που έχει ήδη από την αρχή του προγράμματος εγκριθεί, περί τα 20 δις. Για το 2007-2013, για το 2007-2013 δε ρωτάτε; Ναι, αυτό έχει να κάνει όμως με τα εγκεκριμένα προγράμματα, τα οποία είχαν εγκριθεί από την αρχή της προγραμματικής περιόδου.
Επ΄ αυτού μιλάμε, δεν υπάρχουν αναθεωρήσεις επί των κονδυλίων των προγραμμάτων. Το ζητούμενο είναι πως θα γίνει η απορρόφηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με έργα τα οποία μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του χρόνου, ούτως ώστε να μην υπάρξει απώλεια πόρων.
Σ. ΖΗΣΙΜΟΥ («ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»): Γι΄ αυτά τα 2 δις για τα οποία υπήρχε ένα πρόβλημα, δηλαδή υπήρξαν κάποιες αναφορές ότι υπήρχε κίνδυνος να χαθούν κάπου 2 δις, γι΄ αυτά μιλάτε τώρα; Δηλαδή για εκκρεμότητες από προγράμματα που θα οδηγούσαν σε απώλεια;
Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Σε τι αναφέρεστε; Να χαθούν 2 δις από πού ακριβώς;
Σ. ΖΗΣΙΜΟΥ («ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»): Από κοινοτικά κονδύλια που θα έπρεπε να απορροφηθούν και αν δεν απορροφηθούν ως το τέλος του χρόνου τότε χάνονται.
Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα, η διαδικασία εξυγίανσης των προγραμμάτων κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση, στο να μην χαθούν καθόλου.
Σ. ΖΗΣΙΜΟΥ («ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»): Μιλάμε για την αρχή;
Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Μιλάμε για τα κονδύλια τα οποία εκκρεμούν ως είσπραξη από τη χώρα αν θέλετε για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων, στα οποία θα πρέπει να υπάρξει αυτή η εξυγίανση αναθεώρησης των προγραμμάτων, για να μη χαθούν αυτά τα κονδύλια. Το ποσό που αναφέρατε είναι περίπου ακριβές, αλλά ο στόχος και η δουλειά η οποία γίνεται όλο αυτό το τελευταίο διάστημα είναι ακριβώς για να μην υπάρξει αυτή η απώλεια πόρων.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σε ποιους τομείς εντοπίζετε τα προβλήματα μη απορρόφησης;
Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Κοιτάξτε, επειδή και την προηγούμενη περίοδο αναπτύχθηκε μία φιλολογία σχετικά με τα υψηλά ποσοστά απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ, θα πρέπει να είναι σαφές ότι πέρα από τα ζητήματα τα οποία τα έθεσε ο κ. Υπουργός σε σχέση με την υπερδέσμευση κι εμείς έχουμε εντοπίσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις κακό σχεδιασμό των προγραμμάτων, υπάρχουν και προγράμματα τα οποία τρέχουν με πολύ διαφορετικές ταχύτητες.
Αναφέρθηκε και πριν για το πρόγραμμα της ψηφιακής σύγκλησης και το πρόγραμμα του περιβάλλοντος, τα οποία έχουν πολύ χαμηλότερους βαθμούς απορρόφησης σε σχέση με άλλα προγράμματα τα οποία εμφανίζουν πολύ υψηλότερους δείκτες απορρόφησης.
Και μάλιστα όταν αναφέρομαι σε κακό σχεδιασμό κι αυτό θα πρέπει να είναι σαφές και θέλω κι εγώ να είμαι συγκεκριμένος, για παράδειγμα για το πρόγραμμα του περιβάλλοντος -η κυρία… που είναι Ειδική Γραμματέας και υπεύθυνη διαχείρισης των προγραμμάτων μπορεί να πει και πολύ περισσότερα πράγματα από μένα πάνω σε αυτό.
Για το πρόγραμμα του περιβάλλοντος είχαμε εντάξεις οι οποίες έφταναν στο 180% του προγράμματος, κάποια στιγμή πέσανε από το 180 και αυτή τη στιγμή έχει το πρόγραμμα απορροφητικότητα γύρω στο 78% αν δεν κάνω λάθος. Αυτά είναι δείγματα κακού σχεδιασμού προγραμμάτων. Εντάσσονταν έργα χωρίς ούτε οι πόροι να έχουν εξευρεθεί, ούτε τα έργα αυτά να είναι τέτοια τα οποία να μπορούν να φέρουν απορρόφηση.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Πριν προχωρήσουμε, υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να κάνει ερώτηση σχετικά με το ΕΣΠΑ;
Ε. ΤΖΩΡΤΖΗ («ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»): Ναι να ρωτήσω εγώ, αναφερθήκατε σε αυτά που θα ολοκληρωθούν εντός του 2015 θα συνεχίζουν στο νέο και θα απενταχθούν.
Επειδή υπάρχει ένας φόβος ότι αυτά που τελικά θα μεταφερθούν είτε με τη μορφή γέφυρας, είτε με τη μορφή facing θα καλύψουν έναν πολύ μεγάλο προϋπολογισμό του νέου ΕΣΠΑ, έχετε κάποια εικόνα ποια αυτή η κατανομή εν πάση περιπτώσει και για τι τάξης ποσό μιλάμε γι’ αυτές τις δύο κατηγορίες;
Επίσης πόσα θα απενταχθούν; Όχι σε αριθμό, εννοώ τι ύψους προϋπολογισμού έργων; Και βγήκαν και σήμερα τα στοιχεία των προϋπολογισμών που δείχνουν μια πολύ μεγάλη υστέρηση στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ένα έλλειμμα 1,4 δις από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και το εθνικό το οποίο είναι βεβαίως πολύ μικρό. Μπορείτε να εκτιμήσετε αν θα πιάσουμε το στόχο που περιγράφετε στον προϋπολογισμό για το κομμάτι του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων; Ευχαριστώ.
Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπα και πριν αυτή τη στιγμή αυτή η διαδικασία εξυγίανσης των προγραμμάτων είναι σε εξέλιξη. Έχει δημοσιευτεί ένας ενδεικτικός κατάλογος, αλλά επειδή ακριβώς δεν έχει οριστικοποιηθεί αυτή η αναθεώρηση των προγραμμάτων δεν μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή τα πλήρη στοιχεία.
Σε κάθε περίπτωση εμείς αυτό που σχεδιάζουμε και στοχεύουμε, είναι μία διαδικασία αναθεώρησης η οποία θα έχει ένα διπλό στόχο: από τη μία αφ' ενός να επιβαρύνει κατά το λιγότερο δυνατό τα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου, όπως είπατε κι εσείς πολύ σωστά υπάρχει ο κίνδυνος ένα πολύ σημαντικό μέρος των προγραμμάτων της νέας περιόδου να δεσμευτεί ήδη από τα έργα τα οποία θα μεταφερθούν από την τρέχουσα περίοδο. Άρα αυτή είναι μια πρώτη άσκηση που θα κάνουμε σε αυτή τη διαδικασία εντάσσεται και η λογική της απένταξης έργων, τα οποία δεν θα ολοκληρωθούν.
