Για τον Πολίτη / Καταναλωτή (Για όλα τα ζητήματα Προστασίας Καταναλωτή καλέστε το 1520)

Για θέματα Ενημέρωσης και Προστασίας Καταναλωτή μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα της Προστασίας Καταναλωτή ή να επιλέξετε κάποιο από τα σημαντικότερα θέματα που παρουσιάζονται παρακάτω

Εθνική νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή Δικαιώματα καταναλωτών Πολιτική για τους καταναλωτές στην Ευρώπη Πολιτική καταγγελιών

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης:

 • έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,
 • βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και
 • χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας.

Το αναπτυξιακό όραμα του ΕΣΠΑ

«Συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.»

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
 • Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση.
 • Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον.
 • Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – ολοκλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
 • Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης
πατήστε εδώ για μετάβαση στην ιστοσελίδα

H Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής έχει την αρμοδιότητα της επίβλεψης και του συντονισμού των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), του ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και των ΕΠ του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

Το ΕΠΑνΕΚ βασίζεται σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, αποτελούμενο από 4 στρατηγικούς πυλώνες: 1. Προσαρμογή των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις. 2. Επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους. 3. Στοχευμένη επιλογή επενδύσεων /επιχειρήσεων /δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα. 4. Εξασφάλιση των παραγόντων που διευκολύνουν τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Μέσω του ΕΠΑνΕΚ και σε συνεργασία με τα περιφερειακά προγράμματα υλοποιείται η στρατηγική της «Έξυπνης Εξειδίκευσης»: σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και ενίσχυση των υφιστάμενων πλεονεκτημάτων της Ελλάδας και των Περιφερειών.

Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ χρηματοδοτεί παρεμβάσεις σε 2 τομείς:

Α) Τομέας Μεταφορών που στοχεύει σε: i) Προώθηση της ολοκλήρωσης μέρους των υποδομών του βασικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), οδικών και σιδηροδρομικών και περαιτέρω ανάπτυξη/ αναβάθμιση του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ, με έμφαση στο οδικό και σιδηροδρομικό, αλλά και επιλεγμένες παρεμβάσεις λιμένων και αεροδρομίων. ii) Προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφορών (σιδηροδρομικές συνδέσεις με τα λιμάνια του βασικού ΔΕΔ-Μ και τα εμπορευματικά κέντρα, οδικές συνδέσεις διευρωπαϊκών λιμανιών και αεροδρομίων της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας). iii) Βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών (οδική ασφάλεια, ασφάλεια ναυσιπλοΐας και λιμενικών εγκαταστάσεων, ασφάλεια αεροναυτιλίας). iv) Ανάπτυξη και επέκταση των βιώσιμων και οικολογικών αστικών μεταφορών (αστικών μέσων σταθερής τροχιάς και λοιπών καθαρών επιφανειακών μέσων).

Β) Τομέας Περιβάλλοντος, που στοχεύει σε: i) Εκπλήρωση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ στους τομείς των Αποβλήτων και των Υδάτων. ii) Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή – Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων. iii) Διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. iv)  Βιώσιμη αστική ανάπτυξη – Αστική αναζωογόνηση.

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) αποτελούν βασικό εργαλείο για την ενδυνάμωση των χωρικών συνεργασιών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και με τρίτες χώρες και συνιστούν μια από τις κύριες επιλογές για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία σε επίπεδο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται μέσω προγραμμάτων διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Τα εν λόγω προγράμματα διακρίνονται σε διμερή και πολυμερή. Τα διμερή προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας στοχεύουν στο να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διασυνοριακές περιοχές, να αξιοποιήσουν τις προοπτικές ανάπτυξης και φυσικά να ενδυναμώσουν τη συνεργασία προς όφελος της αρμονικής πορείας της Ένωσης.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» φιλοξενεί τη Διαχειριστική Αρχή πέντε (5) διμερών διασυνοριακών Προγραμμάτων,  και ενός (1) διακρατικού:

 • Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»,
 • Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» και
 • Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» και
 • Το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»
 • Το Πρόγραμμα  Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020», και
 • Το νέο διακρατικό Πρόγραμμα «Βαλκανικής-Μεσογείου» (Balkan -Mediterranean) 2014-2020, στο οποίο συμμετέχουν η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και η Ελλάδα.

Παράλληλα, η ΕΥΔ λειτουργεί ως Εθνική Αρχή των υπολοίπων Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα. Πρόκειται για τέσσερα (4) Προγράμματα πολυμερούς διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας (MED, ADRION, ENI CBC BLACK SEA BASIN και MED ENI), το διαπεριφερειακό Πρόγραμμα INTERREG EUROPE και το δίκτυο INTERACT.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 210 3332845, 210 3332842
Fax: 210 3332427
E-mail: sec.erdf_cf@mnec.gr
Διεύθυνση: Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα

Σύνδεσμοι
Για προγράμματα και δράσεις που αφορούν στην ΑνταγωνιστικότηταΕπιχειρηματικότητα και Καινοτομία, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: www.antagonistikotita.gr
Για προγράμματα που αφορούν στις Υποδομές Μεταφορές, στο Περιβάλλον και στην Αειφόρο Ανάπτυξη, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: www.ymeperaa.gr
Για προγράμματα που αφορούν στα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ), επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: www.interreg.gr

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) έχει αρμοδιότητα την επίβλεψη και το συντονισμό των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρωπινού Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση (ΕΠ ΑΝΑΔ-EΔΒΜ)» και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΕΠ ΜΔΤ)».

Το ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ χρηματοδοτεί παρεμβάσεις σε δυο βασικούς τομείς. Ο Τομέας Απασχόλησης που περιλαμβάνει δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την κοινωνική οικονομία και την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (παιδικοί σταθμοί). Ο Τομέας  Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης που περιλαμβάνει ένα σύνολο παρεμβάσεων σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης από την προεισαγωγική εκπαίδευση έως και τη μεταδιδακτορική έρευνα και την τεχνική εκπαίδευση καθώς και μια σειρά δράσεων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.

Το ΕΠ ΜΔΤ χρηματοδοτεί παρεμβάσεις σε τρεις βασικούς άξονες με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και συνεπώς την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών: Μεταρρύθμιση δημόσιων υπηρεσιών, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση / κατάρτιση δημοσίων υπαλλήλων. Το ΕΠ ΜΔΤ περιλαμβάνει πέντε (5) τομείς προτεραιότητας (κάθετοι τομείς πολιτικής): Υγεία, Ασφαλιστικό σύστημα, Φορολογική μεταρρύθμιση, Τοπική Αυτοδιοίκηση¸ Δικαιοσύνη.

Στοιχεία επικοινωνίας Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ):

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλ.: 210 3278140, 210 3278142
Fax: 210 5241311
E-mail:  epekad.s@mou.gr
Διεύθυνση: Κοραή 4, 105 44 Αθήνα

Σύνδεσμοι

Για προγράμματα και δράσεις που αφορούν στην Απασχόληση, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο

Για προγράμματα που αφορούν στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο
Ειδικότερα:

Προγράμματα ΑΕΙ

Έρευνα

Εκπαίδευση ενηλίκων

Τεχνική εκπαίδευση

Για προγράμματα που αφορούν στη Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο

Ειδικότερα:

Ε. Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»

Θεσμικό Πλαίσιο

Αποφάσεις  Ένταξης

Νέα – Ανακοινώσεις