espa 260x100 

Μελέτες Χρηματοδοτηθήσες από ΕΣΠΑ

sg-mindev-banner

new-espa-logo

progamma eidikou skopou aigaiou

equi fund

infogov

logo aepp

epixeirimatika parka

Συνέντευξη Υφυπουργού Α. Χαρίτση στο Περιοδικό "ΧΡΗΜΑ"

xaritsis periodiko xrima   Τι διαφορετικό κομίζει η σημερινή κυβέρνηση στη στρατηγική και τη διαχείριση του ΕΣΠΑ και των δημόσιων επενδύσεων, σε σχέση με τις προηγούμενες; Τι ακριβώς σημαίνει το «άνοιγμα του ΕΣΠΑ στην κοινωνία», για το οποίο έχετε μιλήσει;

Πράγματι, ανοίγουμε το ΕΣΠΑ στην κοινωνία. Θέλουμε το νέο ΕΣΠΑ να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, να αφήσει πίσω του κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα μακριά από τις παθογένειες και την πελατειακή λογική του παρελθόντος. Σχεδιάζουμε τις προτεραιότητές του ακούγοντας διαρκώς την κοινωνία και εμπλέκοντας στη διαδικασία αυτή το σύνολο των ενδιαφερομένων, παραγωγικών δυνάμεων και φορέων.

Στόχος μας είναι το νέο ΕΣΠΑ να αποτελέσει ένα λειτουργικό εργαλείο χρηματοδότησης, σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας.

Η νέα προγραμματική περίοδος εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό σχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση και βασίζεται στην ενίσχυση της δυναμικής επιχειρηματικότητας, στο σεβασμό του περιβάλλοντος, στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Το ΕΣΠΑ δεν είναι, όμως, μόνο ένα απλό «εργαλείο» ρευστότητας, είναι μια επενδυτική στρατηγική που επηρεάζεται από τη συνολική οικονομική κατάσταση. Συνδέεται με το συνολικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της χώρας και συγκεκριμένα για την εδραίωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα βασίζεται στη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργεί η σύνδεση του ΕΣΠΑ με το νέο αναπτυξιακό νόμο, στους τομείς που αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας.

-                      Ποια είναι η φιλοσοφία του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020; Σε ποιο βαθμό θα επικεντρωθεί το πρόγραμμα στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την υποστήριξη της καινοτομίας και την αναβάθμιση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού;

Στον πυρήνα της φιλοσοφίας των νέων προγραμμάτων βρίσκεται η υποστήριξη δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας και η μετατροπή του παραγωγικού μοντέλου σε ένα καινοτόμο και εξωστρεφές σύστημα δημιουργίας ανταγωνιστικών αλυσίδων αξίας σε όλη την παραγωγική δραστηριότητα.

Εστιάζουμε, δηλαδή, σε ευρύτερα σύνολα κλάδων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που προσθέτουν αξία και ποιότητα στο τελικό προϊόν ή υπηρεσία. Μετατοπίζεται το κέντρο βάρους των παρεμβάσεών μας, από την ενίσχυση μεμονωμένων, αποσπασματικών δραστηριοτήτων προς την ενδυνάμωση αλληλοσχετιζόμενων παραγωγικών συμπλεγμάτων με υψηλή συνέργια και κεντρικό στόχο την αύξηση της παραγωγικής και δημιουργικής ικανότητας, την ισόρροπη παραγωγή καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών και τη δημιουργία βιώσιμων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Βασική μας επιδίωξη είναι η στήριξη της επιχειρηματικής ανακάλυψης, η οποία συνδέει το επιχειρηματικό επίπεδο με τους μακροοικονομικούς στόχους του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος. Ο συνολικός σχεδιασμός έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε οι πόροι που θα διατεθούν να έχουν το καλύτερο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την ελληνική οικονομία.