Και βεβαίως το δεύτερο σκέλος αυτού του στόχου, έχει να κάνει με την προσπάθεια της μικρότερης δυνατής επιβάρυνσης και της εθνικής συμμετοχής, του κρατικού προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2016. Και σε αυτή την κατεύθυνση επίσης για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες οι οποίες έτσι κι αλλιώς θα προκύψουν μετά την αναθεώρηση των προγραμμάτων για κάλυψη δηλαδή μέσω εθνικών πόρων, των έργων τα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο 2016, είμαστε σε συζητήσεις και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να προχωρήσουμε -και νομίζουμε ότι θα καταλήξουν αυτές οι συζητήσεις πάρα πολύ σύντομα- σε επιπλέον δανεισμό, για να καλύψουμε αυτό το σκέλος της εθνικής συμμετοχής για το 2016.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μια ερώτηση διευκρινιστική και συγνώμη αν γίνομαι κουραστική. Με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 1,3 εκατομμύρια που έχουμε αναφέρει είναι αυτοκινητόδρομοι, ή είναι προκαταβολή για το νέο;
Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Θα το διευκρινίσουμε αυτό. Με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπήρχε ένα δάνειο για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2007-2013 ύψους 2 δισεκατομμυρίων το οποίο έχει ήδη καλυφθεί. Στο δάνειο αυτό, μετά από διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχουμε προχωρήσει στην πρόσθεση ενός επιπλέον ποσού, 50 εκατομμυρίων, το οποίο θα μας βοηθήσει να καλύψουμε τρέχουσες ανάγκες ρευστότητας.
Επιπρόσθετα σε αυτό έχουμε το δάνειο του 1 δισεκατομμυρίου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 στο οποίο επίσης συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η προκαταβολή η οποία έτσι κι αλλιώς προβλεπόταν γι' αυτό το δάνειο 15% να αυξηθεί σε 30% άρα 300 εκατομμύρια, η οποία θα είναι διαθέσιμη αμέσως με την υπογραφή άμεσα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Ήδη εμείς τις τελευταίες μέρες αποστείλαμε και τα τελευταία σχόλια του Υπουργείου ως προς τη δανειακή σύμβαση, απομένουν μόνο οι υπογραφές για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και να εκταμιευτούν αυτά τα χρήματα, τα οποία αποτελούν μια πάρα πολύ σημαντική ένεση ρευστότητας τις αμέσως προσεχείς ημέρες, δηλαδή 300 από την προκαταβολή του νέου δανείου του 2014-2020, συν 50 από την «ουρά» του δανείου της περιόδου 2007-2013 τα οποία προσθέσαμε στα ήδη υπάρχοντα. Άρα αυτά 450 εκατομμύρια στα οποία αναφέρεστε.
Οι αυτοκινητόδρομοι έχουν ξεχωριστό δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αύριο μάλιστα είναι η προγραμματισμένη και μια σύσκεψη με την ΕΤΕΠ γι' αυτό το θέμα. Τα 240 είναι αυτά τα οποία τρέχουν άμεσα. Είναι ξεχωριστή δανειακή σύμβαση η οποία τρέχει, ανεξάρτητα από τις δανειακές συμβάσεις του τρέχοντος και του επόμενου ΕΣΠΑ.
Μ. ΤΑΝΑΣ («ΔΗΜΟΣ»): Βλέπω στους στόχους της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ ότι βραχυπρόθεσμα θα αποκατασταθεί πλήρως η ροή πληρωμών για το προηγούμενο πρόγραμμα. Μεσοπρόθεσμα θα εξασφαλιστεί στη συνέχεια η υλοποίηση κρίσιμων έργων της προηγούμενης περιόδου. Και μόνο σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, μικρά και μεσαία χρήσιμα έργα.
Ήδη έχουν παρέλθει τα δυο από τα επτά χρόνια του προγράμματος και υποτίθεται ότι το πρόγραμμα ήταν εμπροσθοβαρές, πότε προσδιορίζετε αυτό το μακροπρόθεσμο για νέα έργα;
Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Συγνώμη, διευκρινίστε μου τι εννοείτε έχουν παρέλθει τα δυο από τα επτά έτη του προγράμματος; Το πρόγραμμα τώρα ξεκινάει.
Μ. ΤΑΝΑΣ: Το πρόγραμμα 2014-2020.
Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Το πρόγραμμα 2014-2020 όπως γνωρίζετε, ξεκινάει τώρα.
Μ. ΤΑΝΑΣ: Το 2015, έστω.
Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Όχι, δεν είναι «έστω». Να το διευκρινίσουμε αυτό αν θέλετε γιατί ξεκινάει τώρα το πρόγραμμα.
Μ. ΤΑΝΑΣ: Το μακροπρόθεσμο πως το προσδιορίζετε και συμπληρωματικό πάνω σε αυτό, αν έχει προγραμματιστεί κάποια δράση ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σε ποιο χρονικό ορίζοντα.
Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Να απαντήσουμε σε όλα αυτά πρώτα απ' όλα για να διευκρινίσουμε και προς τους υπόλοιπους παριστάμενους για να γνωρίζουν όλοι περί τίνος πρόκειται. Μιλάτε για μια ανακοίνωση την οποία έβγαλε η Γενική Γραμματεία στις 5 Αυγούστου, σε αυτό αναφέρεστε. Έτσι δεν είναι; Απλώς είναι μια ανακοίνωση η οποία έχει ήδη βγει από τις 5 Αυγούστου, η οποία ακριβώς θέτει τους στόχους στις διαφορετικές χρονικές κλίμακες, ως στόχος της Γενικής Γραμματείας.
Νομίζω σε ό,τι έχει να κάνει με το βραχυπρόθεσμο σκέλος ήδη συζητήσαμε ποιοι είναι οι στόχοι και είναι νομίζω σαφές. Σε σχέση τώρα με το μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο αυτό που λέτε τα χρήσιμα μικρά και μεσαία έργα, βεβαίως αυτή διαδικασία ξεκινάει από τώρα.
Να υπενθυμίσω, αν μου επιτρέπετε, ότι εν μέσω ενός γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο, τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν όλες οι Επιτροπές Παρακολούθησης όλων των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και σε αυτές έγινε η πρώτη εξειδίκευση των νέων προγραμμάτων.
Μέσα σε αυτή την εξειδίκευση, όπως θα δείτε, αν διαβάσετε το έντυπο της εξειδίκευσης, περιλαμβάνονται πάρα πολλές τέτοιες δράσεις. Αναφερθήκατε συγκεκριμένα στο ζήτημα της επιχειρηματικότητας, για το πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ είμαστε πλέον σε θέση να ανακοινώσουμε ότι υπάρχουν οι πρώτες τέσσερις δράσεις, οι οποίες αφορούν την επιχειρηματικότητα και οι προκηρύξεις γι' αυτές τις δράσεις θα δημοσιοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Νομίζω σας έχει μοιραστεί κιόλας η λίστα αυτών των δράσεων, δεν ξέρω αν έχει νόημα να τις παρουσιάσουμε.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Υπάρχουν στη λίστα, οπότε καλύτερα να προχωρήσουμε.
