Για την Επιχείρηση

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης:

 • έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,
 • βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και
 • χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας.

Το αναπτυξιακό όραμα του ΕΣΠΑ

«Συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.»

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
 • Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση.
 • Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον.
 • Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – ολοκλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
 • Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης

Σύνδεσμοι

Προγράμματα για Επιχειρήσεις

Προγράμματα – Προσκλήσεις

HelpDesk ΕΣΠΑ

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

πατήστε εδώ για μετάβαση στην ιστοσελίδα
Enterprise Greece

πατήστε εδώ για μετάβαση στην ιστοσελίδα

Ο Οργανισμός Enterprise Greece αποτελεί εξέλιξη της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (Invest in Greece) – στην οποία ενσωματώνονται, μεταξύ άλλων, και οι αρμοδιότητες του «Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (Ο.Π.Ε. Α.Ε.) – σε έναν νέο και καινοτόμο φορέα εξωστρέφειας. O Οργανισμός Enterprise Greece είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως σημαντικό στρατηγικό εταίρο παγκοσμίως.

Ο Οργανισμός Enterprise Greece δημιουργήθηκε με στόχο να υποστηρίξει τους διεθνείς επενδυτές και εταιρείες να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα, να συμβάλλει στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, στην προσέλκυση ξένων επενδυτών, στην άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, καθώς και να παράσχει σημαντική πληροφόρηση για τη δραστηριοποίησή τους στη χώρα. Η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο ξένων επενδυτικών κεφαλαίων και να προβάλλει τους τομείς εκείνους στους οποίους διαθέτει ασυναγώνιστα πλεονεκτήματα.

Επίσης, ο Οργανισμός αποσκοπεί στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές, καθώς παράλληλα στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσεγγίσουν νέες αγορές και να εντοπίσουν νέους εταίρους έτσι ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

(το παραπανω κείμενο πάρθηκε από τη σελίδα)

Κλάδοι Αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας

Πρόσβαση σε Χρηματοδότηση

Διαμεσολαβητής του Επενδυτή

Μέτρα εμπορικής άμυνας σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ

Στις 2 Φεβρουαρίου 2019 με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/159 της Επιτροπής επιβλήθηκαν οριστικά μέτρα διασφάλισης σε 26 κατηγορίες προϊόντων σιδήρου και χάλυβα (βλ. παράρτημα Ι του Κανονισμού). Τα μέτρα αυτά έρχονται σε συνέχεια των προσωρινών μέτρων που είχαν επιβληθεί στις 18 Ιουλίου 2018.

Μορφή μέτρων  Τα οριστικά μέτρα, όπως και τα προσωρινά, έχουν τη μορφή δασμολογικής ποσόστωσης για κάθε προϊόν από τις 26 κατηγορίες προϊόντων, δηλαδή συγκεκριμένη ποσότητα εισαγωγής στην ΕΕ, όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα ΙV του Κανονισμού. Σε περίπτωση εξάντλησης της επιτρεπόμενης εισαγόμενης ποσότητας σε κάθε επιπλέον ποσότητα θα επιβάλλεται δασμός 25%. Επιπλέον για τα προϊόντα στα οποία επιβάλλονται οριστικά μέτρα διασφάλισης αναστέλλεται η ισχύς του καθεστώτος εκ των προτέρων ενωσιακής επιτήρησης. Διάρκεια μέτρων Τα μέτρα διασφάλισης λήγουν στις 30 Ιουνίου 2021. Το ανωτέρω διάστημα χωρίζεται σε περίοδο τριών ετών ως εξής: α) 2.2.2019 έως 30.6.2019, β) 1.7.2019 έως 30.6.2020, γ) 1.7.2020 έως 30.6.2021. Κάθε έτος χωρίζεται σε τέσσερα  τρίμηνα. Οι ποσοστώσεις θα απελευθερώνονται σταδιακά στα τέσσερα τρίμηνα κάθε έτους κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων και ισχύει η αρχή προτεραιότητας (first come-first served). Ποσόστωση ανά χώραΓια κάθε κατηγορία προϊόντος, εκτός από την πρώτη, ορίζεται δασμολογική ποσόστωση ανά προμηθεύτρια χώρα και δασμολογική ποσόστωση για όλες τις υπόλοιπες χώρες.Οι δασμολογικές ποσοστώσεις κατανέμονται βάση προτεραιότητας (first-come-first-served) για κάθε τρίμηνο των ετών όπως αυτά έχουν ορισθεί. Οι αχρησιμοποίητες δασμολογικές ποσοστώσεις κάθε τριμήνου μεταφέρονται αυτόματα στο επόμενο τρίμηνο. Όταν οι δασμολογικές ποσοστώσεις ανά χώρα εξαντλούνται για μια κατηγορία, οι εισαγωγές από την χώρα αυτή μπορούν να πραγματοποιούνται χωρίς δασμό όταν υπάρχει αχρησιμοποίητη δασμολογική ποσόστωση για τις υπόλοιπες χώρες για την κατηγορία αυτή. Ο όρος αυτός θα ισχύει μόνο το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους εφαρμογής, σε διαφορετική περίπτωση για τις ανωτέρω εισαγωγές θα εισπράττεται φόρος. Εξαιρέσεις χωρών από την επιβολή των μέτρων διασφάλισης