-                      Ποιοι είναι οι τομείς και κλάδοι της οικονομίας που θα υποστηριχθούν κατά προτεραιότητα με τα κονδύλια του ΕΣΠΑ; Υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με προηγούμενες προγραμματικές περιόδους;

Σε αντίθεση με το προηγούμενο ΕΣΠΑ όσο και με τα ΚΠΣ, το νέο ΕΣΠΑ έχει σαφή στοχοθεσία. Υπάρχει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη στρατηγική της «έξυπνης εξειδίκευσης», η οποία επιδιώκει την ισχυροποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της οικονομίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, κινητήριος δύναμη της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής που χαράσσουμε είναι η ενίσχυση τομέων αιχμής: της αγροδιατροφής και της βιομηχανίας τροφίμων, του τουρισμού, της ενέργειας, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της υγείας και των φαρμάκων, των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και των δημιουργικών δραστηριοτήτων, των μεταφορών, των υλικών και κατασκευών.

Μια κομβική διαφοροποίηση είναι ότι σε αντίθεση με το παρελθόν οι επιχορηγήσεις κατευθύνονται στους πολλούς και όχι σε λίγους και εκλεκτούς. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε σαφώς ισχυρότερο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την οικονομία, καθώς το χρήμα παραμένει και κυκλοφορεί στην εσωτερική αγορά. Δίνεται, επίσης, πολύ μεγαλύτερο βάρος σε σχέση με το παρελθόν στη λεγόμενη «ρήτρα ευελιξίας» των ταμείων, ώστε να χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις που αξιοποιούν πόρους από διαφορετικά ταμεία σε έναν κοινό σκοπό. Γίνεται δηλαδή ταυτόχρονη χρήση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) προς ενίσχυση της επιχειρηματικής ιδέας και πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για την κάλυψη μισθολογικών και ασφαλιστικών δαπανών.

Μια ακόμη σημαντική καινοτομία αποτελεί η απλούστευση των διαδικασιών συμμετοχής στα προγράμματα του ΕΣΠΑ και η βελτίωση των λειτουργιών σε ολόκληρο το θεσμικό οικοδόμημα των διαρθρωτικών ταμείων.

-                      Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία δημοσιεύθηκαν πρόσφατα πέντε προκηρύξεις νέων δράσεων. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους;

Σε αυτή τη λογική που περιέγραψα παραπάνω εντάσσεται η προκήρυξη των τεσσάρων νέων δράσεων που τρέχουν ήδη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020». Οι νέες προσκλήσεις του α’ κύκλου απευθύνονται σε υφιστάμενες και νεοφυείς, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νέους επιστήμονες και αυτοαπασχολούμενους. Θα ακολουθήσει και β’ κύκλος αξιοποιώντας την εμπειρία από τον πρώτο κύκλο.

Η πρώτη από τις τέσσερις δράσεις αφορά στην ανάπτυξη της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Η δεύτερη δράση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στον τουρισμό, με μια δράση που αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων. Η τέταρτη δράση αφορά στην άσκηση από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους.

Αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για μας η ανάσχεση της τάσης φυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Στοχεύουμε συνολικά στην ενίσχυση των παραγωγικών στρωμάτων της κοινωνίας που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση με σκοπό τη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας.

-                      Έχετε κατ’ επανάληψη τονίσει ότι πρώτη προτεραιότητα στο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ είναι η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και η αναστροφή της τάσης φυγής των νέων εργαζομένων και επιστημόνων στο εξωτερικό. Πώς ακριβώς θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι;

Ο συνδυασμός των αποτελεσματικών και καλά σχεδιασμένων κινήτρων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σε βιώσιμες δραστηριότητες και με φορείς νέα παραγωγικά υποκείμενα αποτελεί εγγύηση για το αναπτυξιακό αποτέλεσμα των παρεμβάσεων μας. Επιδίωξη μας είναι η δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων εργασίας, καθώς αυτές θα απορρέουν από την υλοποίηση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων σε υποσχόμενους τομείς.