Π. ΤΟΥΜΑΣΗΣ («MEGA»): Κύριε Υπουργέ, δυο ερωτήσεις. Η μία αφορά στα κόκκινα δάνεια, γιατί αναφέρατε στην εισαγωγή που κάνατε ότι το θέμα έχει αρκετή διαδικασία, θα γίνει νέος κύκλος συζητήσεων και διαπραγματεύσεων. Οπότε τι να περιμένει ο κόσμος, ειδικά τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά στο αμέσως επόμενο διάστημα και τι θα γίνει με τους πλειστηριασμούς. Κάτι, για το οποίο είχατε δεσμευτεί αρχικά ως Κυβέρνηση και ως Υπουργείο, που τελικά δεν έχει καταφέρει να νομοθετηθεί.
Αυτό είναι το ένα κομμάτι και το δεύτερο, αν μπορούμε να έχουμε κάποια εκτίμηση για το πότε θα αρθούν τα capital controls, δηλαδή πότε θα υπάρξει μια στοιχειώδης ισορροπία στις συναλλαγές με τις Τράπεζες, ειδικά για τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όπως ξέρετε, όλο το σύστημα διαχείρισης το οποίο έχουμε προτείνει και έχει σαφή μέτρα, επαναλαμβάνω κάποια κομμάτια ψηφίστηκαν ήδη, που αφορούν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τα οποία δημιουργούν ένα βελτιωμένο πλαίσιο σε σχέση με το παρελθόν, είναι μέρος της συζήτησης διότι συναρτώνται από ένα δεύτερο θέμα το οποίο γνωρίζετε που είναι η ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών.
Και τα δυο λοιπόν αυτά θέματα αποτελούν προτεραιότητα και έχουν μεταφερθεί στη συζήτηση που θα επακολουθήσει όπως ξέρετε τον Οκτώβρη την πλήρη αποτύπωση της αξιολόγησης των Τραπεζών και την αποτύπωση των πραγματικών αναγκών ανακεφαλαιοποίησης. Άρα είναι δυο θέματα τα οποία συνδέονται.
Η Κυβέρνηση προφανώς έχει διασφαλίσει ότι δεν γίνονται πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας, μέχρι στιγμής δεν γίνονται. Και φτιάχνει τουλάχιστον στο σύνολο της στρατηγικής που έχουμε καταθέσει εμείς στις διαπραγματεύσεις, ένα πολύ ασφαλές πλαίσιο μέσα στο οποίο και προστατεύεται η πρώτη κατοικία και δεύτερον γίνεται η δικαιότερη δυνατή αναδιάρθρωση των δανείων με βάση το υπάρχον πλαίσιο.
Για τα capital controls. Η διαδικασία εφόσον βελτιώνεται συνεχώς η ρευστότητα, η στρατηγική είναι πάρα πολύ απλή. Συνεχής βελτίωση των ορίων μέσα στα οποία θα γίνεται ο αυτοματισμός, δηλαδή η βασική μας στρατηγική ήταν και παραμένει να αυξηθούν τα όρια που ικανοποιούνται από τις Τράπεζες, για να καλύπτουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων.
Απλοποίηση προκειμένου να επανέλθει πλήρως η εισροή εισαγωγών και η στήριξη των εξαγωγών. Υπενθυμίζω ότι στα θέματα της ναυτιλίας και του τουρισμού είναι περίπου πολύ ξεκάθαρα διατυπωμένα, άρα νομίζω ότι πετύχαμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στον τομέα αυτό και τα επόμενα βήματα είναι η συνεχής χαλάρωση των κριτηρίων.
Τώρα περιλαμβάνουμε με μεγαλύτερη ευκολία και τα φυσικά πρόσωπα για ποσά που καλύπτουν τις ανάγκες των φυσικών προσώπων, συν φοιτητών, συν άλλες δραστηριότητες. Άρα τα βήματα γίνονται ένα προς ένα, νομίζω προς την κατεύθυνση αυτή της πλήρους εξομάλυνσης.
Π. ΤΟΥΜΑΣΗΣ: Χρονικό διάστημα που μπορεί να επανέλθει η κανονικότητα;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τι εννοείτε; Να αρθούν τα capital controls;
Π. ΤΟΥΜΑΣΗΣ: Εκτίμηση;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σύντομα πάντως. Για να γίνω πιο ακριβής: πολύ σύντομα.
Γ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ («REUTERS»): Για τα εταιρικά δάνεια ήθελα να σας ρωτήσω. Μιλήσατε για τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά. Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για τα εταιρικά; Όπως ξέρετε είχαν κάποιες προσπάθειες από τις ελληνικές Τράπεζες να πουλήσουν τουλάχιστον κάποια από τα εταιρικά τους δάνεια, συγκεκριμένα η Πειραιώς με την KKR είχαν φτάσει σε κάποιο προχωρημένο σημείο, κλπ. αυτές οι προσπάθειες δεδομένου της ανακεφαλαιοποίησης των Τραπεζών ενδεχομένως να μπορούσαν να βοηθήσουν, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα των μετόχων των Τραπεζών στην ανακεφαλαιοποίηση ούτως ώστε να μην περάσει ακόμη μεγαλύτερο μέρος των Τραπεζών στο δημόσιο τομέα, στην επικείμενη ανακεφαλαιοποίηση.
Ποια είναι η θέση του Υπουργείο σας σε ό,τι αφορά τα εταιρικά δάνεια και σε ό,τι αφορά τις επικείμενες λύσεις πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει κάποια προσπάθεια αυτές οι συμφωνίες με τα ξένα Funds να έρθουν πάλι στο τραπέζι, ή να γίνει κάποια κακή Τράπεζα για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα δάνεια; Άμα υπάρχει θυγατρική Τράπεζα θα είναι σαν την Ιρλανδία μια ενοποιημένη οντότητα; Θα ήταν κακές Τράπεζες για κάθε ελληνική Τράπεζα; Ποια είναι η θέση σας για τα εταιρικά δάνεια; Ευχαριστώ.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Νομίζω ότι είναι σαφές σε όλους ότι εμείς αποτρέψαμε την ιδέα να δοθεί η λύση στα κόκκινα δάνεια μέσω αγοράς και δημιουργίας ενός παράλληλου συστήματος, παράλληλο ως προς το τραπεζικό σύστημα εννοώ, το οποίο θα διαχειριζόταν όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα με όρους αγοράς.