Εξαιρούνται από τα μέτρα:

α) οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ): Νορβηγία, Λιχνενστάιν, Ισλανδία,

β) οι αναπτυσσόμενες χώρες μέλη του ΠΟΕ εφόσον οι εισαγωγές από την χώρα δεν ξεπερνούν το 3% του συνόλου εισαγωγών στην ΕΕ για την κάθε κατηγορία προϊόντων (βλ. παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού), και

γ) οι χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει υπογράψει Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (Economic Partnership Agreements[1]), Μποτσουάνα, Καμερούν Φίτζι, Γκάνα, Ακτή Ελαφαντοστού, Λεσότο, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Ν. Αφρική, Εσουατίνι (πρώην Σουαζιλάνδη).

Παρακολούθηση της εξέλιξης των ποσοστώσεων Η εξέλιξη των δασμολογικών ποσοστώσεων γίνεται από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ-icis net (https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?adreseeID=10026938ΕπανεξέτασηΕπανεξέταση του Κανονισμού ενδέχεται να γίνει, από την Ε. Επιτροπή, την 1η Ιουλίου 2019. Τα επίπεδα και η κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων μπορούν να επαναπροσδιορισθούν εάν εκτιμηθεί ότι άλλαξαν οι συνθήκες (συνολική αύξηση ζήτησης για κάποια προϊόντα στην ΕΕ, εξελίξεις που αφορούν το διάταγμα 232 των ΗΠΑ, μέτρα αντιντάμπινγκ και αντεπιδοτήσεων).  Λόγοι επιβολής μέτρων

Ο λόγος επιβολής των οριστικών μέτρων διασφάλισης είναι η αντιμετώπιση της εκτροπής των ροών εμπορίου προς την ΕΕ (ως αποτέλεσμα των μέτρων των ΗΠΑ), η αντιμετώπιση της απειλής ζημιάς της ενωσιακής βιομηχανίας και η διατήρηση του υγιούς ανταγωνισμού.

Ο Εκτελεστικός Κανονισμός EE 2019/159 βρίσκεται στον ιστότοπο της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1549270732287&uri=CELEX:32019R0159

Για οποιαδήποτε νεότερη σχετική πληροφορία ή εξέλιξη, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται από τον ιστότοπο του Υπουργείου.

[1] Οι Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ) αποτελούν συμφωνίες εμπορίου και ανάπτυξης μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της στην Αφρική, στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό (ACP) με στόχο την απελευθέρωση τους εμπορίου και την περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση.

 

ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ
Με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1013 της Ε. Επιτροπής «για την επιβολή προσωρινών μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα» επιβάλλονται προσωρινά μέτρα διασφάλισης σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων χάλυβα. Τα μέτρα διασφάλισης αποτελούν μια από τις τρεις δέσμες μέτρων που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα περιοριστικά μέτρα που πρόσφατα επέβαλαν οι ΗΠΑ στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Η έρευνα διασφάλισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εκκίνησε το Μάρτιο του τρέχοντος έτους, βασίστηκε στην εκ των προτέρων επιτήρηση από την Ε. Ένωση (Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/670 της Ε. Επιτροπής «για τη θέσπιση εκ των προτέρων ενωσιακής επιτήρησης στις εισαγωγές  ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών»), η οποία εφαρμόζεται από το 2016 και κατέδειξε ανησυχητικά αυξητική τάση στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα στην ΕΕ.

Η θέσπιση προσωρινών μέτρων διασφάλισης κρίθηκε απαραίτητη λόγω των ακόλουθων κρίσιμων συνθηκών και προκειμένου να αποφευχθεί η ζημία στην ευάλωτη από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού ενωσιακή βιομηχανία:
α)κίνδυνος εκτροπής εμπορικών ροών προς την ΕΕ σε συνέχεια των νομοθετικών μέτρων στα οποία προέβησαν οι ΗΠΑ (Διάταγμα 232, Trade Expansion Act 1962-δασμοί στις εισαγωγές αλουμινίου και χάλυβα),
β) αυξημένες εισαγωγές προϊόντων χάλυβα τα τελευταία έτη,
γ) εμμένουσα πλεονάζουσα παγκόσμια παραγωγή χάλυβα.
Ο Εκτελεστικός Κανονισμός EE 2018/1013 επιβάλλει προσωρινά μέτρα διασφάλισης σε 23 κατηγορίες προϊόντων χάλυβα (βλ. παράρτημα I του Κανονισμού). Τα προσωρινά μέτρα θα έχουν τη μορφή ποσόστωσης για κάθε προϊόν, δηλαδή συγκεκριμένη ποσότητα εισαγωγής στην ΕΕ, όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα V του Κανονισμού. Σε περίπτωση εξάντλησης της επιτρεπόμενης εισαγόμενης ποσότητας σε κάθε επιπλέον ποσότητα θα επιβάλλεται δασμός 25%. Τα μέτρα διασφάλισης επιβάλλονται για 200 ημέρες και στη συνέχεια θα επιβληθούν οριστικά μέτρα διασφάλισης.