Στα νέα προγράμματα που τρέχουν πριμοδοτούνται στο στάδιο της αξιολόγησης οι επιχειρήσεις που διατήρησαν ή αύξησαν τις θέσεις εργασίας τους στην τελευταία τριετία. Δίνεται κίνητρο, επίσης, στις υφιστάμενες επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, αφού αυξάνεται η ενίσχυση της επιχείρησης κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, από 40% σε 50%.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα σε σχέση με τα προγράμματα για την ανταγωνιστικότητα; Ποιες προκηρύξεις νέων δράσεων θα πρέπει να περιμένουμε φέτος και τι είδους χρηματοδοτικά εργαλεία;

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα προκηρυχθούν νέες δράσεις που θα στοχεύουν στην ενίσχυση δομών και μηχανισμών στήριξης της μικρομεσαίας νεοφυούς επιχειρηματικότητας και συγκεκριμένα για την ανάπτυξη clusters, meta-clusters και άλλων δομών εκκόλαψης με σκοπό τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας, για την εξασφάλιση ποσοτήτων και οικονομιών κλίμακας σε θέματα διανομής και προώθησης προϊόντων.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μια εμβληματική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη clusters διεθνούς εμβέλειας στηρίζοντας θεματικά ομοειδείς και χωρικά γειτνιάζοντες παραγωγικούς και καινοτομικούς φορείς και meta-clusters, στηρίζοντας διατομεακές συνεργασίες δύο ή περισσοτέρων clusters για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων προστιθέμενης αξίας στους στρατηγικούς τομείς που προανέφερα.

Σκοπός είναι η δημιουργία συνεργατικών σχημάτων επιχειρηματικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων που δημιουργούν νέες νησίδες έντασης γνώσης για την ελληνική οικονομία για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών, προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών στις παραγωγικές διαδικασίες των τομέων αυτών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, ενός τομέα που ακμάζει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά στην Ελλάδα κάνει τα πρώτα του βήματα. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, θα ενεργοποιήσουμε κονδύλια 55 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων. Επίσης θα εκδοθούν προσκλήσεις ενίσχυσης για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρηματικών σχημάτων και για υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 50 άτομα.

Τα νέα προγράμματα θα προσφέρουν άμεσα πολύ σημαντική, στοχευμένη, ρευστότητα στην οικονομία. Για την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων εξαντλούμε τις δυνατότητες εκτεταμένης χρήσης εξελιγμένων χρηματοδοτικών μέσων. Εξετάσαμε προσεκτικά τα προβλήματα του προηγούμενου ΕΣΠΑ και ανασχεδιάζουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας προγραμματικής περιόδου στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους. Επικεντρώνουμε στη διεύρυνση των ομάδων των τελικών δικαιούχων, στην αύξηση της χρήσης της επιχειρηματικής συμμετοχής και της συνεπένδυσης, στην ενίσχυση της τομεακής και περιφερειακής διάστασης, στο νέο καθεστώς των μικροπιστώσεων, καθώς και στην ουσιαστική ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας.

-                      Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης, ώστε να υπάρχουν σοβαρές εγγυήσεις ότι είναι αδιάβλητη;

Έχουμε εισαγάγει καινοτομίες που απλουστεύουν τις διαδικασίες και ενισχύουν τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα κατά την αξιολόγηση διευκολύνοντας τους ενδιαφερομένους. Καταρχάς περιορίζουμε κατά πολύ το χρόνο και το κόστος προετοιμασίας, καθώς η πρόταση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά. Τα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται μόνο μετά την έγκριση της αίτησης. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο χρόνος και το κόστος προετοιμασίας και υποβολής μιας πρότασης.

Στο πλαίσιο της διαφάνειας, αξίζει να τονιστεί ότι οι αξιολογητές δεν θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των επενδυτών, αλλά ούτε στον ηλεκτρονικό κωδικό της πρότασης, γεγονός που γίνεται για πρώτη φορά. Κάθε πρόταση αξιολογείται από δύο τουλάχιστον αξιολογητές και η επιλογή τους γίνεται ηλεκτρονικά κατά τυχαίο τρόπο από το Μητρώο Αξιολογητών. Για πρώτη φορά, επίσης, αξιολογητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο για μια Περιφέρεια αποκλείονται από την κλήρωση για την αξιολόγηση προτάσεων που αφορούν στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.