Αυτό το αποτρέψαμε, θεωρώντας και συνεχίζοντας να θεωρούμε ότι λόγω των τεράστιων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που έχει η διαχείριση των εταιρικών δανείων, πρέπει να γίνει με διάφορους εναλλακτικούς τρόπους, δεν δεσμευόμαστε σε κάποιον από αυτούς. Αναφέρατε έναν από αυτούς, τη δημιουργία δηλαδή ενός ενδιάμεσου φορέα ή bad bank ή κάποιας άλλης μορφής υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές ιδέες, η οποία θα μπορούσε και θα μπορέσει να αναδιαρθρώσει αυτά τα δάνεια παίρνοντας υπόψη πιο ισορροπημένα κριτήρια σε σχέση με τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις αυτών. Αυτή ήταν η μία πρόταση που θέσαμε στο τραπέζι και επαναλαμβάνω είναι μέρος των συζητήσεων.
Υπάρχουν κι άλλες λύσεις. Κάναμε αυτές τις αλλαγές που ήταν επιβεβλημένες στον Κώδικα προκειμένου να υπάρξει μια πιο ισορροπημένη αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Εκτιμώ ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια αυτή τη στιγμή ακόμη και εντός του τραπεζικού συστήματος να υπάρξουν σημαντικές πρωτοβουλίες εντός του τραπεζικού συστήματος εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης αυτών των δανείων με πιο ισορροπημένο τρόπο.
Γ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: Μια άλλη ερώτηση να σας κάνω για τα αεροδρόμια για το χρονικό ορίζοντα. Ξέρω ότι η Κυβέρνηση είναι απερχόμενη, έχετε κάποια ιδέα σε ό,τι αφορά την ιδιωτικοποίηση με την Fraport πως πάνε τα πράγματα;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Νομίζω ότι απέφυγα να θίξω θέματα άλλων τομέων. Κανονικά προχωράει η διαδικασία, τουλάχιστον αυτό λέει η συμφωνία, με τους θεσμούς. Η ιδιωτικοποίηση προφανώς είναι μέρος της συμφωνίας της 12ης Ιουλίου υπενθυμίζω σε επίπεδο Αρχηγών και υπάρχει και στο τρίτο πρόγραμμα στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.
Η Fraport δεν ξέρω αν θέτει θέμα, έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία είναι λίγο αμφίσημη. Πιθανό να υπάρχει θέμα αναζήτησης χρηματοδότησης από τη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά αυτά είναι θέματα που δεν έχουν κοινοποιηθεί. Αν βάλει θέμα μείωσης του τιμήματος, αυτό προφανώς θα θέσει θέμα μιας συνολικότερης επαναδιαπραγμάτευσης, που θα το δούμε. Αλλά δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη διαφορετική, επίσημα εννοώ, από αυτό το οποίο είναι δεδομένο ότι η ιδιωτικοποίηση προχωράει ακριβώς όπως βρίσκεται στη διαδικασία όπως έχει γίνει από διεθνή διαγωνισμό και θεωρητικά θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο του ’16.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Επιτρέπεται στο πλαίσιο του υπάρχοντος διαγωνισμού καινούργιο διαγωνισμό;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Διαγωνισμό δεν νομίζω.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δηλαδή η Fraport βγήκε πλειοδότης με μια συγκεκριμένη προσφορά. Αν αλλάξει η προσφορά της ή αν αλλάξουν βασικοί όροι του διαγωνισμού, μιλάμε και για ένα άλλο διαγωνισμό. Που σημαίνει θέμα παραμονής στο διαγωνισμό.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Συμφωνώ μαζί σας. Τους το διευκρίνισα αυτό, έβγαλε μια αμφίσημη ανακοίνωση αλλά αυτό πλέον εγείρει κάποιο άλλο θέμα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οχι, μετά τη συμφωνία.
Α. ΤΟΠΑΣ («ΣΚΑΪ»): Υπουργέ, κατ' αρχάς να σας πω καλή επιτυχία για τις εκλογές. Επίσης ήθελα να σας ρωτήσω μήπως έχετε αλλάξει άποψη σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε πριν ότι δεν θα κάνετε πολιτικά σχόλια; Ξέρετε, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, είστε κορυφαίος Υπουργός και ένα από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ίσως είναι λίγο οξύμωρο να λέτε ότι δεν θα κάνετε καθόλου πολιτικά σχόλια, ενώ είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αν αλλάξετε γνώμη, να μου το πείτε να κάνω μια ερώτηση!
Επίσης θέλω να σας ρωτήσω το εξής: σας άκουσα με έκπληξη να λέτε ότι υπάρχει ομαλή ροή εισαγωγών και εξαγωγών, και θέλω λίγο να μου το εξηγήσετε αυτό. Διότι για να εγκριθεί ένα αίτημα από μια Τράπεζα εισαγωγών, χρειάζονται τουλάχιστον 20 μέρες. Άρα πως υπάρχει ομαλή ροή;
Επίσης θέλω να μου πείτε αν προτίθεστε να ικανοποιήσετε το αίτημα που έχει ο εμπορικός κόσμος να μπορεί να γίνεται μια εισαγωγή έως 20.000 € δίχως έγκριση από τις Τράπεζες διότι το θεωρούν μείζονος σημασίας.
Και κάτι τελευταίο σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ που κακώς το ρωτάω τώρα, έπρεπε να το είχα ρωτήσει πριν αλλά το είχα ξεχάσει. Υπάρχουν εκατοντάδες έργα περιφερειακά, μικρά ως επί το πλείστον τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε απραξία ουσιαστικά. Οι εργολήπτες λένε ότι αδυνατούν να επιστρέψουν στα εργοτάξια, λόγω της ασφυκτικής κατάστασης που υπάρχει. Μπορείτε να δεσμευτείτε ότι αν είστε πάλι Κυβέρνηση μετά τις εκλογές δεν θα μείνει κανένα από αυτά τα έργα ημιτελές; Ευχαριστώ.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Νομίζω ότι με τη ροή που έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο έχει αντιστραφεί πολύ η πορεία αυτών των έργων, διότι έγιναν πληρωμές και έχουν επανεκκινήσει πολύ μεγάλο ποσοστό. Έχω κάνει διαδοχικές συναντήσεις και με την Ομοσπονδία των εργοληπτών και είχα και πολλές επαφές και στην Κρήτη και αλλού και υπάρχει ένα ικανοποιητικό πλαίσιο τώρα που έγιναν οι πρώτες πληρωμές και η πρόβλεψη είναι ότι θα συνεχίσουν, ότι θα προχωρήσει πολύ καλά.
Επαναλαμβάνω οι πληρωμές το μήνα Αύγουστο προσεγγίζουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Άρα έδωσαν μια τεράστια ώθηση.
Στις εισαγωγές και εξαγωγές. Τουλάχιστον τα στατιστικά στοιχεία τα δικά μου, μιλάνε για εγκρίσεις ανάμεσα στις επτά και στις δέκα μέρες. Όπως ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα διασφάλισης των εισαγωγών και των εξαγωγών, αναφορικά με το να αποτελέσουν μηχανισμό παράνομης εξαγωγής συναλλάγματος. Γι' αυτό και οι Τράπεζες είναι αναγκασμένες να ελέγχουν αν η συγκεκριμένη εισαγωγή για παράδειγμα, εμπίπτει στο ιστορικό της συγκεκριμένης εταιρείας και δεν αποκλίνει σημαντικά από αυτό.