Ειδικότερα σημειώνονται τα ακόλουθα:

  • τα μέτρα διασφάλισης δεν θα εφαρμόζονται σε προϊόντα καταγωγής χωρών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και σε προϊόντα καταγωγής αναπτυσσόμενων χωρών μέλους του ΠΟΕ όπως αυτές περιγράφονται στο παράρτημα IV του Κανονισμού,
  • προϊόντα τα οποία βρίσκονται καθοδόν προς την ΕΕ κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού (όπως προκύπτει από την φορτωτική-bill of landing) δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού,
  • σε περίπτωση που για κάποιο κωδικό TARIC ισχύει ταυτόχρονα και δασμός αντιντάμπινγκ, ο τελικός δασμός που θα επιβάλλεται δεν δύναται να είναι υψηλότερος από τον μεγαλύτερο εκ των δύο.

Ο Εκτελεστικός Κανονισμός EE 2018/1013 βρίσκεται στον ιστότοπο της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1013&qid=1531902217264&from=EL
Για οποιαδήποτε νεότερη σχετική πληροφορία ή εξέλιξη, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται από τον ιστότοπο του Υπουργείου.

Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΑ Τμήμα Α΄ – Μέτρα Εμπορικής Άμυνας

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΑΣΜΩΝ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ-ΑΝΤΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Αρμόδια υπηρεσία για τη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά όργανα τα οποία νομοθετούν σχετικά με την επιβολή δασμών (μέτρων εμπορικής άμυνας) σε εισαγόμενα στην ΕΕ προϊόντα τα οποία αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ (δηλ. εξάγονται και πωλούνται στην ΕΕ σε πολύ χαμηλές τιμές) ή αντικείμενο επιδοτήσεων  είναι το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής, Διεύθυνση Εμπορικών Καθεστώτων και Μέτρων Άμυνας, Τμήμα Α΄ – Μέτρα Εμπορικής Άμυνας. Τα μέτρα εμπορικής άμυνας (μέτρα αντι-ντάμπινγκ/κατά των επιδοτήσεων) επιβάλλονται κατόπιν έρευνας ή επανεξέτασης μετά από καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από παραγωγούς ή εμπορικούς συνδέσμους.

Οι Κανονισμοί που διέπουν το σχετικό νομικό πλαίσιο βρίσκονται στον ιστότοπο της Επίσημης Εφημερίδας της Ε.Ε.:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ.1225/2009  του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ.597/2009  του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2009 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων.

Ο ιστότοπος της αρμόδιας υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρμοδιότητα του τμήματος είναι η συμμετοχή στη διαδικασία διαμόρφωσης θεσμικού ενωσιακού πλαισίου για εμπορικά θέματα. Ειδικότερα, το τελευταίο διάστημα υπήρξε συμμετοχή στην έκδοση των κάτωθι Κανονισμών:

 • στην τροποποίηση του πλαισίου για τα μέτρα εμπορικής άμυνας της ΕΕ (δασμοί αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί),λαμβάνοντας υπόψη τις νέες προκλήσεις που προέκυψαν στον παγκόσμιο εμπόριο με την άνοδο και την ισχυροποίηση των οικονομιών τρίτων χωρών,
 • το εμπόριο προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή και βασανιστήρια,
 • τις εισαγωγές ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων (πιστοποίησης της αλυσίδας εφοδιασμού).

Το τρέχον διάστημα η υπηρεσία συμμετέχει σε διαδικασία διαβούλευσης για σχέδια Κανονισμών για τον Έλεγχο Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην ΕΕ για λόγους ασφάλειας και δημόσιας τάξης και για ένα εργαλείο για την ενίσχυση της πρόσβαση αγαθών και υπηρεσιών της Ένωσης στην αγορά δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα εξής τηλέφωνα:

 • Γ. Μουσούρης, Προϊστάμενος Τμήματος Α΄ Μέτρων Εμπορικής Άμυνας, τηλ. 210 328 6031
 • Δ. Μυτιληνάκη, τηλ. 210 328 6032
 • Fax: 210 3286094

Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανταγωνιστικότητα
Εθνικό Παρατηρητήριο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Financial Instruments for SMEs
Τεχνική βιομηχανική νομοθεσία για τα βιομηχανικά προϊόντα και συμμόρφωση προς αυτήν
Αδειοδότηση (βιομηχανιών, επιχειρηματικών περιοχών, εγκαταστάσεων και τεχνικών επαγγελμάτων)
Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Καινοτομίας με έμφαση στις ανάγκες των ΜμΕ