Για τη διευκόλυνση τέλος της ρευστότητας προχωράμε σε μια σημαντική καινοτομία, δημιουργώντας σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ειδικό καταπιστευτικό λογαριασμό (escrow account) μέσω του οποίου οι προκαταβολές της επιχορήγησης θα τεθούν στη διάθεση των επενδυτών χωρίς τα προσκόμματα των κλασικών μεθόδων έκδοσης εγγυητικών επιστολών.

-                      Ποιος είναι ο απολογισμός του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013; Σε τι ποσοστό έχουν απορροφηθεί τα κοινοτικά κονδύλια, ύψους περίπου 20 δισ. ευρώ;

Μετά από εντατική εργασία καταφέραμε η Ελλάδα στο τέλος του 2015 να καταταγεί πρώτη μεταξύ των 28 κρατών-μελών της ΕΕ σε απορρόφηση για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 σε ποσοστό που αγγίζει το 98%. Πετύχαμε να καλύψουμε τους στόχους απορρόφησης σε όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013, συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως προβληματικών προγραμμάτων «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» και «Ψηφιακή Σύγκλιση», παρά την απογοητευτική εικόνα που αυτά παρουσίαζαν όταν αναλάβαμε. Επίσης, πετύχαμε η Ελλάδα να είναι η πρώτη χώρα με εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για το σύνολο των προγραμμάτων 2014-2020, κάτι που μας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε πρώτοι από τις άλλες χώρες τα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που περιέγραψα παραπάνω.

Επιπλέον, εντός του 2015, εισέρευσαν στη χώρα 2,3 δισ. ευρώ κοινοτικής συνδρομής για τα προγράμματα της περιόδου 2007 - 2013, δηλαδή 250 εκατ. περισσότερα από το στόχο που είχε τεθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2015.

Οι παραπάνω πολύ σημαντικές εξελίξεις για την ελληνική οικονομία είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς η οποία καταβλήθηκε από τον Ιανουάριο του 2015 για την ενίσχυση της απορρόφησης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, καθώς επίσης και της επιτυχούς διαπραγμάτευσης του Υπουργείου Οικονομίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που οδήγησε στις ευνοϊκές ρυθμίσεις για την Ελλάδα οι οποίες ψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2015.

-                      Πώς εκτελέσθηκε το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2015; Είναι γνωστό ότι υπήρξαν σοβαρές δυσκολίες στην υλοποίησή του και μεγάλο μέρος εκταμιεύσεων έγιναν στο τέλος του έτους. Ποιος είναι ο τελικός απολογισμός;

Αξίζουν, πράγματι, συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργάστηκαν συστηματικά και εντατικά στο Υπουργείο Οικονομίας, αλλά και στα συναρμόδια Υπουργεία, τις διαχειριστικές αρχές και τους φορείς υλοποίησης, για να έχουμε όλες αυτές τις επιτυχίες, που σας ανέφερα, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, στη σκιά της προβληματικής κατάστασης του ΕΣΠΑ 2007-2013 που μας κληροδότησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και παρά τα μεγάλα προβλήματα ρευστότητας, σε εξαιρετικά αντίξοες δημοσιονομικές συνθήκες, που αντιμετώπισε η οικονομία.

Με συντονισμένες προσπάθειες καταφέραμε την πλήρη εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 2015, καθώς μέσα σε τρεις μόλις μήνες (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2015), διατέθηκαν στην πραγματική οικονομία πόροι ύψους 5 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας ακόμα και τους αισιόδοξους στόχους των 4,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2015 που είχαμε θέσει στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Συνολικά, το 2015 διατέθηκαν 6,4 δισ. ευρώ (100% υλοποίηση του ΠΔΕ), διαψεύδοντας όλες τις Κασσάνδρες, εντός κι εκτός συνόρων, που κινδυνολογούσαν συστηματικά προεξοφλώντας την αποτυχία των προσπαθειών μας.