Αυτό έχει μια γραφειοκρατική λειτουργία ολίγων ημερών, δυο τριών ημερών, αν είναι απόλυτα ενταγμένη εντός των εισαγωγών που έκανε τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, ή τους τρεις τελευταίους μήνες. Γίνεται πολύ αυτόματα, γίνεται μέσα σε επτά μέρες. Άρα μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις μόνο σε περίπτωση εισαγωγών που δεν είναι συνήθεις και είναι φυσιολογικό γιατί ταυτόχρονα εφόσον χαλαρώνουμε συνεχώς τα κριτήρια, πρέπει να διασφαλίζουμε ότι δεν θα υπάρχουν και παρενέργειες από αυτή την ομαλότητα και τη χαλάρωση.
Σε ορισμένες κατηγορίες εξαγωγών μπορεί να έχετε δίκιο, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν είναι κατ’ ανάγκη τόσο το χρηματοδοτικό, είναι λίγο τα γραφειοκρατικά που υπάρχουν στις εξαγωγές ειδικά. Έχω γίνει αποδέκτης ορισμένων παραπόνων που έχουν να κάνουν και με άλλες πτυχές της εξαγωγικής δραστηριότητας. Πάντως η γενική εικόνα τουλάχιστον στη συνεχή επαφή που έχω με τους θεσμούς, τους οργανωμένους θεσμούς των εισαγωγέων και των εξαγωγέων, δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο θέμα το οποίο να ζητάει επιπρόσθετη παρέμβαση σε επίπεδο διατάγματος από αυτά που βγάζουμε συνεχώς και αδιαλείπτως.
Άρα γι' αυτό επιμένω ότι φαίνεται ότι είναι ελεγχόμενη η κατάσταση απολύτως, διότι όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα συνήθως αυτό παραπέμπει στο να πάρουμε μια επιπρόσθετη απόφαση ή διευκρίνιση στη σειρά των διαταγμάτων που έχουμε βγάλει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
Υπάρχει αυτό το αίτημα που είπατε, των κάτω των 20.000 € το οποίο το θεωρώ θετικό και αυτό θα απαιτήσει μια επιπρόσθετη απόφαση. Πρόθεσή μας είναι να ικανοποιήσουμε, θεωρώ ότι είναι λογικό αίτημα.
Α. ΤΟΠΑΣ: Αν μου επιτρέπετε στο ίδιο θέμα επειδή είμαστε στον τομέα του εμπορίου. Βέβαια ο κ. Παπαδαράκης ίσως είναι ο καταλληλότερος να απαντήσει. Έχουν έρθει στο γραφείο τώρα τελευταία καταγγελίες για παράνομες δραστηριότητες σε ό,τι αφορά το εμπόριο, με το πρόσχημα του capital controls ιδιαίτερα στο θέμα των ροδακίνων στη βόρεια Ελλάδα, αλλά και εδώ που συνιστούν αν μη τι άλλο τουλάχιστον τεράστια φοροδιαφυγή, τεράστια μείωση εσόδων από φόρους.
Έχετε συνεννοηθεί με τους εμπόρους, από ό,τι γνωρίζω έχετε έρθει σε επαφή μαζί τους και από τη βόρεια Ελλάδα και από εδώ στην Αθήνα, υπάρχει πρόβλημα τεράστιο. Υπάρχει κάποια δράση από μέρους σας; Έχετε συνεννοηθεί με κάποιο άλλο Υπουργείο; Έχετε δει τι γίνεται με αυτό το θέμα;
Α. ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Το πρόβλημα της παράνομης διακίνησης προϊόντων είτε εντός της χώρας είτε εξαγωγικά, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα το οποίο δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με τα capital controls. Έχει να κάνει με γενικότερο τρόπο οργάνωσης του εμπορίου και το μηχανισμό διακίνησης των αγροτικών προϊόντων ιδιαίτερα των νωπών αγροτικών προϊόντων και γενικότερα των διατροφικών προϊόντων.
Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τέτοιου είδους παράνομη διακίνηση. Εμείς έχουμε ενεργοποιήσει στο μέγιστο την περίοδο ειδικά αυτή τους ελεγκτικούς εποπτικούς μηχανισμούς όχι μόνο της Γενικής Γραμματείας αλλά και των Υπηρεσιών Εμπορίου στις Περιφέρειες. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και έχουμε ακόμη με τις Περιφέρειες στο διάστημα αυτό σε ό,τι αφορά την εποπτεία της αγοράς και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό απαιτεί συνέργεια και με τα συναρμόδια Υπουργεία και ιδιαίτερα με το Υπουργείο Οικονομικών.
Η αποτροπή, η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος δυστυχώς δεν είναι μόνο εποπτείας των ελεγκτικών μηχανισμών, απαιτεί κάποια ριζικότερα μέτρα, τα οποία έχουμε σκεφτεί για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Στα πλαίσια αυτά είμαστε σε διαβούλευση όπως αναφέρατε κι εσείς με τους ίδιους τους εμπόρους και παραγωγούς πως θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα.
Στα πλαίσια αυτά είμαστε σε διαβούλευση όπως αναφέρατε κι εσείς με τους ίδιους τους εμπόρους και παραγωγούς και τα λοιπά πως θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, έχουμε κάποιες ιδέες τις οποίες έχουμε σκοπό και άμεσα να τις δούμε με του Υπουργείου Οικονομικών τον κ. Αλεξιάδη να δούμε πως.
Γιατί αν δεν υπάρξουν συνέργειες και αυτή είναι η προσπάθεια που κάναμε όλο αυτό το διάστημα σαν Γενική Γραμματεία να γίνει συντονισμένο σχέδιο και μηχανισμός αξιοποιώντας και το ΣΕΚΑΠ που υπάρχει στο Τουριστικό Κέντρο Καταπολέμησης του Παραεμπορίου δίνοντάς του και μια ευρύτερη διάσταση, ξέρουμε πολύ καλά ότι δε θα ελέγξουμε τη διαχείριση των αγροτικών προϊόντων.
Που δυστυχώς από πρόχειρους υπολογισμούς σε ένα υψηλό ποσοστό που πλησιάζει το 40% γίνεται χωρίς παραστατικά, με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστια διαφυγή φορολογητέας ύλης, αλλά το κυριότερο αν θέλετε που αφορά και τους καταναλωτές να μη διασφαλίζεται η διακίνηση προϊόντων και η τροφοδοσία της αγοράς με ασφαλή προϊόντα κι αυτό είναι ένα επιπλέον ζήτημα.
Νομίζω λοιπόν ότι αυτό χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια παρότι σας λέω έχουμε εντείνει τις προσπάθειες από άποψη μηχανισμών, αλλά θέλει και συγκεκριμένο σχέδιο συντονισμού με τις άλλες Υπηρεσίες, είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση όμως να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα.