Η εντατική δουλειά συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Ήδη έχουμε επικεντρώσει τις ενέργειές μας στην αποτελεσματική υλοποίηση των νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014 - 2020 που ήδη τρέχουν και στην ενεργοποίηση νέων προσκλήσεων οι οποίες θα εκδοθούν το προσεχές χρονικό διάστημα. Σκοπός μας είναι να αποτελέσουν μια πολύ σημαντική ένεση χρηματοδοτικής ενίσχυσης για την ελληνική οικονομία.

Εργαζόμαστε ώστε να αναστρέψουμε το κλίμα αποεπένδυσης που προκάλεσαν οι πολιτικές διαρκούς λιτότητας τα τελευταία χρόνια. Στόχος για το 2016 είναι να διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία συνολικά περί τα 8 δισ. ευρώ. Οι δαπάνες του ΠΔΕ είναι αυξημένες κατά 5,5% σε σχέση με πέρυσι και ανέρχονται στα 6,75 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 6 δισ. αφορούν στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και τα 750 εκατ. στο εθνικό. Υπολογίζουμε να διοχετευτούν επιπλέον 1,25 δισ. ευρώ από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα κλπ. Εδώ αξίζει να επισημάνω ότι το ποσό των χρημάτων που θα εισρεύσει φέτος δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το ΠΔΕ και τους ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά κυρίως από τη γενικότερη δυναμική που θα επιδείξει η οικονομία το 2016, η οποία ήδη δείχνει σημάδια αναχαίτισης των ισχυρών υφεσιακών πιέσεων, καθώς και από την πορεία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης.

-                      Από την αντιπολίτευση γίνεται λόγος για έργα μεγάλου προϋπολογισμού που μεταφέρονται από την προηγούμενη στη νέα προγραμματική περίοδο, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος να απορροφηθεί μεγάλο μέρος των πόρων της νέας περιόδου για «παλαιά» έργα. Πώς το σχολιάζετε;

Η αποσπασματικότητα, ο κακός σχεδιασμός και η πελατειακή λογική χαρακτήριζαν σε μεγάλο βαθμό την προγραμματική περίοδο 2007-13, ενώ η «ουρά» των ανολοκλήρωτων έργων ξεκινούσε από το Γ' ΚΠΣ 2000-2006. Η υπερδέσμευση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 ήταν γιγαντιαίων διαστάσεων. Αυτή ήταν με λίγα λόγια η κατάσταση που κληρονομήσαμε.

Από την αρχή του 2015 που αναλάβαμε σπεύσαμε να διορθώσουμε όλα αυτά. Προχωρήσαμε σε εξυγίανση προγραμμάτων και καλύψαμε «τρύπα» 6 δισ. ευρώ, που προκάλεσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Έτσι έργα που ικανοποιούν τις θεματικές προτεραιότητες του νέου ΕΣΠΑ μεταφέρθηκαν σε αυτό, είτε εν μέρει, είτε στο σύνολο. Παράλληλα, απεντάχθηκαν έργα χωρίς συμβατικές υποχρεώσεις ή μεγάλη οικονομική και κοινωνική σκοπιμότητα.

Χρειάζεται να είναι απολύτως ξεκάθαρο, για όποιον έχει αμφιβολίες, ότι έχει διασφαλιστεί η πλήρης χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους των έργων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου που βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης. Το τελευταίο διάστημα έγινε εντατική δουλειά από τη διυπουργική επιτροπή μεγάλων έργων της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση παθογενειών και την επίλυση προβλημάτων που χρονίζουν.banner-nen

banner2e1ombudsmangr

ombudsman

 diavgeia b bannersms
paratirititio-timwn