Δ. ΜΑΝΙΦΑΔΟΥ («ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»): Δύο διευκρινίσεις θέλω να κάνω και μία ερώτηση λιγότερο διευκρινιστική.
Στο νόμο που ψηφίστηκε το πρωί της 14ης Αυγούστου προβλέπεται το εξής, ότι πρέπει να υπογραφεί εντός ενός μηνός από τον Υπουργό Οικονομίας μία υπουργική απόφαση που να προβλέπει πως θα καθορίζονται τα κριτήρια για την πρώτη κατοικία που θα μπορεί να εξαιρείται από τη ρευστοποίηση της περιουσίας. Είναι μέσα στην τροπολογία για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πρόκειται να υπογράψετε αυτή την απόφαση μέχρι τις εκλογές ή μέχρι μεθαύριο που θα υπάρχει Κυβέρνηση.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
Δ. ΜΑΝΙΦΑΔΟΥ («ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»): Όχι για τα δικαιολογητικά..
Ν. ΜΠΙΤΟΥΝΗ: Μετά από διαπραγμάτευση με τους θεσμούς κι επειδή διαφωνούσαμε προβλέφθηκε μεν, δόθηκε νομοθετική εξουσιοδότηση σε έκδοση υπουργικής απόφασης αλλά προβλέψαμε ότι έως ότου εκδοθεί, γιατί ξέρετε αυτές οι προθεσμίες είναι ενδεικτικές, θα ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση, δηλαδή προστασία της πρώτης κατοικίας με πολύ υψηλή αντικειμενική αξία 50%...
Δ. ΜΑΝΙΦΑΔΟΥ («ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»): Κατάλαβα, από το αφορολόγητο.
Ν. ΜΠΙΤΟΥΝΗ: Ωραία.
Δ. ΜΑΝΙΦΑΔΟΥ («ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»): Μία δεύτερη διευκρινιστική ερώτηση: Στον ίδιο νόμο προβλέπεται ότι θα βγάλετε μια ΚΥΑ με τον Υπουργό Υγείας για την άδεια ίδρυσης φαρμακείων. Πότε προβλέπεται αυτή να εκδοθεί; Υπάρχει περιθώριο πάλι μέχρι Οκτώβριο Δεκέμβριο ή είναι κάτι πιο σύντομο;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτό έχει διατυπωθεί με ερώτηση, υπάρχει περιθώριο, δεν είναι δεσμευτικό αυτό.
Δ. ΜΑΝΙΦΑΔΟΥ («ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»): Πότε; Γιατί ας πούμε για το γάλα μάθαμε σήμερα ότι είναι μέχρι τον Οκτώβριο. Και δε μιλάω για τα αρτοποιεία, μιλάω για την άδεια ίδρυσης φαρμακείων.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ναι γι΄ αυτή θα υπάρξει επιπρόσθετη νομίζω ρύθμιση στον επόμενο κύκλο.
Δ. ΜΑΝΙΦΑΔΟΥ («ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»): Τον Οκτώβριο! Κι ένα τρίτο θέμα, επικαλούμαι τη συναρμοδιότητά σας και το γεγονός επίσης ότι ήσασταν στη διαπραγματευτική ομάδα που κατέληξε στο τρίτο μνημόνιο. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ποιες θεωρείτε ότι θα είναι οι επιπτώσεις, εάν θα υπάρξουν επιπτώσεις, σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας που επηρεάζονται από την εφαρμογή της εργαλειοθήκης νούμερο ένα.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Νομίζω ότι τα επίμαχα θέματα στην εργαλειοθήκη νούμερο ένα είναι τα γνωστά και διατυπωμένα, αφορούν προφανώς μικρό αντίκτυπο πιθανόν στο θέμα των αρτοποιείων, το πιο σημαντικό είναι το γάλα και ακόμα πιο σημαντικά είναι τα θέματα που εμπίπτουν στα φαρμακεία.
Θεωρώ ότι υπάρχουν δυνατότητες επαναπροσδιορισμού του πλαισίου με βάση τους κανόνες αποσαφήνισης της λειτουργίας των προϊόντων στην αγορά της σηματοδότησής τους και της προστασίας του καταναλωτή, οι οποίες μπορούν να διασφαλίσουν μία πιο ισορροπημένη αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων.
Δε θεωρώ όμως ότι σε αυτή τη φάση θα υπάρξουν δραματικές εξελίξεις. Το θέμα των φαρμακείων βεβαίως είναι το πιο μεγάλο και το πιο σημαντικό, επαναλαμβάνω έχει δεύτερο γύρο αυτή η συζήτηση η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί.
Δ. ΜΑΝΙΦΑΔΟΥ («ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»): Συγνώμη να επιμείνω λίγο, δε θεωρείτε δηλαδή ότι έπρεπε να πετάξετε την εργαλειοθήκη όπως είχατε υποστηρίξει το 2014;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θαυμάζω τη μνήμη σας.
Δ. ΜΑΝΙΦΑΔΟΥ («ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»): Ξέρετε μένουν κιόλας οι δηλώσεις, υπάρχουν και τα γραπτά.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν επικρότησα ποτέ ούτε τώρα επικροτώ την εργαλειοθήκη την πρώτη, αλλά είναι μέρος της συμφωνίας, τι να κάνουμε;
Γ. ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ («ΤΑ ΝΕΑ»): Η πρώτη ερώτησή μου αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις όπου είστε συναρμόδιος σε αρκετές από αυτές, η απόφαση για τα αεροδρόμια έχει την υπογραφή σας και πολλές φορές στο παρελθόν και πριν από τον Ιανουάριο και μετά είχατε εκφράσει την αντίρρησή σας που τελικά με βάσει το μνημόνιο και τα προαπαιτούμενα πρέπει να προχωρήσουν.
Μία γενική ερώτηση είναι: Εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι Κυβέρνηση την επαύριο των εκλογών θα προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις; Εσείς προσωπικά θα στηρίξετε ιδιωτικοποιήσεις με τις οποίες στο παρελθόν έχετε εκφράσει διαφωνία αλλά ελαίω μνημονίου βάλατε την υπογραφή σας;
Και μία διευκρινιστική ερώτηση, αφορά το διαδικαστικό αυτή η δεύτερη, είναι ότι πέρα από τα αεροδρόμια υπάρχει το θέμα του λιμανιού, όπου τα χρονοδιαγράμματα κι επειδή είναι προαπαιτούμενο τρέχουν και πρέπει μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου να έχει περάσει από εσάς η σύμβαση παραχώρησης, να την εγκρίνετε δηλαδή για να τη στείλετε στους επενδυτές, το master concession πρέπει να το εγκρίνετε εσείς για να πάει στις 10 Σεπτεμβρίου. Αυτή λοιπόν είναι η δεύτερη διευκρινιστική ερώτηση.
Και πέρα από τις ιδιωτικοποιήσεις ήθελα να απευθύνω και μία ερώτηση στον κ. Παπαδεράκη για τα καύσιμα κ. Παπαδεράκη. Βλέπουμε ακούμε διαβάζουμε και καταλαβαίνουμε τον τελευταίο καιρό ότι ενώ η τιμή του αργού πέφτει, δεν έχουν περάσει αντίστοιχα στην αγορά οι μειώσεις. Ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σας γι΄ αυτό και αν οι Υπηρεσίες έχουν χαλαρώσει λόγω θερινής ραστώνης προεκλογικής περιόδου εκλογών και τα λοιπά ή συνεχίζουν αμείωτα να κάνουν το έργο τους και να ετοιμάζονται να επιβάλλουν πρόστιμα;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ωραία θα απαντήσει ο κ. Παπαδεράκης και η δική μου απάντηση είναι πάρα πολύ συνοπτική. Τα συμφωνηθέντα είναι συμφωνηθέντα, θα τα εφαρμόσουμε, τελεία.
Α. ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ: Μου δίνετε την ευκαιρία να υπενθυμίσω σε όλους σας, το γνωρίζετε νομίζω, ότι το Υπουργείο Οικονομίας και ειδικότερα η Γενική Γραμματέα αλλά και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν έχουν τη νομοθετική δυνατότητα να επιβάλλουν πρόστιμα για τιμές.
Αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά, τέτοιου είδους παρεμβάσεις μπορεί να κάνει σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία μόνο η Επιτροπή Ανταγωνισμού για αθέμιτο ανταγωνισμό ή ότι άλλες παραβάσεις στο πλαίσιο του ανταγωνισμού μπορεί να κάνει.
Αυτό είναι το ένα και το λέω αυτό και με την ευκαιρία να διευκρινίσω ότι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου μας όπως και των Περιφερειών δεν έχουν το νομοθετικό πλαίσιο να επιβάλλουν ξαναλέω πρόστιμα για την αύξηση ή μείωση των τιμών, ξέρετε ότι οι τιμές είναι ελεύθερες. Το ένα είναι αυτό και το λέω αυτό με την έννοια ότι δεν ξέρω και δεν σημαίνει ότι παίρνω θέση αν είναι σωστό ή λάθος, έτσι; Μιλάω για είναι η υφιστάμενη κατάσταση, δυστυχώς έτσι είναι.
Το δεύτερο σε σχέση με τα καύσιμα, μας έχει απασχολήσει αυτό το πράγμα, παρακολουθούμε καθ΄ όλη τη διάρκεια πιο εντατικά και ειδικότερα από την περίοδο των capital controls τις τιμές των καυσίμων, σε συσχέτιση και με τις τιμές των x-factor από τα διυλιστήρια αλλά και των εταιρειών διανομής.
Δεν θεωρούμε, το είπε και ο Υπουργός ότι την περίοδο αυτή και στο κομμάτι των καυσίμων υπήρχε κερδοσκοπία, δηλαδή υπήρχε μια αδικαιολόγητη αύξηση της τιμής εκμεταλλευόμενοι τη συγκυρία της περιόδου, που είναι ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο πρέπει να εκτιμήσουμε, δεν υπήρχε κερδοσκοπία.
Σε ότι αφορά το ερώτημα που κάνατε, όντως υπάρχει μία πτώση της τιμής του πετρελαίου η οποία δεν ανταποκρίνεται και μας ρωτάνε και πολλοί καταναλωτές, δεν αντανακλάται στην τιμή της βενζίνης που βλέπει ο καταναλωτής στο πρατήριο. Αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο ότι η τιμή της βενζίνης έχει σταθερά ποσά που είναι φόροι.
Για να δώσω ενδεικτικά αυτό το πράγμα, η τιμή της βενζίνης, τα ξέρουν οι καταναλωτές, τα ξέρουμε όλοι μας ότι περίπου 0,90 λεπτά της τιμής είναι σταθεροί φόροι που είναι ανεξάρτητοι από τη μεταβολή του μαύρου χρυσού του πετρελαίου. Της τιμής του πετρελαίου το βαρέλι που λέμε πόσο είναι και τα λοιπά.
Άρα οι όποιες μεταβολές στην τιμή του πετρελαίου που είναι στις διεθνείς αγορές, επιδρούν στο υπόλοιπο της τιμής της βενζίνης. Αν λάβουμε αυτό υπόψη μας θεωρώ ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα ιδιαίτερο θέμα σε ότι αφορά αυτό το πράγμα.
Μάλιστα είχαμε προγραμματίσει, δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να το κάνουμε μέχρι τις εκλογές, μία ειδική σύσκεψη, ανοιχτή ημερίδα, με τα ΕΛ.ΠΕ., για να δούμε τέτοια ακριβώς θέματα και προς ενημέρωση των καταναλωτών αλλά και προς διευκρίνιση εκ μέρους των αρμόδιων διευθυντικών στελεχών των ΕΛ.ΠΕ. γι’ αυτό το θέμα. Πάντως θέλω να ξέρουμε αυτό το πράγμα, που όντως είναι μια πολύ εύλογη απορία την οποία διατυπώσατε.
Ανάλογου είδους και το λέω προκαταβολικά έρευνα διεξάγουμε, βέβαια υπάρχουν αποκλίσεις σε ότι αφορά τις τιμές κατά περιοχή, έχουμε κάποιες τέτοιες αποκλίσεις που οφείλονται ενδεχομένως στις τιμές, το κόστος διανομής και τα λοιπά, αυτή την περίοδο διεξάγουμε αυτή ακριβώς την έρευνα και το είχαμε εξηγήσει.
Και όχι μόνο για τη βενζίνη και το λέω προκαταβολικά και μπορώ να το πω αλλά και για το υγραέριο όπου διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν σε ορισμένες περιοχές υπερβολικές διαφορές στην τιμή του υγραερίου κίνησης και για το οποίο είμαστε στη φάση διερεύνησης αυτές τις μέρες και πιστεύω σύντομα να έχουμε νέα.
Δυστυχώς όμως ακόμα και διαπιστώσεις να κάνουμε πρέπει να μπορούμε να μείνουμε εκεί, παρά μόνον η Επιτροπή Ανταγωνισμού που πρέπει να παίξει που μπορεί να παίξει σύμφωνα με το ρόλο της σε τέτοιου είδους ζητήματα.
Και πέραν αυτού θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των Οργανώσεων Καταναλωτών, όπως και των φορέων Δήμων, Περιφερειών, σε αυτήν του είδους τον «έλεγχο» ας το πούμε εντός εισαγωγικών των τιμών και με αυτή την έννοια θεωρούμε πολύ σημαντικό ότι στο διάστημα που πέρασε ένα πρόβλημα που λύσαμε ως Υπουργείο ήταν η συγκρότηση επιτέλους του Εθνικού Συμβούλου Καταναλωτών.
Είναι κάτι το οποίο ήταν μια υπόθεση που εκκρεμούσε και τέσσερα χρόνια από τη μέρα που θεσμοθετήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών καταφέραμε σε συνεννόηση με τις Οργανώσεις Καταναλωτών να το συγκροτήσουμε, κάτι που ανοίγει το δρόμο για την εξυγίανση ανάπτυξη και του καταναλωτικού κινήματος, που το λέω επί ευκαιρία γιατί είναι σίγουρο ότι είναι σημαντικός παράγοντας στο κομμάτι του ελέγχου των τιμών στην υφιστάμενη κατάσταση.
Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ («ΑΓΡΟΚΟΣΜΟΣ.COM»): Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής κ. Υπουργέ:
Το ένα θέμα είναι ότι οι αγρότες είναι σε αναμμένα κάρβουνα για διάφορα ζητήματα, ένα από αυτά ήταν το υψηλό κόστος παραγωγής κι επειδή αναφερθήκατε στο θέμα της ενέργειας, από τη στιγμή που υπάρχει θέμα με τον ειδικό φόρο πετρελαίου, αν υπάρχει κάποια συνεννόηση με το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης για βελτίωση στα κόστη ενέργειας. Αυτό είναι το ένα.
Το δεύτερο είναι τι γίνεται με το εξαγωγικό εμπόριο που σας αφορά άμεσα γιατί είναι η συμφωνία για τη φέτα η διακρατική; Και το τρίτο ζήτημα είναι τι γίνεται με το 13% στον τουρισμό το οποίο είχατε πει ότι δε θα γίνει, μετά έγινε, μετά ήταν στις συμφωνίες και λοιπά;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Λοιπόν να ξεκινήσω από το τελευταίο, το ΦΠΑ προφανώς είναι η συμφωνία όπως έγινε.
Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ («ΑΓΡΟΚΟΣΜΟΣ.COM»): Εννοώ αν υπάρξει κάτι αντισταθμιστικό, έτσι; Δε λέμε, αυτό πάει.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Νομίζω ότι αντισταθμιστικά αναζητούμε επίμονα για το πρώτο θέμα που θίξατε, που αφορά τον αγροτικό τομέα και το οποίο δεσμευτήκαμε εφόσον θα είμαστε Κυβέρνηση στο μέλλον μέχρι το Μάρτη να έχουμε ένα ισχυρό πακέτο στήριξη της αγροτικής παραγωγής προκειμένου να υπάρξει μία εξισορρόπηση των αρνητικών συνεπειών που θα έχει η φορολόγηση και την οποίαν επίσης ελπίζουμε να απαλύνουμε προστατεύοντας πρωτίστως τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
Για το θέμα τώρα των εξαγωγών και της φέτας, υποθέτω ότι αναφέρεστε στη συμφωνία τη δια…
Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ («ΑΓΡΟΚΟΣΜΟΣ.COM»): Στη διακρατική συμφωνία, διευρωπαϊκή τέλος πάντων.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ναι διατλαντική είναι ο ακριβής όρος. Εκεί δώσαμε μία μάχη μέχρι και την τελευταία στιγμή -αναφερόμαστε τώρα στη συμφωνία με τον Καναδά- δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια.
Διότι η συμφωνία είχε ολοκληρωθεί και το μόνο που καταφέραμε είναι να υπάρχουν διακριτές επισημάνσεις στους παραγωγούς του Καναδά ότι δεν πρόκειται για φέτα-φέτα, εννοώ που χρησιμοποιεί την αντίστοιχη κατηγορία γάλακτος, αλλά ότι χρησιμοποιούν αγελαδινό γάλα και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον τίτλο αυτό καθ΄ εαυτό παρά μόνο ως κάποιας μορφής μίμηση φέτα light ή κάτι άλλο το οποίο είναι μέρος της συμφωνίας.
Αλλά ήταν στο πολύ τελικό στάδιο, δε θέλησαν οι περισσότερες χώρες να ανοίξουν θέματα γιατί υπήρχαν πάρα-πάρα πολλά θέματα εκκρεμότητες δυστυχώς και γι΄ αυτό δεν μπόρεσε να επιτευχθεί.
Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Συγνώμη συμπληρωματικά μια κουβέντα, μιας και αναφερθήκατε στο θέμα των αγροτών.
Επειδή όντως πολύ σωστά επισημάνατε την ανάγκη εξεύρεσης αντισταθμιστικών μέτρων ή δράσεων οι οποίες θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν τη διαδικασία παραγωγής, ένα από αυτά είναι η ενέργεια το οποίο είναι και αρμοδιότητα άλλου Υπουργείου.
Αλλά εγώ θα ήθελα μόνο να επισημάνω ότι το τελευταίο διάστημα και τις τελευταίες δύο-τρεις εβδομάδες μετά από συνεννόηση και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εντάξαμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, στο ειδικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων μια σειρά από έργα, 29 έργα αν δεν απατώμαι περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα, που έχουν να κάνουν με εγγειοβελτιωτικά έργα και αρδευτικά έργα τα οποία θεωρούμε και όπως συζητήθηκε και με το συναρμόδιο Υπουργείο ότι θα βελτιώσουν τις συνθήκες παραγωγής σε μια σειρά από περιοχές της χώρας.
Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ («ΑΓΡΟΚΟΣΜΟΣ.COM»): (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: Όχι είναι στο εθνικό σκέλος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.
Π. ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ («ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ»): Ήθελα να ρωτήσω τα παράλληλα μέτρα για εξισορρόπηση των συνεπειών του νέου μνημονίου που προαναγγέλθηκαν χθες αν υπάρχουν κάποια τέτοια θέματα στο Υπουργείο σας, αν έχετε δηλαδή επεξεργαστεί κάποια τέτοια παράλληλα μέτρα.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν ξέρω που αναφέρεστε..
Π. ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ («ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ»): Στη δήλωση της κας Γεροβασίλη χθες ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει κάποια παράλληλα μέτρα για εξισορρόπηση των συνεπειών του τρίτου μνημονίου».
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Στο παράλληλο πρόγραμμα πιστεύω αναφέρεστε, αλλά περιμένετε να το εξαγγείλουμε πρώτα δυο μέρες.
Π. ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ («ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ»): Δεν ξέρω, λέω αν εσείς έχετε μέσα στο Υπουργείο σας κάτι τέτοιο.
Ν. ΜΠΙΤΟΥΝΗ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
Π. ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ («ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ»): Ναι αυτά, ποια είναι αυτά;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοιτάξτε, το γνωρίζετε ότι ετοιμάζεται ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι αυτό με το οποίο θα προσέλθουμε στις εκλογές, ένα πρόγραμμα που προφανώς θίγει το μεγάλο θέμα της επιστροφής της ανάπτυξης, των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που οφείλουν να γίνουν σε Δημόσια Διοίκηση-κοινωνικό κράτος και ενότητες που αφορούν το προοδευτικό σχέδιο που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στα θέματα των δικαιωμάτων και άλλα.
Άρα θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα απαντάει στα ερωτήματα πρωτίστως της ανάπτυξης και με έναν συγκροτημένο τρόπο. Άρα λίγες μέρες υπομονή και θα το έχετε.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.

 banner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn